Instantly share code, notes, and snippets.

View main.ino
#include <DRV8825.h>
#include <HX711.h>
HX711 scale;
#define CAL_VAL 385 // Set the calibration value
#define DOUT A1 // DOUT -> pin A1 on arduino
#define SCK A0 // SCK -> pin A0 on arduino
#define STEP_SIZE 10 // Set the step size in milimeter
View gist:6b95f03941fc774ebd96
Als haar adem plaats maakt voor de scherpe wind, stapt zij uit reflex naar achteren om zich te beschermen tegen de kou die de trein met zich meebrengt.
Ze zucht en slentert naar het rokershokje.
Ze rookt niet, maar het is overdekt en op een jongeman na is de ruimte leeg.
Dat verbaast haar niet, gezien het tijdstip. Als de piepende deur achter haar dichtvalt, kijkt de jongeman schichtig op.
Ze groeten elkaar en de jongen steekt een nieuwe sigaret op.
Zij sluit haar ogen en luistert naar het getrommel van de regen op het dak.
"Waarom doe je dat?"
"Wat doe ik?"
"Je hebt je ogen dicht."
"Ik luister naar de regen. Dat vind ik rustgevend."
View mine.cpp
#include <EEPROM.h>
float tempC;
int reading;
int tempPin = 0;
int EAdress = 0;
void setup () {
analogReference(INTERNAL);
}
View nginx.conf
user root;
worker_processes 1;
events {
worker_connections 1024;
}
http {
default_type application/octet-stream;
View gist:7875142
Lieve Danny,
Sinterklaas zat eens te schenken,
wat hij Danny nu zou bedenken.
Nee, dat is niet zoals het rijmpje gaat
mij verstand mij verlaat!
*Rijm Piet neemt het hier over van Sinterklaas*
Och wat is er nou toch gebeurt met die ouwe pieterbaas
Heeft zijn hoofd verloren in zijn poging jou te bekoren
View blogs'slash'titles
{
"titles": [
{
"id": 16,
"title": "Test6"
},
{
"id": 15,
"title": "Test5"
},
View behaviour.js
var app = angular.module('twitterApp', []);
app.directive("enter", function (){
return function (scope, element, attrs) {
element.bind('mouseenter', function (){
scope.$apply(attrs.enter);
})
}
});
View ang_test.js
var myApp = angular.module('myApp', []);
/* myApp.factory('Colors', function() {
return function() {
var colors = {};
colors.code_lib = [
{
color: "red",
value: "#f00"
View gist:7486216
buildings = [
{
'name': 'goldmine',
'level': '1',
'time': '3',
'do': function () {
setResource('gold', getResource('gold') + 10);
$.proxy(setTimeout, this, this.do, this.time);
}
}
View wonder.py
wonder_numbers = set([2])
temp_wonder_numbers = set()
def wonder(n):
n = int(n)
if n in wonder_numbers:
print('n is a wonder number')
for i in temp_wonder_numbers:
wonder_numbers.add(i)
return