Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@AdamGerthel
Last active October 28, 2015 15:34
Show Gist options
  • Save AdamGerthel/118692fa5277d346fe90 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save AdamGerthel/118692fa5277d346fe90 to your computer and use it in GitHub Desktop.
O&G standardfil för FDT
; Detta är standardinställningar för FDT för O&G.
; Innehållet ska kopieras in i FDT.ini-filen i programmets katalog
; på aktuell dator och därefter ev. anpassas (sökvägar m.m.)
[Katalog]
Program=C:\Program Files\FDT\Avance
Rapport=Z:\Avance\Rapport
Data=Z:\Avance\Data
[Allmänt]
RödaTråden=Nej
Klient=000
Lagerställe=1
Komihåg=Ja
Tips=NEJ
[Skrivare]
Fakt02=Brother HL-4570CDW series|0|0|1|0|0
Lager01=Intermec PF8d|0|0|1|278|0 ; Femte värdet (ex 278) som anges är ID på storleken. Kan hämtas in automatiskt om man väljer rätt i Arkiv->Skriv ut
Lager02=Intermec PF8d|0|0|1|278|0
[AliasLista]
[LagerÄndra]
Blankett_11=intermec|Lager01
Normal=lager01
[Faktura]
Kolumner=AA=12|AB=40|AC=5|AR=6|AM=5|AD=8|AF=8|AG=5|BD=9|AH=8|BJ=20|AI=8|AP=8|AQ=8|AX=6|BH=9|AY=10|AE=5|AK=5|AJ=5|AN=8|AS=10|AT=5|AU=6|AV=6|BK=8|AO=6|CC=8|CD=8|AL=5
Hoppordning=BFLMNOZ
@AdamGerthel
Copy link
Author

"LAGER01=" anger vilken skrivare som ska användas för etiketter. Den tredje siffran, "278" har visat sig vara relevant, annars får man bara helt vita utskrifter. Skrivarens hela sökväg ska anges, så i vissa fall blir det "\KASSAINFO\Intermec PF8d..."

@AdamGerthel
Copy link
Author

Den tredje siffran vet jag nu mer om: Det är ID på den aktuella storleken för utskrift. ID syns bara med vissa versioner av skrivarens drivrutiner, men Avance sätter värdet i ini-filen av sig själv om man väljer att skriva ut med inställningar från menyn och väljer rätt format under storlek.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment