Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Root-bv
Created February 24, 2023 12:08
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save Root-bv/1056ac3234179ef0c95b6e77a033c2ce to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save Root-bv/1056ac3234179ef0c95b6e77a033c2ce to your computer and use it in GitHub Desktop.
UserDefinedPropertySet-ILSOE
#
# User Defined PropertySet ILS O&E
#
# Dit is een bestand voor de 'mapping' van Revit parameters naar een custom propertyset.
# De inhoud van dit bestand is vrij van rechten en kan door iedereen worden gebruikt
# dan wel aangepast voor eigen indeling en parameters.
# Raadpleeg het open source forum voor de meeste up-to-date IFC exporter voor jouw Revit versie.
# https://sourceforge.net/projects/ifcexporter/
#
# Auteur Root
# Tom Terpstra
# versie 1.0
# datum 31-10-2019
# tte@root-bv.nl
#
# In de user defined propertyset hieronder vind je een structuur van drie kolommen,
# de eerste kolom beschrijft hoe de parameter in de custom propertyset in IFC zal heten.
# De tweede kolom beschrijft het data type van de parameter in Revit, alle mogelijke data typen
# zijn hieronder ook een keer opgesomd.
# De derde kolom is de belangrijkste kolom en beschrijft hoe de betreffende parameter in Revit heet,
# DEZE KOLOM DIEN JE DUS IN TE VULLEN MET DE PARAMETERS DIE JIJ IN REVIT GEBRUIKT!
#
# Merk op dat deze user defined propertyset op IfcSpace en IfcElement is geschreven. Dat betekent
# dat alle IFC entiteiten die onder IfcElement vallen de custom propertyset met bijbehorende
# parameters krijgen. Wil je per IFC entiteit kunnen sturen, zul je IfcElement moeten vervangen
# en per IFC entiteit een mapping 'alinea' moeten schrijven. Je kunt dan wel IFC entiteiten
# samenvoegen door een komma te gebruiken, bijvoorbeeld: IfcWall,IfcBeam,IfcSlab enzovoort.
# Regels die starten met een '#' worden niet gelezen door de exporter.
#
# Zie ook: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/TC1/HTML/
#
# Mogelijke datatypes:
# Area, Boolean, ClassificationReference, ColorTemperature, Count, Currency
# ElecticalCurrent, ElecticalEfficacy, ElectricalVoltage, Force, Frequency, Identifier,
# Illuminance, Integer, Label, Length, LinearVelocity, Logical, LuminousFlux, LuminousIntensity,
# NormalisedRation, PlaneAngle, PositiveLength, PositivePlaneAngle, PositiveRatio, Power,
# Pressure, Ration, Real, Text, ThermalTransmittance, ThermodynamicTemperature, Volume,
# VolumetricFlowRate
#
############################################################################################
####
#### IfcSpace
####
############################################################################################
PropertySet: ILSO&E I IfcSpace
Bouwlaag Text Level
# Entiteit Text IfcExportAs
Ruimtenaam Text Name
Ruimtenummer Text Number
Bouwnummer Text Bouwnummer
Buiten ruimte Boolean IsExternal
Ruimtefunctie Text ZoneName
Wandafwerking Text Wall Covering
Vloerafwerking Text Floor Covering
Plafondafwerking Text Ceiling Covering
Gebruiksfunctie Text ZoneName2
Gebruiksgebied Text ZoneName3
Verblijfsgebied Text ZoneName4
Brandcompartimentering Text ZoneName5
Vluchtroute Text ZoneName6
Max. aantal pers. in Verblijfsgebied Number OccupancyNumberPeak
Aantal pers. in Verblijfsgebied Number OccupancyNumber
# Hoogte Length Unbounded Height
# Oppervlakte Area Area
# Inhoud Volume Volume
#
############################################################################################
####
#### IfcElement
####
############################################################################################
PropertySet: ILSO&E I IfcElement
Luchtgeluidisolatie Text AcousticRating
Afwerking/ behandeling Text Afwerking/ behandeling
Codering NL-SfB Text Assembly Code
ZTA Number BeamRadiationTransmittance
Bediening Text Bediening
Brandwerende afwerking Text Brandwerende afwerking
Brandwerendheid hoofddraagconstructie Text Brandwerendheid hoofddraagconstructie
Capaciteit Text Capaciteit
Conservering Text Conservering
Doorvalbeveiliging Text Doorvalbeveiliging
Massa Text ElementWeight
Milieuklasse Text EnvironmentClass
Nooduitgang Boolean FireExit
Brandwerendheid Text FireRating
Gebruiksklasse Text Gebruiksklasse
Geintegreerde zonwering Boolean Geintegreerde zonwering
Glas specificatie Text Glas specificatie
Groepenkast naam/ nummer Text Groepenkast naam/ nummer
Groepsnaam/ nummer Text Groepsnaam/ nummer
Hijsvoorzieningen Text Hijsvoorzieningen
HSW - beveiliging Text HSW - beveiliging
HSW - cilinder Text HSW - cilinder
HSW - dranger (elektrisch) Text HSW - dranger (elektrisch)
HSW - E voeding Text HSW - E voeding
HSW - kabeloverbrenging Text HSW - kabeloverbrenging
HSW - schootsignalering Text HSW - schootsignalering
HSW - standsignalering Text HSW - standsignalering
HSW - type scharnier Text HSW - type scharnier
HSW - type slot (elektrisch) Text HSW - type slot (elektrisch)
HSW - type sluitplaat (elektrisch) Text HSW - type sluitplaat (elektrisch)
HSW - uniek nummer Text HSW - uniek nummer
# Entiteit Text IfcExportAs
Naamgeving element Text IfcName
Instortvoorzieningen Text Instortvoorzieningen
Uitwendig Boolean IsExternal
Uitwendig Boolean Function
ITS Text ITS
Kleur Text Kleur
Bouwlaag Text Level
Liftnummer Text Liftnummer
Bouwlaag Text Base Constraint
Bouwlaag Text Base Level
Bouwlaag Text Schedule Level
Bouwlaag Text Reference Level
Bouwlaag Text ReferenceLevel
Dragend Boolean LoadBearing
Dragend Boolean Structural
Leverancier/ fabrikant Text Manufacturer
Materiaal Text Material
Metselwerkverband Text Metselwerkverband
Kolomnummer Text ModelLabel
Merk Text ModelReference
Draairichting Text Operation
Oppervlakteklasse Text Oppervlakteklasse
Overspanningsrichting Text Overspanningsrichting
Paalnummer Text Paalnummer
Fase Text Phase
Optrede Length Actual Riser Height
Weerstandklasse Text SecurityRating
Rookwerendheid Boolean SmokeStop
Staalkwaliteit Text Staalkwaliteit
Stelruimte t.o.v. hoofddraagconstructie Length Stelruimte t.o.v. hoofddraagconstructie
Stelruimte t.o.v. omliggende geometrie Length Stelruimte t.o.v. omliggende geometrie
Sterkteklasse Text StructuralClass
Systeemtype Text System Type
Warmtedoorgangscoefficient ThermalTransmittance ThermalTransmittance
LTA Number Translucency
Aantrede Length Actual Tread Depth
Type vlakvulling Text Type vlakvulling
Uniek deurnummer Text Uniek deurnummer
Vlakheidsklasse Text Vlakheidsklasse
Vlakverdeling/ invullingen/ raster Text Vlakverdeling/ invullingen/ raster
Voegtype Text Voegtype
Wapeningshoeveelheid Text Wapeningshoeveelheid
# Lengte Length Length
# Lengte Length Cut Length
# Breedte Length Width
# Hoogte Length Height
# Hoogte Length Unconnected Height
# Hoogte Length Railing Height
# Oppervlakte Area Area
# Oppervlakte Area Surface Area
#
#
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment