Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Stage dag #2

Beter uitgeslapen dan gisteren begint mijn tweede stagedag weeral met koffie. Ik werk verder aan dezelfde package van dag #1 en tussendoor doe ik af en toe opzoekwerk voor een eventueel nieuw projectje. Al bij al was het een rustige dag.

Op dag #3 zou ik graag dit packetje afwerken en beginnen aan de andere opdrachten die ik hier nog krijg. Hoe meer variatie, hoe beter en da's ook wel nodig als je 8 uur per dag in dezelfde ruimte zit.

publised: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment