Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
WooCommerce, DIBS Payment Gateway - Filter the paytype sent to DIBS
/**
* WooCommerce - DIBS payment gateway
* Filter the paytype sent to DIBS
*
**/
add_filter('woocommerce_dibs_paytypes', 'myprefix_dibs_paytypes');
function myprefix_dibs_paytypes( $paytypes ) {
// Multiple paytypes are added comma separated.
// See list of possible paytypes here: http://tech.dibspayment.com/toolbox/paytypes
$paytypes = 'LOPLUS';
return $paytypes;
}
@yasirissa

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 10, 2017

Hej Niklas!
Jag har en fråga, om jag nu vill ha fyra betalmetoder, exempelvis Visa, Mastercard, direktbankbetalning via Swedbank och Nordea, visst sakll min kod se ut så här:

/**

  • WooCommerce - DIBS payment gateway
  • Filter the paytype sent to DIBS

**/
add_filter('woocommerce_dibs_paytypes', 'myprefix_dibs_paytypes');

function myprefix_dibs_paytypes( $paytypes ) {

// Multiple paytypes are added comma separated.
// See list of possible paytypes here: http://tech.dibspayment.com/toolbox/paytypes

$paytypes = 'MC','VISA','FSB','NDB';
return $paytypes;

}

Och om det stämmer, vart skall jag då lägga in denna kod för att det skall funka? Jag provat lägga in den på function.php för mitt tema men det funkade inte, finns det någon annan plats den bör vara på?
Stort tack för hjälpen!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.