Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Bu gizlilik ilkeleri KÜKRER Bilişim tarafından, KÜKRER Bilişim’in gizlilik konusundaki sorumluluklarının tesbiti için hazırlanmıştır.
Aşağıdaki maddeler "Edepli - YKS Edebiyat Soru Bankası" uygulaması üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.
Bu gizlilik ilkesinin geçerliliği sadece Edepli - YKS Edebiyat Soru Bankası Mobil uygulamasının 1.0 sürümü için geçerlidir.
1. İş bu uygulama, mevcut sürümü ( 1.0 ) itibariyle kullanıcıdan aldığı hiç bir bilgiyi depolamaz, üçüncü taraflar ile paylaşmaz.
Dolayısıyla, KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu )'na uygundur.
Tüm Sorularınız İçin
E-posta Adresi : s.kukrer92@gmail.com
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.