Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@DuongAQ
Created January 17, 2018 06:52
Show Gist options
  • Save DuongAQ/e0c8eff9a49d6955c0dd0dbc90c42873 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save DuongAQ/e0c8eff9a49d6955c0dd0dbc90c42873 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sub Spinner_getData()
Dim ws As Worksheet 'Thiết lập biến ws là Sheet đang mở
Set ws = ActiveSheet
Dim rngData As Range 'Thiết lập vùng bảng dữ liệu bắt đầu từ ô D3
Set rngData = Range(ws.Range("D3").End(xlDown), ws.Range("D3").End(xlToRight))
Dim Data As Variant 'Xét nội dung trong bảng Dữ liệu
Data = rngData.Value
Dim iCell As Integer 'Vị trí kết quả Spinner
iCell = ws.Range("M2").Value
On Error Resume Next 'Nếu xảy ra lỗi thì bỏ qua
Dim tbl As ListObject 'Gán biến cho đối tượng TableTest
Set tbl = ws.ListObjects("TableTest")
tbl.DataBodyRange.Delete 'Xóa dữ liệu cũ trong Table
For x = LBound(Data) To UBound(Data) 'Xét vòng lặp trong vùng dữ liệu Data, từ dòng đầu tới dòng cuối của bảng
If iCell = Data(x, 3) Then 'Nếu kết quả Spinner bằng với kết quả của cột Thứ tự cột (cột 3 của bảng Data)
With tbl.ListRows.Add 'Lấy dữ liệu vào Table
.Range(, 2).Value = Data(x, 1) 'Lấy dữ liệu cột Tên hàng
.Range(, 3).Value = Data(x, 2) 'Lấy dữ liệu cột Số lượng
End With
End If
Next
tbl.DataBodyRange.AutoFit 'Tự chỉnh độ rộng của Table
End Sub
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment