Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Kabanosk's full-sized avatar
📚

Wojciech Fiołka Kabanosk

📚
View GitHub Profile
@Kabanosk
Kabanosk / notatki_git.md
Created June 11, 2022 18:27
Notes about git in Polish language
View notatki_git.md

KURS GITA

1. Inicjalizacja systemu kontroli wersji

  • git init - inicjalizuje repozytorium git
  • git status - pokazuje nam w jakich plikach zrobiliśmy zmiany i te, które będą dodane w następnym commicie
  • HEAD - aktualny branch
  • HEAD~n, n commitów do tyłu
  • HEAD^n, n-ty rodzic commita

2. Podstawowe operacje między plikami a systemem kontroli wersji: