Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@AndreasJacobsen
Created March 16, 2015 14:17
Show Gist options
  • Save AndreasJacobsen/7e9695a61c0b14add625 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save AndreasJacobsen/7e9695a61c0b14add625 to your computer and use it in GitHub Desktop.
TIL BORIS
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
<meta charset="UTF-8">
<title>Webprogrammering - Obliger</title>
</head>
<body>
<h2>Obligatoriske oppgaver i webprogrammering</h2>
</body>
</html>
<?php
echo "<h3> Oppgave 1 </h3><p>Definer følgende array i PHP: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Skriv ut element nummer 3 og 6 med en echo setning. </p> ";
$array = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
echo $array[5]." ".$array[2];
echo "<h3> Oppgave 2</h3> <p>Bruk samme array som i oppgave 1. Legg til tallene 10 og 11 i arrayet uten å definere det om igjen.
Slett så element nummer 2 og 3. Skriv så ut hele arrayet med en forløkke. Bruk count(\$tabell) for å
finne lengden i arrayet.</p>";
$array[9] = 10;
$array[10] = 11;
unset($array[2], $array[1]);
$array = array_values($array);
for($i =0; $i<count($array); $i++) {
if (isset($array[$i]))
{
echo $array[$i];
}
}
echo "<h3> Oppgave 2</h3> <p>Bruk arrayet i oppgave 3. Summer alle tallene med en for-løkke. Finn så gjennomsnittet av alle
tallene. Summer så alle tallene som er større enn 9. Finn så gjennomsnittet av disse. Summer så tallene
med en foreach-løkke. </p>";
$sum = 0;
$x = 0;
for($i=0; $i<count($array); $i++) {
if (isset($array[$i])) {
$sum+=$array[$i];
if($i == count($array)-1) {
echo $array[$i].' = ';
}
else
echo $array[$i].' + ';
}
}
echo $sum;
echo "<h4> Finn gjennomsnittet </h4>";
$sum = 0;
$x=0;
for($i=0; $i<count($array); $i++) {
$sum+=$array[$i];
$x++;
}
echo number_format($sum/$x,2);
$sumfor=0;
echo "<h4> Finn sum via foreach </h4>";
foreach($array as $sio) {
$sumfor += $sio;
}
echo $sumfor;
echo "<h3> Oppgave 4</h3> <p>Gitt følgende array : Per, 23, Line, 21, Ola, 19, Kari, 23. Skriv så ut navn og alder på flere linjer med
en løkke som vist under: <br>
Per er 23 år<br>
Line er 21 år<br>
osv ….</p>";
$array =array("Per, 21", "Line, 21", "Ola, 19", "Kari, 23");
foreach ($array as $resultat) {
echo $resultat.".<br>";
}
echo "<br>";
$array = array(43,34,5,8,10,2,13,25);
echo "<h3> Oppgave 5</h3>
<p>Definer følgende array i PHP : 45, 34, 5, 8, 10, 2, 13, 25. Lag et PHP script som skriver ut tallene
baklengs. (Dvs. 25, 13, 2 osv.) med en forløkke. Tips: Start fra Count(\$array)-1 så lenge telleren i
forløkka er større eller lik 0. Mink telleren med en hver gang.</p>";
//start med teller(i) counter, så kjør frem til i blir minus 1 siden vi ikke har negative verdier
// så dekrimenter med en hver gang, siden vi starter på i(count) (altså toppen) så går vi nedover fra toppen
for($i=count($array)-1; $i>-1; $i--) {
echo $array[$i]. " ";
}
$streng = "OTS gaming liker ikke å spille, men later som vi gjør det";
$textarray = explode(" ",$streng);
echo "<h3> Oppgave 5</h3> <p>Velg en tekst som f.eks ”Det var en gang en mann som av en eller annen grunn ikke kunne si hei”.
Legg alle ordene i denne i et array via en innebygget PHP funksjon.. Programmer en sjekk om
strengen ”kvinne” finnes i teksten. Bytt om alle ordene slik at det første kommer sist og det siste først
(Tips bruk PHP array-funksjonen arrray_revers ). Bytter så om alle ordene slik at de kommer tilfeldig
(Tips bruk PHP array-funksjonen shuffle).</p>";
$ok = false;
foreach ($textarray as $text) {
if($text=="spille,"){
$ok = true;
}
}
if($ok) {
echo "det funker! <br>";
}
else {
echo "lol nei";
}
$baklengs = (array_reverse($textarray));
echo "arrayet baklengs: ";
foreach ($baklengs as $text) {
echo $text." ";
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment