Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@PythonicNinja

PythonicNinja/notes.md

Last active Aug 29, 2015
Embed
What would you like to do?
pycon 2014

#LINKS

##documentation for DRF https://github.com/marcgibbons/django-rest-swagger

Python 3.4

1. pip 
python -m ensurepip --instalacja pip
2. niedziedziczone deskryptory plików
przy multitaskach nie dziedziczy dekstryptory plików.
jest bezpieczne
3. tryb izolowany
  python -I 
wyłącza wszystko bez bibliotek
zalecane do shellowych skryptów
4. modulespec 
uproszczona procedura importoania
5. lazy imports
6. format marshal
  pyc pakowane obiekty
    mniejsze pyce
    mniej pamięci konsupcja
7. nowe biblioteki
  asyncio - nieblokowane
  łatwiejsze od twisted
  jest dokumentacja
  wpakowany
  
  ensurepip 
  każdy ma pipa
  
  enum 
  typy wylieczniowe
  
  pathlib
  sciezki ładnie do korzystania
  
  selectors
  multiplexing, kod
    select - nisko
    selectors - wyskopoziomowy
  
  statistics 
  statystki 
  
  tracemalloc
  sledzenie alokacji pamięci 
  
8. rozbudowane biblioteki
  
  singledispach 
  
  picklev4
  więcej niż 4GB
  
  multiprocessing without os.fork
  fork pozwala na dostęp do danych z starego procesu
  wszędzie pozwala na tworzenie procesów w taki sam sposób
  
  contentmanager
  mail
  
  pydoc
  help() - więcej informacji
  
  ipaddress - stablilność
  
9. implemetnacja cpython

  finalizowanie 
  __del__ - GB zajmie się tym
  
  wlasne alokatory pamieci
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.