Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
:atom:
Something went wrong.

Nguyen Duy nomi-san

:atom:
Something went wrong.
View GitHub Profile
@nomi-san
nomi-san / command.sh
Created July 10, 2022 22:54
Hide MIUI 13 gesture bar (Mi Pad 5)
View command.sh
adb start-server
adb connect LOCAL_IP:PORT
adb shell settings put global hide_gesture_line 1
# adb disconnect
# adb kill-server
@nomi-san
nomi-san / README.md
Last active January 7, 2023 08:48
Mở Nhiều client LMHT (Garena) cùng một lúc
View README.md

Phương pháp đầu tiên tôi tìm được là sử dụng command line của LeagueClient.exe đang chạy.

Khi khởi động LMHT, GarenaPC sẽ sinh một đoạn command line để chạy RiotClientServices.exe, trong đó có chứa GarenaPlus token và Landing token.

RiotClientServices chủ yếu để giám sát, anti cheat, nó sẽ chuyển tiếp hai token trên vào LeagueClient.exe.

Tóm lại, chỉ cần chạy trực tiếp LeagueClient.exe sẽ nhanh hơn và hạn chế bị ban một cách ngu ngốc.

Để lấy được nhiều command line cùng lúc, chỉ cần tạo một RiotClientServices.exe fake để bắt command line từ GarenaPC. Vì khi RiotClientServices hoặc LeagueClient đang chạy, GaremaPC sẽ chặn.

@nomi-san
nomi-san / README.md
Last active April 19, 2023 10:51
Appear offline on League Client
View README.md

Guides

Run offlol.bat as administrator to appear offline, with any arg to appear online.

$ offlol.bat
Please run as administrator.

admin $ offlol.bat
You will appear offline on League Client.
@nomi-san
nomi-san / gc.c
Last active May 25, 2020 17:28
Simple Reference Counting GC for building [static typed] scripting language.
View gc.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct _Obj {
char data;
int ref;
struct _Obj *next;
} Obj;
// append obj to previous
@nomi-san
nomi-san / main.go
Created January 21, 2019 04:21
Calc.vm in Go
View main.go
package main
import (
"fmt"
)
const (
VM_OK = 0
VM_ERROR = 1
STACK_MAX = 50
@nomi-san
nomi-san / rw_mem.go
Created January 15, 2019 15:22
Read/write memory trong Go
View rw_mem.go
package main
/*
#cgo CFLAGS: -Wincompatible-pointer-types
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <windows.h>
void *open_process(int pid) {