Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View miroslavkondic's full-sized avatar

Miroslav Kondic miroslavkondic

View GitHub Profile
@miroslavkondic
miroslavkondic / test.html
Last active November 1, 2016 13:43
Hello!
<h1 id="takmičenje-u-prebrojavanju-objekata-na-slikama">Takmičenje u prebrojavanju objekata na slikama</h1>
<hr>
<h3 id="opis-zadatka">Opis zadatka</h3>
<hr>
<p>Na osnovu slika iz obučavajućeg skupa potrebno je napisati program koji prebroja krugove na slikama. <br>
Kao rešenje, potrebno je svom asistent dostaviti popunjen <code>out.txt</code> fajl koji sadrži programski dobijene rezultate. <br>