Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@PadreSVK
Last active March 29, 2019 10:39
Show Gist options
  • Save PadreSVK/180aff19c32faf06f83eebac8b6b8fc6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save PadreSVK/180aff19c32faf06f83eebac8b6b8fc6 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Použité technológie

Projekty

  • PharmacyDatabase.BL - business logika a mapovanie databázových modelov na aplikačné modely
  • PharmacyDatabase.DAL - prístup do databáze
  • PharmacyDatabase.Infrastructure - infraštruktúra ktorá pomáha implementovať BL vrstvu
  • PharmacyDatabase.Utils - rôzne pomocné extension metódy
  • PharmacyDatabase.Web -webová samotná aplikácia

FAQ

Prečo je to rozdelené do projektov a nie je to všetko v jednom?
toto rozdelenie umožnuje rozšírovať aplikáciu bez nutnosti prepísovať ju zakaždym komplet celú
je to ľahšie na udržovanie a pridávanie novej funkcionality

Prečo sa používa ASP .NET Core?
je to open source platforma, na rozdiel od PHP je kompilovaná čo znamená že je rýchlejšia a je tiež statický typovaná čo prináša výhody pri vývoji = compile type error checking vs PHP runtime error checkin

Prečo je použitý framework DotVVM?
Je jednoduchý na použitie a je s jeho pomocou je možné vytvárať interaktívne UI pre web s minimálnym effortom na písanie javascriptu

Prečo je použitý Entity framework Core?
Jedná sa o ORM mapper, čo je technika ktorá umožnuje používať relačnú databázu v OOP svete - miesto SQL relácii kde sa väzby špecifikujú pomocou foreign keys, môžeme v našej aplikácii používať OOP prístup k entitám z databáze

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment