Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Srokap Srokap/aliases.php
Created Feb 23, 2013

Embed
What would you like to do?
Wydłubane z `ep_Object::$_aliases`
<?php
$aliases = array (
0 => 'nik_raporty',
1 => 'bdl_wskazniki_podgrupy',
2 => 'bdl_wskazniki_kategorie',
3 => 'bdl_wskazniki_grupy',
4 => 'bdl_wskazniki_wariacje',
6 => 'bip_instytucje',
7 => 'sejm_glosowania_glosy_wyniki',
8 => 'gminy',
9 => 'isap_pliki',
10 => 'instytucje',
12 => 'kody_pocztowe',
13 => 'legislacja_projekty_ustaw',
14 => 'legislacja_projekty_uchwal',
15 => 'legislacja_projekty',
16 => 'konsultacje',
17 => 'legislacja_projekty-etapy',
18 => 'legislacja_projekty-podpisy',
19 => 'legislacja_projekty_statusy',
20 => 'miejscowosci',
21 => 'nik_raporty',
22 => 'sp_ludzie_stanowiska',
23 => 'kody_pocztowe_miejsca',
24 => 'poslowie',
26 => 'poslowie_aktywnosci',
27 => 'poslowie_glosy',
28 => 'poslowie_komisje_stanowiska',
30 => 'poslowie_oswiadczenia_majatkowe',
31 => 'poslowie_rejestr_korzysci',
32 => 'poslowie_wspolpracownicy',
33 => 'powiaty',
34 => 'prawo',
35 => 'prawo_typy',
36 => 'rcl_dokumenty',
37 => 'rcl_projekty',
38 => 'rcl_projekty_tablice',
40 => 'rcl_projekty_statusy',
41 => 'sa_orzeczenia',
44 => 'sa_sady',
45 => 'sa_sedziowie',
46 => 'sa_sedziowie_orzeczenia',
47 => 'sa_skarzone_organy',
48 => 'sn_izby',
49 => 'sn_jednostki',
50 => 'sn_orzeczenia',
51 => 'sn_orzeczenia_ludzie',
52 => 'sn_orzeczenia_typy',
53 => 'sn_izby-orzeczenia',
54 => 'sn_sedziowie',
55 => 'sn_ludzie',
56 => 'sn_sklady',
57 => 'sn_wspolsprawozdawcy',
58 => 'sp_orzeczenia_hasla',
59 => 'sp_orzeczenia_hasla_tematyczne',
60 => 'sp_orzeczenia',
61 => 'sady_sp',
62 => 'sp_orzeczenia_czesci',
63 => 'sp_przepisy',
64 => 'sp_ludzie',
65 => 'sady_sp',
66 => 'sp_stanowiska',
67 => 'sp_tezy',
68 => 'sp_orzeczenia',
70 => 'sejm_dezyderaty',
71 => 'sejm_druki',
72 => 'sejm_druki_typy',
73 => 'sejm_posiedzenia_dni',
74 => 'sejm_glosowania',
75 => 'sejm_glosowania_glosy',
76 => 'sejm_glosowania_typy',
77 => 'sejm_interpelacje',
78 => 'sejm_interpelacje_pisma',
79 => 'sejm_kluby',
80 => 'sejm_komisje',
81 => 'sejm_komunikaty',
82 => 'sejm_okregi_wyborcze',
83 => 'sejm_posiedzenia',
84 => 'sejm_debaty',
85 => 'sejm_posiedzenia_punkty',
87 => 'sejm_interpelacje',
88 => 'sejm_sprawozdania',
89 => 'sejm_wniesione_projekty',
90 => 'sejm_wystapienia',
91 => 'sejm_posiedzenia_dni',
92 => 'senat_druki',
93 => 'senatorowie_oswiadczenia_majatkowe',
94 => 'senat_wystapienia',
95 => 'senat_zespoly_senackie',
96 => 'senat_komisje',
97 => 'senat_rejestr_korzysci',
98 => 'senat_senatorowie_komisje',
99 => 'senat_senatorowie_zespoly_parlamentarne',
100 => 'senat_senatorowie_zespoly_senackie',
101 => 'senat_zespoly_parlamentarne',
102 => 'senatorowie',
103 => 'stanowiska',
104 => 'twitter',
106 => 'ustawy',
107 => 'prawo_typy',
108 => 'isap_pliki',
109 => 'wojewodztwa',
110 => '_datasets',
111 => '_objects',
112 => 'sn_sprawozdawcy',
);
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.