Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@DuongAQ DuongAQ/test_RegExp.bas
Last active Mar 12, 2018

Embed
What would you like to do?
Sub test_RegExp() 'Sử dụng Regular Expression trong VBA
Dim RE As Object 'Khai báo biến Regular Expression để sử dụng
Dim strPattern As String 'Khai báo biến đại diện cho đoạn chuỗi text cần xử lý bởi RE
Dim matches As Object 'Kết quả sau khi thực hiện bởi RE
strPattern = "[ABCD]-hoc excel online" 'Thiết lập quy luật hiển thị dữ liệu
Set RE = CreateObject("VBScript.RegExp") 'Thiết lập Object cho Regular Expression
RE.Pattern = strPattern 'Xác định đoạn chuỗi sẽ xử lý bởi RE
RE.Global = True 'Lấy toàn bộ kết quả có được trong chuỗi
'Nếu RE.Global = False hoặc không sử dụng thì chỉ lấy được 1 kết quả đúng đầu tiên tìm được
Set matches = RE.Execute([A6]) 'Thiết lập kết quả khi sử dụng RE cho ô A6
End Sub
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.