Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Achterstraat
Last active July 25, 2023 08:50
  • Star 5 You must be signed in to star a gist
  • Fork 1 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Heb je het óók he-le-maal gehad met Vimexx? Gebruik dan dit script om makkelijk én snel de overstap te realiseren, alle data binnen enkele seconden over naar je nieuwe hostingpartij!
<?php
/*
First, create API Projects at https://www.vimexx.nl/api
Second, replace all vars between [] with credentials from previous step!
Third, see below;
$vimexx = (new \Vimexx([account], 'wefact'));
var_export($vimexx->post('/domains'));
var_dump($vimexx->client('whmcs')->post('/domain/dns', ['sld' => 'achterstraat', 'tld' => 'com']));
var_export($vimexx->client('wefact')->post('/domains'));
*/
class Vimexx
{
public $debug;
public $test = false;
public $token = false;
public $accounts = [
[account] => [
'user' => '[emailaddress]',
'pass' => '[password]',
'clients' => [
'wefact' => [
'id' => [api-id],
'secret' => '[api-hash]',
'version' => '5.1.2'
],
'whmcs' => [
'id' => [api-id],
'secret' => '[api-hash]',
'version' => '7.7.1-release.1'
],
],
],
];
public $account;
public $requests = [
'wefact' => [
'DELETE' => [
'contact' => ['contact_id'],
],
'POST' => [
'contact' => ['contact_id'],
'contacts' => [],
'dns' => ['sld', 'tld'],
'domain' => ['sld', 'tld'],
'domains' => [],
'domain/available' => ['sld', 'tld'],
'domain/extend' => ['sld', 'tld', 'years'],
'domain/register' => ['sld', 'tld', 'nameservers', 'whois'],
'domain/token' => ['sld', 'tld'],
'domain/transfer' => ['sld', 'tld', 'nameservers', 'whois', 'epp'],
],
'PUT' => [
'contact' => ['contact'],
'contacts' => ['sld', 'tld', 'contacts'],
'dns' => ['sld', 'tld', 'dns_records'],
'domain' => ['sld', 'tld', 'auto_renew', 'lock'],
'nameservers' => ['sld', 'tld', 'nameservers', 'name'],
],
],
'whmcs' => [
'DELETE' => [
'domain' => ['sld', 'tld'],
],
'POST' => [
'domain/dns' => ['sld', 'tld'],
'domain/extend' => ['sld', 'tld'],
'domain/nameservers' => ['sld', 'tld'],
'domain/sync' => ['sld', 'tld'],
'domain/sync/transfer' => ['sld', 'tld'],
'domain/register' => ['sld', 'tld'],
'domain/token' => ['sld', 'tld'],
'domain/transfer' => ['sld', 'tld', 'epp'],
],
'PUT' => [
'domain/dns' => ['sld', 'tld', 'dns_records'],
'domain/nameservers' => ['sld', 'tld', 'nameservers', 'name'],
],
],
];
public $request;
public $versions = [
'wefact' => ['5.1.2', '5.0.0'],
'whmcs' => ['7.7.1-release.1', '7.6.1-release.1', '7.5.2-release.1'],
];
public $version;
function __construct($account = 0, $client = 'whmcs', $debug = false)
{
$this->debug = $debug;
if($this->account($account))
{
if($this->client($client))
{
return $this;
}
return ['error' => 'Unknown client!'];
}
return ['error' => 'Unknown account!'];
}
function __call($method, $args)
{
if(in_array($method, ['delete', 'get', 'post', 'put']))
{
array_unshift($args, strtoupper($method));
return call_user_func_array([$this, 'request'], $args);
}
}
public function account($id = 0)
{
if(array_key_exists($id, $this->accounts))
{
$this->account = [
'id' => $id,
'user' => $this->accounts[$id]['user'],
'pass' => $this->accounts[$id]['pass']
];
return $this;
}
return false;
}
public function client($client = 'whmcs')
{
$id = $this->account['id'];
if(array_key_exists($client, $this->accounts[$id]['clients']))
{
$this->account = array_merge($this->account, [
'client' => $client,
'credentials' => (empty($this->accounts[$id]['clients'][$client]) ? false : $this->accounts[$id]['clients'][$client]),
'version' => (in_array($this->accounts[$id]['clients'][$client]['version'], $this->versions) ? $this->accounts[$id]['clients'][$client]['version'] : $this->versions[$client][0]),
]);
return $this;
}
return false;
}
public function request($type = 'GET', $request = '/', $data = [])
{
if(!in_array($request, [null, '', '/']))
{
$auth = $this->uri('/auth/token', 'login');
$api = $this->uri('/'.$this->account['client'].$request);
list($scope, $request) = explode('/', substr($api, ($this->test ? 34 : 29)), 2);
if(array_key_exists($scope, $this->requests))
{
if(array_key_exists($type, $this->requests[$scope]))
{
if(array_key_exists($request, $this->requests[$scope][$type]))
{
$keys = array_keys($data);
$missing = array_diff($this->requests[$scope][$type][$request], $keys);
if(empty($missing))
{
$data = [
'body' => $data,
'version' => $this->account['version']
];
$token = $this->token($auth);
if(empty($token))
{
return ['error' => 'Token failed!'];
}
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
'Accept: application/json',
'Authorization: Bearer '.$token,
]);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $api);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $type);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_VERBOSE, true);
$result = curl_exec($curl);
$code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($curl);
if($this->debug)
{
var_dump([
'requesttype' => $type,
'url' => $api,
'postdata' => $data,
'result' => $result,
'httpcode' => $code
]);
}
$result = json_decode($result, true);
$result['code'] = $code;
if(in_array($code, [200, 201, 202, 400, 401, 404]))
{
return (!empty($result['result']) ? $result['data'] : false);
}
return null;
}
return ['error' => 'Missing '.implode(', ', $missing).' fields!'];
}
return ['error' => 'Undefined request!'];
}
return ['error' => 'Undefined method!'];
}
return ['error' => 'Undefined scope!'];
}
return (array_key_exists($this->account['client'], $this->requests) ? $this->requests[$this->account['client']] : array_keys($this->requests));
}
public function token($url)
{
if(empty($this->token))
{
$data = [
'grant_type' => 'password',
'client_id' => $this->account['credentials']['id'],
'client_secret' => $this->account['credentials']['secret'],
'username' => $this->account['user'],
'password' => $this->account['pass'],
'scope' => 'whmcs-access',
];
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded',
'charset' => 'utf-8'
]);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$json = json_decode($result, true);
if(empty($json['access_token']))
{
return false;
}
$this->token = $json['access_token'];
}
return $this->token;
}
public function uri($request = '', $type = 'api', $base = null)
{
$base = rtrim(empty($base) || !stripos($base, '://') ? 'https://api.vimexx.nl' : $base, '/');
switch($type)
{
case 'login': {
return $base.'/auth/token';
}
default: {
return $base.'/'.($this->test ? 'test' : '').'api/v1/'.(empty($request) ? '' : ltrim($request, '/'));
}
}
}
}
@huubl
Copy link

huubl commented Aug 31, 2020

Hi,

Is het hiermee mogelijk om een uitdraai te maken van alle domeinen met de vervaldatum?

@Achterstraat
Copy link
Author

Achterstraat commented Aug 31, 2020

Jazeker, alle details zijn inzichtelijk en indexeerbaar.. ..al kan ik je geen kant en klare oplossing aanleveren aangezien ik geen actief account meer heb bij de amateurs van Vimexx, ze maken meer kapot dan men ooit zou kunnen fixen!

Je hebt geen wefact óf whmc nodig, deze class combineert de krachten van beide.. ..gebruik voor jou vraag wefact i.c.m. /domains voor al je domeinnamen!

@huubl
Copy link

huubl commented Sep 2, 2020

Dank voor je reactie. Ga kijken of het me lukt!

@kvanopde
Copy link

Hey Achterstraat

Mag ik je vragen bij welke provider je nu zit, waar het echt goed is prijs/kwaliteit voor resellers?
Hier ben ik namelijk ook naar op zoek :).

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment