Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Bernard Spil Sp1l

View GitHub Profile
View jx.sh
#!/bin/sh
# set -x
[ `id -u` -ne 0 ] && { echo Not root... exiting... ; exit 1 ; }
runJExec () {
# JailID is the first column
local jid jname rc
View smtpd.conf
table aliases db:/usr/local/etc/mail/aliases.db
table domains { example.org redacted }
table secrets db:/usr/local/etc/mail/secrets.db
# Define keys and certs
pki example.org certificate "/etc/ssl/certs/www.example.org.cer"
pki example.org key "/etc/ssl/priv/www.example.org.key"
# Inbound mail smtp, smtps, deliver
listen on em0 port 25 tls \
@Sp1l
Sp1l / pwsafe.md
Created Mar 24, 2015
PasswordSafe usage [Dutch]
View pwsafe.md
@Sp1l
Sp1l / testssl.pl
Created Mar 19, 2015
Check supported ciphers
View testssl.pl
#!/usr/local/bin/perl
$openssl = '/usr/local/bin/openssl';
$ciphersuitelist = 'ALL';
#example for smtp. see man s_client for all
#$opensslargs .= '-starttls imap ';
$opensslargs .= '-starttls smtp ';
#$opensslargs .= '-ssl3 ';
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am Sp1l on github.
  • I am spil (https://keybase.io/spil) on keybase.
  • I have a public key whose fingerprint is 53CD 858B 6933 3369 CF82 E180 30C6 14DD DDF5 42A0

To claim this, I am signing this object:

View musicpd.conf
music_directory "/home/www/Music"
playlist_directory "/var/mpd/playlists"
db_file "/var/mpd/database"
log_file "/var/mpd/log"
pid_file "/var/mpd/pid"
state_file "/var/mpd/state"
sticker_file "/var/mpd.mpd/sticker.sql"
user "mpd"
bind_to_address "any"
input {
@Sp1l
Sp1l / BrowserPrivacy_nl.md
Last active Aug 29, 2015
Browser Privacy (Dutch)
View BrowserPrivacy_nl.md

Algemeen

Vormen van tracking

Social networks

Heel veel websites hebben "Share" buttons voor de populaire sociale netwerken (Facebook, Twitter, Google, Reddit, etc.). Deze buttons halen meestal wat op bij de dienst zelf en geven daarbij prijs welke sites je allemaal bezoekt. Als je aangemeld bent op een sociaal netwerk dan wordt jouw bezoek netjes aan je account gekoppeld. Je activiteit op het sociale netwerk zelf geeft nóg meer inzicht in jouw profiel. Veelal worden links verkort (e.g. fb.me, goo.gl, etc) waardoor zeer eenvoudig vastgelegd kan worden dat je de link bezocht hebt. Dit alles staat de beheerders van deze sociale netwerken toe een zeer accuraat profiel van jou op te bouwen. Recent onderzoekt geeft aan dat de sociale netwerken je beter kennen dan je broer of zus.

Ad networks

Doordat reclame op veel sites van dezelfde reclame-netwerken afkomstig is kunnen ook zij je op internet goed volgen. De eerste keer dat je een reclame-banner van zo'n netwerk ophaalt wordt er een "cookie" geplaa

@Sp1l
Sp1l / python-test
Created Nov 28, 2014
Testing python builds
View python-test
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/ports/lang/python35/work/stage/usr/local/lib
export PYTHONPATH=/usr/ports/lang/python35/work/stage/usr/local/lib/python3.5
/usr/ports/lang/python35/work/stage/usr/local
bin/python3.5 /usr/ports/lang/python35/work/cpython-6f23bc5d480e/Lib/test/test_ssl.py >~/test_ssl.log 2>&1
@Sp1l
Sp1l / autotools
Last active Aug 29, 2015
Checking for LibreSSL with autotools
View autotools
### Pass LDFLAGS and CPPFLAGS to configure using CONFIGURE_ENV
.if ${WITH_OPENSSL_PORT}
CONFIGURE_ENV+= CPPFLAGS=-I/usr/local/include LDFLAGS=-L/usr/local/lib
.endif
### In configure.ac
AC_CHECK_LIB(crypto, RAND_egd, AC_DEFINE(HAVE_RAND_EGD, 1, [Define if the libcrypto has RAND_egd]))
View tor-libressl.ciphers
Obtaining cipher list from OpenSSL 1.0.1i-freebsd 6 Aug 2014.
Testing ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384...YES
Testing ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384...NO (sslv3 alert handshake failure)
Testing ECDHE-RSA-AES256-SHA384...YES
Testing ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384...NO (sslv3 alert handshake failure)
Testing ECDHE-RSA-AES256-SHA...YES
Testing ECDHE-ECDSA-AES256-SHA...NO (sslv3 alert handshake failure)
Testing SRP-DSS-AES-256-CBC-SHA...NO (no ciphers available)
Testing SRP-RSA-AES-256-CBC-SHA...NO (no ciphers available)
Testing SRP-AES-256-CBC-SHA...NO (no ciphers available)