Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
<?php
/**
* @var array Nazwy datalist'ów wystpujacych tylko w kodzie API
*/
$aliasesL = array (
7 => 'sejm_glosowania_glosy_wyniki',
22 => 'sp_ludzie_stanowiska',
27 => 'poslowie_glosy',
32 => 'poslowie_wspolpracownicy',
46 => 'sa_sedziowie_orzeczenia',
57 => 'sn_wspolsprawozdawcy',
90 => 'sejm_wystapienia',
94 => 'senat_wystapienia',
95 => 'senat_zespoly_senackie',
101 => 'senat_zespoly_parlamentarne',
);
/**
* @var array Nazwy datalist'ów wystpujacych tylko w kolekcji _datalists
*/
$aliasesR = array (
0 => 'wybory_samorzadowe_rady_gmin_kandydaci',
1 => 'pisma_adresaci',
17 => 'legislacja_fazy',
32 => 'wybory_samorzadowe_rady_kandydaci',
33 => 'pisma_szablony_kategorie',
49 => 'ludzie',
54 => 'pisma',
68 => 'sejm_pytania_biezace',
72 => 'rozporzadzenia',
86 => 'pisma_status',
89 => '_switches_a',
90 => 'pisma_szablony',
92 => 'twitter_tags',
97 => 'legislacja_projekty_etapy_typy',
)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.