Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Eksempel på hvordan du kan gjøre komplekse spørringer mot NVDB og få dumpet resultatet som geojson med lengde- og breddegrad.
"""
Created on Thu May 31 10:41:18 2018
Henter trafikkulykker etter 2012 med datterobjekt 571 av typen sykkel, og
lagrer som geojson med lat/lon koordinat (srid=4326)
"""
import nvdbapi
import nvdb2geojson
import json
sykkelul = nvdbapi.nvdbFagdata(570)
sykkelul.addfilter_geo( {'kommune' : 5001, 'srid' : 4326 } )
sykkelul.add_request_arguments( {'srid' : 4326 } )
sykkelul.addfilter_egenskap( "5055>='2013-01-01' AND relasjon(571, egenskap(5090)=6504)" )
geo = nvdb2geojson.fagdata2geojson(sykkelul)
with open( 'sykkelulykker.geojson', 'w') as f:
json.dump(geo, f)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.