Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View MarcelStarczyk's full-sized avatar

Marcel Starczyk MarcelStarczyk

View GitHub Profile

The Composable Architecture

CI Slack

The Composable Architecture (w skrócie TCA) to biblioteka do budowania aplikacji w sposób spójny i zrozumiały, z myślą o kompozycji, testach i ergonomii. Może być używana w SwiftUI, UIKit