Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@PadreSVK
Created May 11, 2019 17:18
Show Gist options
  • Save PadreSVK/9567e350bcc35fb9392f823b3848f0f4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save PadreSVK/9567e350bcc35fb9392f823b3848f0f4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sablona pre davida
% Soubory musí být v kódování, které je nastaveno v příkazu \usepackage[...]{inputenc}
\documentclass[%
% draft, % Testovací překlad
12pt, % Velikost základního písma je 12 bodů
a4paper, % Formát papíru je A4
% oneside, % Jednostranný tisk (výchozí)
%% Z následujicich voleb lze použít maximálně jednu:
% dvipdfm % výstup bude zpracován programem 'dvipdfm' do PDF
% dvips % výstup bude zpracován programem 'dvips' do PS
% pdftex % překlad bude proveden programem 'pdftex' do PDF (výchozí)
unicode, % Záložky a metainformace budou v kódování unicode
]{report} % Dokument třídy 'zpráva'
\usepackage[utf8] % Kódování zdrojových souborů je UTF-8
{inputenc} % Balíček pro nastavení kódování zdrojových souborů
\usepackage[ % Nastavení okrajů
bindingoffset=10mm, % Hřbet pro vazbu
hmargin={25mm,25mm}, % Vnitřní a vnější okraj
vmargin={25mm,34mm}, % Horní a dolní okraj
footskip=17mm, % Velikost zápatí
nohead, % Bez záhlaví
marginparsep=2mm, % Vzdálenost poznámek u okraje
marginparwidth=18mm, % Šířka poznámek u okraje
]{geometry}
\usepackage{sectsty}
%přetypuje nadpisy všech úrovní na bezpatkové, kromě \chapter, která je přenastavena zvlášť v thesis.sty
\allsectionsfont{\sffamily}
\usepackage{graphicx} % Balíček 'graphicx' pro vkládání obrázků
% Nutné pro vložení log školy a fakulty
\usepackage[
nohyperlinks % Nebudou tvořeny hypertextové odkazy do seznamu zkratek
]{acronym} % Balíček 'acronym' pro sazby zkratek a symbolů
% Nutné pro použití prostředí 'seznamzkratek' balíčku 'thesis'
\usepackage[
breaklinks=true, % Hypertextové odkazy mohou obsahovat zalomení řádku
hypertexnames=false % Názvy hypertextových odkazů budou tvořeny
% nezávisle na názvech TeXu
]{hyperref} % Balíček 'hyperref' pro sazbu hypertextových odkazů
% Nutné pro použití příkazu 'nastavenipdf' balíčku 'thesis'
\usepackage{pdfpages} % Balíček umožňující vkládat stránky z PDF souborů
% Nutné při vkládání titulních listů a zadání přímo
% ve formátu PDF z informačního systému
\usepackage{enumitem} % Balíček pro nastavení mezerování v odrážkách
\setlist{topsep=0pt,partopsep=0pt,noitemsep}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{pmboxdraw}
\usepackage{cmap} % Balíček cmap zajišťuje, že PDF vytvořené `pdflatexem' je
% plně "prohledávatelné" a "kopírovatelné"
%\usepackage{upgreek} % Balíček pro sazbu stojatých řeckých písmem
%% např. stojaté pí: \uppi
%% např. stojaté mí: \upmu (použitelné třeba v mikrometrech)
%% pozor, grafická nekompatibilita s fonty typu Computer Modern!
\usepackage{dirtree} % sazba adresářové struktury
\usepackage{listings} % Balíček pro sazbu zdrojových textů
%\lstset{
%% Definice jazyka použitého ve výpisech
%% language=[LaTeX]{TeX}, % LaTeX
%% language={Matlab}, % Matlab
%language={C}, % jazyk C
%basicstyle=\ttfamily, % definice základního stylu písma
%tabsize=2, % definice velikosti tabulátoru
%inputencoding=utf8, % pro soubory uložené v kódování UTF-8
%%inputencoding=cp1250, % pro soubory uložené ve standardním kódování Windows CP1250
%columns=fixed, %flexible,
%fontadjust=true %licovani sloupcu
%extendedchars=true,
%literate=% definice symbolů s diakritikou
%{á}{{\'a}}1
%{č}{{\v{c}}}1
%{ď}{{\v{d}}}1
%{é}{{\'e}}1
%{ě}{{\v{e}}}1
%{í}{{\'i}}1
%{ň}{{\v{n}}}1
%{ó}{{\'o}}1
%{ř}{{\v{r}}}1
%{š}{{\v{s}}}1
%{ť}{{\v{t}}}1
%{ú}{{\'u}}1
%{ů}{{\r{u}}}1
%{ý}{{\'y}}1
%{ž}{{\v{z}}}1
%{Á}{{\'A}}1
%{Č}{{\v{C}}}1
%{Ď}{{\v{D}}}1
%{É}{{\'E}}1
%{Ě}{{\v{E}}}1
%{Í}{{\'I}}1
%{Ň}{{\v{N}}}1
%{Ó}{{\'O}}1
%{Ř}{{\v{R}}}1
%{Š}{{\v{S}}}1
%{Ť}{{\v{T}}}1
%{Ú}{{\'U}}1
%{Ů}{{\r{U}}}1
%{Ý}{{\'Y}}1
%{Ž}{{\v{Z}}}1
%}
\usepackage[chapter]{minted}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% Definice informací o dokumentu %%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\input{variable} % do tohoto souboru doplňte údaje o sobě, druhu práce, názvu...
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% Nastavení polí ve Vlastnostech dokumentu PDF %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Při vloženém balíčku 'hyperref' lze použít příkaz '\nastavenipdf'
\nastavenipdf
% Nastavení polí je možné provést také ručně příkazem:
%\hypersetup{
% pdftitle={Název studentské práce}, % Pole 'Document Title'
% pdfauthor={Autor studenstké práce}, % Pole 'Author'
% pdfsubject={Typ práce}, % Pole 'Subject'
% pdfkeywords={Klíčová slova} % Pole 'Keywords'
%}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\pdfmapfile{=vafle.map}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% Začátek dokumentu %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{document}
\pagestyle{empty} %vypnutí číslování stránek
%% Vložení desek generovaných informačním systémem
\includepdf[pages=1]%
{pdf/desky}% název souboru nesmí obsahovat mezery!
% nebo vytvoření desek z balíčku
%\vytvorobalku
\setcounter{page}{1} %resetovani citace stranek - desky se necisluji
%% Vložení titulního listu generovaného informačním systémem
\includepdf[pages=1]%
{pdf/TitulniList_color}% název souboru nesmí obsahovat mezery!
% nebo vytvoření titulní stránky z balíčku
%\vytvortitulku
%% Vložení zadání generovaného informačním systémem
\includepdf[pages=1]%
{pdf/zadani}% název souboru nesmí obsahovat mezery!
% nebo lze vytvořit prázdný list příkazem ze šablony
%\stranka{}%
% {\sffamily\Huge\centering ZDE VLOŽIT LIST ZADÁNÍ}%
% {\sffamily\centering Z~důvodu správného číslování stránek}
%% Vysázení stránky s abstraktem
\vytvorabstrakt
%% Vysázení stránky s rozšířeným abstraktem
% (týká se pouze bc. a dp. prací psaných v angličtině, viz Směrnice rektora 72/2017)
%\cleardoublepage
%\noindent
%{\large\sffamily\bfseries\MakeUppercase{Rozšířený abstrakt}}
%\\
%Výtah ze směrnice rektora 72/2017:\\
%\emph{Bakalářská a diplomová práce předložená v angličtině musí obsahovat rozšířený abstrakt v češtině
%nebo slovenštině (čl. 15). To se netýká studentů, kteří studují studijní program akreditovaný v
%angličtině.}
%(čl. 3, par. 7)\\
%\emph{Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3
%normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a zhodnocení výsledků.}
%(čl. 15, par. 5)
%% Vysázení prohlaseni o samostatnosti
\vytvorprohlaseni
%% Vysázení poděkování
\vytvorpodekovani
%% Vysázení poděkování projektu SIX
% ----------- zakomentujte pokud neodpovida realite
\vytvorpodekovaniSIX
%% Vysázení obsahu
\obsah
%% Vysázení seznamu obrázků
\seznamobrazku
%% Vysázení seznamu tabulek
\seznamtabulek
%% Vysázení seznamu výpisů
%% \lstlistoflistings
\cleardoublepage\pagestyle{plain} % zapnutí číslování stránek
%% Vložení souboru 'text/uvod.tex' s úvodem
\include{text/uvod}
%%% Vložení souboru 'text/reseni' s popisem reseni práce
\include{text/reseni}
%% Vložení souboru 'text/vysledky' s popisem vysledků práce
\include{text/vysledky}
%% Vložení souboru 'text/zaver' se závěrem
\include{text/zaver}
%% Vložení souboru 'text/literatura' se seznamem literatury
\include{text/literatura}
%% Vložení souboru 'text/zkratky' se seznam použitých symbolů, veličin a zkratek
\include{text/zkratky}
%% Začátek příloh
\prilohy
%% Vysázení seznamu příloh
\seznampriloh
%
%% Vložení souboru 'text/prilohy' s přílohami
\include{text/prilohy}
%% Konec dokumentu
\end{document}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment