Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Nxtra
Last active Jul 22, 2020
Embed
What would you like to do?
{
"beschrijvende_id": "H101L20",
"unieke_id": "3159",
"lve_nr": "18",
"tijd_waarneming": "2020-04-06T17:51:00+01:00",
"tijd_laatst_gewijzigd": "2020-04-06T17:52:20+01:00",
"actueel_publicatie": "1",
"beschikbaar": "1",
"defect": "0",
"geldig": "0",
"verkeersintensiteit_klasse1": "0",
"voertuigsnelheid_rekenkundig_klasse1": "0",
"voertuigsnelheid_harmonisch_klasse1": "252",
"verkeersintensiteit_klasse2": "1",
"voertuigsnelheid_rekenkundig_klasse2": "110",
"voertuigsnelheid_harmonisch_klasse2": "110",
"...": "...",
"rekendata_bezettingsgraad": "6",
"rekendata_beschikbaarheidsgraad": "100",
"rekendata_onrustigheid": "86"
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment