Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Vượng Nguyễn nmvuong92

  • viet nam
View GitHub Profile
View Add_Existing_Project_To_Git.md

#Adding an existing project to GitHub using the command line

Simple steps to add existing project to Github.

1. Create a new repository on GitHub.

In Terminal, change the current working directory to your local project.

##2. Initialize the local directory as a Git repository.

git init
@nmvuong92
nmvuong92 / Cài đặt create-react-app
Created Sep 3, 2018
Cài đặt create-react-app
View Cài đặt create-react-app
npm install -g create-react-app
@nmvuong92
nmvuong92 / Tạo mới reactjs app.md
Last active Sep 3, 2018
Tạo mới reactjs app
View Tạo mới reactjs app.md

0 cài đặt gói app-create-app cli để tạo ứng dụng reactjs chính thống từ trang chủ*

npm install -g create-react-app

1 KIỂM TRA ĐÃ CÀI ĐẶT create-react-app chưa?

create-react-app -V

=>1.5.2

@nmvuong92
nmvuong92 / Làm thế nào để thêm SASS SCSS vào một dự án create-react-app.md
Last active Sep 3, 2018
Làm thế nào để thêm SASS/SCSS vào một dự áncreate-react-app
View Làm thế nào để thêm SASS SCSS vào một dự án create-react-app.md

Eject

Cần phải chạy Eject vì điều này là cần thiết để chỉnh sửa thủ công các tệp cấu hình webpack.

npm run eject

Install SASS

cài đặt precompiler (trình biên dịch trước)

npm install sass-loader node-sass --save-dev
@nmvuong92
nmvuong92 / Element type is invalid: expected a string for built-in components.md
Last active Sep 3, 2018
Fix lỗi Element type is invalid: expected a string (for built-in components) or a class/function (for composite components) but got: undefined. You likely forgot to export your component from the file it's defined in, or you might have mixed up default and named imports.
View Element type is invalid: expected a string for built-in components.md

Change your Package.json file at this line "react-router-redux": "next"

@nmvuong92
nmvuong92 / ES6 generator function.md
Last active Sep 4, 2018
ES6 Generator function
View ES6 generator function.md

nó là gì?

Generator function là một loại function đặc biệt có thể đi vào, đi ra và thoát một số lần. Bạn có thể nghe mọi người mô tả nó là "một hàm có thể bị tạm dừng"

khác gì với function thông thường?

Sự khác biệt duy nhất cho đến nay là Generator function được định nghĩa với function* chứ không phải function.

@nmvuong92
nmvuong92 / Blocking & Nonblocking IO.md
Last active Sep 4, 2018
Blocking & Nonblocking I/O
View Blocking & Nonblocking IO.md

I/O?

  • Là quá trình giao tiếp
  • Đưa dữ liệu vào trả dữ liệu ra

BLOCKING vs NonBlocking

Blocking I/O

  • Yêu cầu thực thi một IO operation, sau khi hoàn thành thì trả kết quả lại. Process/Theard gọi bị block cho đến khi có kết quả trả về hoặc xảy ra ngoại lệ.

@nmvuong92
nmvuong92 / Fix Composer can't find mongodb extension.md
Last active Sep 5, 2018
Fix Composer can't find mongodb extension
View Fix Composer can't find mongodb extension.md
composer require jenssegers/mongodb --ignore-platform-reqs

hoặc

composer install --ignore-platform-reqs
View Cài mongo và redis driver cho xampp windows.md

MongoDB

Bước 1: tải đúng file

cmd > php -v

PHP 7.1.19 (cli) (built: Jun 20 2018 23:37:55) ( ZTS MSVC14 (Visual C++ 2015) x86 )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Ví dụ ở trên MSVC14 => phải tải cùng phiên bản Visual c++ về sau đó giải nén copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext

View Thiết kế ES.md

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TRONG ELASTICSEARCH

Bạn không thể thiết kế một cụm (cluster) mà không biết khối lượng công việc của bạn sẽ là bao nhiêu?

"You can't design a cluster without knowing what your workload will be"

Bao nhiêu tìm kiếm và ghi mỗi giây bạn sẽ nhận được?

"how much search and writes per second you'll get"

tốc độ các chỉ mục của bạn sẽ tăng nhanh như thế nào?

"how fast your indexes will grow"

You can’t perform that action at this time.