Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Levii01
Last active Nov 27, 2018
Embed
What would you like to do?
Campaign
has_many: :message_sets, dependent: :destroy
has_many: :sms_messages, through: :messages
SmsMessages
has_many: :tracking_links, dependent: :destroy
TrackingLinks
has_many: :sth_associations, dependent: :destroy
Usuwanie Sms Messages trwa zbyt długo (jest ich sporo), bo za każdym razem przy usuwaniu rekordu sprawdza też TrackingLinks.
Przyspieszyłem to usuwając wszystkie tracking_linksy należące do Campaign. Działa to faktycznie szybciej.
używając `sms_messages.destroy_all` wciąż zagląda do TrackingLinksów
W tej chwili użym `delete_all` ale bardzo bym chciał zostać przy `destroy_all` żeby nie było bubla jak ktoś dołoży dependency: :destroy na kolejną relację.
Świetnym wyjściem byłoby skip_callback na destroy dla `:tracking_links` czego nie wiem jak zeobić, internet też tak sobie.
Ale może za bardzo się z tym kopie i to co zrobiłem jest wystarczające.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment