Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Artig med kontraktsområder... Sjekker hvor mange som finnes innenfor Trondheim kommune.
# Trenger disse funksjonene: https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2/blob/master/nvdbapi.py
#
from nvdbapi import *
# Tom liste som holder navn på kontraktsområdene vi finner
kontraktsomr = []
# Henter et heldekkende objekt fra NVDB
vegref = nvdbFagdata( 532)
vegref.addfilter_geo( { 'kommune' : '1601', 'vegreferanse' : [ 'E', 'R', 'F', 'K' ] })
v1 = vegref.nesteForekomst()
while v1:
# Har vi sett dette kontraktsomr. før? Hvis ikke => inn i listen
if 'kontraktsområder' in v1['lokasjon'].keys():
for omr in v1['lokasjon']['kontraktsområder']:
kontraktsomr = set().union( kontraktsomr, [omr['navn']])
v1 = vegref.nesteForekomst()
# Hva fant vi?
kontraktsomr
# Resultat per 2017-06-15
#{ '1604 GauldalOppdal 2013-2018',
# '1606 Malvik, Selbu, Klæbu 2015-2020',
# '1608 OPS 2005-2030',
# '1609 Trondheim ytre 2015-2020',
# '1610 Trondheim Indre 2015-2020',
# '1650 Trondheim Bydrift rode vest',
# '1651 Trondheim Bydrift rode sentrum',
# '1652 Trondheim Bydrift rode øst',
# '1653 B-veg Trondheim kommune',
# 'E1651 Tunnel Trøndelag 2016-2020' }
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.