Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@StefKors
Created June 26, 2015 16:14
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save StefKors/5c94d981a90e2ab1ab28 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save StefKors/5c94d981a90e2ab1ab28 to your computer and use it in GitHub Desktop.
#include <Servo.h>
Servo myServo; // maakt het servo object zodat we die kunnen besturen
int servoPin = 9; // de pin waar de servo op is aangesloten
int pos = 90; // maakt een variabele om de positie van de servo op te slaan
long randNumber;
boolean scared = false;
#define trigPin 13
#define echoPin 12
#define led 11
#define led2 10
void setup() {
Serial.begin (9600);
myServo.attach(servoPin); // zegt op welke pin myServo is aangesloten.
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
}
void loop() {
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration / 2) / 29.1;
Serial.print(pos);
Serial.print(" - ");
Serial.print(distance);
Serial.print(" - ");
if (distance < 100) { // de afstand voor aan/uit
digitalWrite(led, HIGH); // als de afstand groter is gaat het rode lampje aan
digitalWrite(led2, LOW);
randNumber = random(0, 2);
Serial.print(randNumber);
if (!scared) {
if (randNumber != 0) {
pos = 30;
} else {
pos = 150;
}
scared = true;
}
} else {
pos = 90;
scared = false;
}
//pos = max(0, min(180, pos));
myServo.write(pos); // draai de servo naar positie pos
Serial.println();
delay(200);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment