Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Quang Anh Nguyễn SuperQAxClub

View GitHub Profile
@SuperQAxClub
SuperQAxClub / Alerts.strings
Last active Aug 26, 2018
TypeStatus Plus 1.4
View Alerts.strings
<!-- Explanation of the alert type setting. -->
<key>ALERT_TYPE_EXPLANATION</key>
<string>Chỉ áp dụng cho thông báo từ nhà cung cấp TypeStatus Plus.</string>
<!-- Explanation of the above setting. -->
<key>WAKE_WHEN_LOCKED_EXPLANATION</key>
<string>Mở màn hình khi nhận thông báo TypeStatus khi thiết bị đang khoá.</string>
<!-- Option to use the respective app icon. -->
<key>ICON</key>
@SuperQAxClub
SuperQAxClub / Localizable.strings
Last active Aug 19, 2018
TermHere 1.3 New Strings
View Localizable.strings
<!-- Title of the Help window. -->
<key>HELP</key>
<string>Trợ giúp</string>
<!-- Done button label. -->
<key>DONE</key>
<string>Xong</string>