Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@LtGlahn LtGlahn/tunnel_ulykker.py
Last active Jun 29, 2018

Embed
What would you like to do?
Tunneller og tunnelløp-relasjoner NVDB
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Finner ulykker i tunneller ut fra kjent tunnelID.
Forutsetter at dette biblioteket er i søkestien (evt i samme mappe):
https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2
Metodikk: For alle tunnell-Id'er
* Hent alle relasjoner tunnell->tunnelløp
* For alle tunnelløp:
* hent veglenkeposisjoner
* Hent alle ulykker på disse veglenkeposisjonene
* For alle ulykker:
* Finn ulykkesinvolvert enhet
"""
import nvdbapi
tunIDer = [ 237341843, 683535773, 839121631,
82277379, 579090124, 842985271]
for tunid in tunIDer:
# Henter objekt ut fra ID
tunnobj = nvdbapi.nvdbFagObjekt( nvdbapi.finnid( tunid))
# Henter ID til tunnelløpene gjennom relasjon
tunnlop = tunnobj.relasjon( relasjon=67)
# Holder alle veglenkeposisjoner for tunnelløpene til denne tunellen.
veglenker = [ ]
# Henter alle tunnelløp
for tlopid in tunnlop['vegobjekter']:
tlop = nvdbapi.nvdbFagObjekt( nvdbapi.finnid(tlopid))
# Fisker ut veglenkeposisjoner
for vlenk in tlop.lokasjon['stedfestinger']:
veglenker.append( vlenk['kortform'])
# Henter ulykker
ulykker = nvdbapi.nvdbFagdata( 570 )
# Kan evt legge på filter for alvorligste skadegrad
# Her for Alv.skadegrad=Drept, meget alvorlig skadd eller alv.skadd
# Ref http://api.vegdata.no/parameter/egenskapsfilter
ulykker.addfilter_egenskap( '(5074=6427 OR 5074=6428 OR 5074=6429)')
ulykker.addfilter_geo( { 'veglenke' : ','.join( veglenker) } )
statistikk = ulykker.statistikk()
print( statistikk['antall'], 'Ulykker i',
tunnobj.egenskapverdi( 'Navn'), tunnobj.id )
uly = ulykker.nesteNvdbFagObjekt()
while uly:
print( '\t', uly.id, uly.egenskapverdi('Ulykkesdato'),
'Drepte=', uly.egenskapverdi(5070 ),
'MegAlvSkadd=', uly.egenskapverdi(5071),
'AlvSkadd=', uly.egenskapverdi(5072),
'LettSkadd=', uly.egenskapverdi(5073))
# Finner ulykkesinvolvert enhet gjennom relasjon
ulenheter = uly.relasjon(relasjon=571)
for ulenhetID in ulenheter['vegobjekter']:
ulenhet = nvdbapi.nvdbFagObjekt( nvdbapi.finnid( ulenhetID))
print('\t\t', ulenhet.id, ulenhet.egenskapverdi(5090) )
uly = ulykker.nesteNvdbFagObjekt()
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Finner tunnelløp ut fra kjent tunnelID.
Forutsetter at dette biblioteket er i søkestien (evt i samme mappe):
https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2
"""
import nvdbapi
tunIDer = [ 237341843, 683535773, 839121631,
82277379, 579090124, 842985271]
for tunid in tunIDer:
tunnobj = nvdbapi.nvdbFagObjekt( nvdbapi.finnid( tunid))
print( '=====Tunnelløp for', tunnobj.egenskapverdi( 'Navn'), tunnobj.id )
tunnlop = tunnobj.relasjon( relasjon=67)
for tlopid in tunnlop['vegobjekter']:
tlop = nvdbapi.nvdbFagObjekt( nvdbapi.finnid(tlopid))
print( '\t', tlop.id, tlop.egenskapverdi('Navn'))
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.