Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Vũ Đức Mạnh manhleo93

Block or report user

Report or block manhleo93

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@manhleo93
manhleo93 / .htaccess
Created Jan 20, 2018
Bật tính năng nén Gzip .htaccess wordpress
View .htaccess
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
View gist:faa9018d9102b567d7e0c9e1969b9f59
http://ttvnol.com
http://diendandulich.net.vn
https://www.webtretho.com
https://forum.vietnam.biz
https://cungbandulich.com
@manhleo93
manhleo93 / functions.php
Created Jan 15, 2018
Tắt tự động cập nhật theme và plugin wordpress
View functions.php
# Tắt tính năng tự động cập nhật Plugin WordPress
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_false' );
# Tắt tính năng tự động cập nhật Theme WordPress
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_false' );
View wp-config.php
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );
@manhleo93
manhleo93 / functions.php
Last active Jan 15, 2018
Tắt thông báo cập nhật wordpress
View functions.php
# Tắt thông báo cập nhật Plugin Wordpress
function disable_plugin_updates( $value ) {
unset( $value->response['akismet/akismet.php'] );
unset( $value->response['thrive-comments/thrive-comments.php'] );
unset( $value->response['monarch/monarch.php'] );
return $value;
}
add_filter( 'site_transient_update_plugins', 'disable_plugin_updates' );
@manhleo93
manhleo93 / Vũ đức Mạnh
Last active Jan 2, 2018
100 mạng xã hội đi backlink
View Vũ đức Mạnh
Đi backlink theo các chỉ số sau:
User
Tên:
Sn:
Địa chỉ:
@manhleo93
manhleo93 / List-social-profile-links.txt
Last active Mar 5, 2019
+250 Social Profile Backlinks © Copyright 2018 by Vũ Đức Mạnh
View List-social-profile-links.txt
View banner
<a href="đường dẫn liên kết banner"><img src="Tiêu đề banner" title="Tiêu đề banner"></a>
@manhleo93
manhleo93 / Social Media
Created Dec 13, 2017
Danh sách 100 mạng xã hội cho phép đặt link
View Social Media
# Danh sách 100 mạng xã hội cho phép đi link profire trong phần chỉnh sửa cá nhân
Tạo tài khoản rồi vào chỉnh sửa có phần home page để link vào đó lưu ý chỉ để link đến trang chủ cần seo.
https://cpanel.com/
https://developers.google.com/my-business/?hl=vi
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://en.wordpress.com/
https://plus.google.com/
https://twitter.com/
View robots.txt
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Allow: /wp-admin/images/*
Sitemap: https://sampres.com/sitemap_index.xml
You can’t perform that action at this time.