Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
2021-05-04 , naturforskaren / nf - by inkimar
Naturforskaren:
Bilder finns till huggorm,vanlig snok och hasselsnok, men texter saknas:
huggorm -> https://naturforskaren.se/species/2c51e406-bfb6-4e47-b465-618b6c2448cb
vanlig snok -> https://naturforskaren.se/species/666fa779-c081-4154-a69b-e801bd9c4bf1
hasselsnok -> https://naturforskaren.se/species/6947f10a-1947-4c11-825e-6b1c8e09bbd7
Ödlor:
skogsödla -> https://naturforskaren.se/species/c7e81320-dc20-48ae-8a5c-07feeab57c89
- bild finns
sandödla -> https://naturforskaren.se/species/d3b31a7f-b87f-4df1-9041-00445d14ad08
- ingen bild
(Finns på wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sand%C3%B6dla )
Kopparödla -> https://naturforskaren.se/species/b948d991-b11c-477c-9190-3f1c7cc04bf8
- ingen bild (ingen träff på kopparorm)
( Finns på Wikipedia, kör redirect på kopparorm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar%C3%B6dla )
Salamander:
Grodor i Sverige ? saknas både bild och text
13 arter i sveige enligt artdatabanekn ( https://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/faunavakteri/groddjur/ )
Sveriges groddjur
Samtliga svenska groddjursarter finns listade nedan. Klicka på länkarna för att läsa om arterna i Artfakta:
större vattensalamader Triturus cristatus
mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, tidigare Triturus vulgaris
klockgroda Bombina bombina
lökgroda Pelobates fuscus
vanlig padda Bufo bufo
strandpadda (stinkpadda) Epidalea calamita, tidigare Bufo calamit
grönfläckig padda Bufotes viridis, tidigare Bufo viridis
lövgroda Hyla arborea
långbensgroda Rana dalmatina
vanlig groda Rana temporaria
åkergroda Rana arvalis
ätlig groda Pelophylax esculentus, tidigare Rana esculenta
gölgroda Pelophylax lessonae, tidigare Rana lessonae
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment