Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Jan Kristian Jensen LtGlahn

Block or report user

Report or block LtGlahn

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@LtGlahn
LtGlahn / tunnel_ulykker.py
Last active Jun 29, 2018
Tunneller og tunnelløp-relasjoner NVDB
View tunnel_ulykker.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Finner ulykker i tunneller ut fra kjent tunnelID.
Forutsetter at dette biblioteket er i søkestien (evt i samme mappe):
https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2
Metodikk: For alle tunnell-Id'er
* Hent alle relasjoner tunnell->tunnelløp
* For alle tunnelløp:
* hent veglenkeposisjoner
@LtGlahn
LtGlahn / sykkelulykker.py
Created Jun 1, 2018
Eksempel på hvordan du kan gjøre komplekse spørringer mot NVDB og få dumpet resultatet som geojson med lengde- og breddegrad.
View sykkelulykker.py
"""
Created on Thu May 31 10:41:18 2018
Henter trafikkulykker etter 2012 med datterobjekt 571 av typen sykkel, og
lagrer som geojson med lat/lon koordinat (srid=4326)
"""
import nvdbapi
import nvdb2geojson
View grusveger_perkommune.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Finn lengde av grusveger (vegdekke med massetype = grusveg)
Supplerer rapportgenerator http://labs.vegdata.no/nvdb-rapporter/
som går mot V1 av NVDB api, og derfor ikke klipper lengder på kommunegrenser
ref http://api.vegdata.no/endepunkt/vegobjekter.html
"""
import requests
@LtGlahn
LtGlahn / kontraktsjekkNvdb.py
Last active Jun 15, 2017
Artig med kontraktsområder... Sjekker hvor mange som finnes innenfor Trondheim kommune.
View kontraktsjekkNvdb.py
# Trenger disse funksjonene: https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2/blob/master/nvdbapi.py
#
from nvdbapi import *
# Tom liste som holder navn på kontraktsområdene vi finner
kontraktsomr = []
# Henter et heldekkende objekt fra NVDB
vegref = nvdbFagdata( 532)
vegref.addfilter_geo( { 'kommune' : '1601', 'vegreferanse' : [ 'E', 'R', 'F', 'K' ] })
@LtGlahn
LtGlahn / finnmetrering.py
Last active Jun 7, 2017
Check alignment of NVDB road network and metering system (vegreferanse)
View finnmetrering.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Check alignment of NVDB road network and metering system (vegreferanse)
in a particular point at the road network, specified as road
link ID and (non-dimmensional) linear reference position.
Usage:
(roadDir, meterDir) = nvdbdirection( 971429, 0.2) # Input: NVDB Road linkID
# and position
@LtGlahn
LtGlahn / flereSkiltplater.py
Last active Jun 29, 2017
#NVDBapi fetching NVDB by object ID (and type). See also https://github.com/LtGlahn/nvdbapi-V2
View flereSkiltplater.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Fetching a bunch of objects of a specifid type from Norwegian National
road database (NVDB). See https://www.vegvesen.no/nvdb/apidokumentasjon/
Here, we set up a geographic filter for a certain road number (fv30) and county (16),
and a property filter (skiltnummer = Fartsgrense 70 km/t).
"""
import requests
import json
You can’t perform that action at this time.