Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Ockovanie_Mapa.md

Zaočkovanosť podľa okresov, Veda Pomáha - Covid19

Power BI Report zaočkovanosť podľa okresov používa nasledovné datasety

Metodika výpočtu "žolíka"

Na stránke Zaočkovanosť 50+ uvádzame zaočkovanosť jednotlivých okresov ako aj počet chýbajúcich obyvateľov k dosiahnutiu jedného či dvoch "žolíkov". Výpočet prebieha podielom počtu plne zaočkovaných nad 50 rokov v danom okrese a počtu obyvateľ

@MartinHBA
MartinHBA / dependencies.md
Last active November 16, 2019 20:19
Package dependencies for Microsoft.Data.SqlClient
View dependencies.md
@MartinHBA
MartinHBA / Microsoft.Data.SqlClient.md
Last active December 12, 2022 18:14
Microsoft.Data.SqlClient with PowerShell
View Microsoft.Data.SqlClient.md

Microsoft.Data.SqlClient with PowerShell

This is step by step guide how to use new .NET namespace Microsoft.Data.SqlClient with Powershell. I've tested connection string using SQL login and Windows login. This could not fit you all but might provide you some ideas.

Scenario

Fresh Windows Server 2016 in my case Azure VM.

  1. Install .NET CORE 3.0 SDK it must be SDK