Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@TGDUY
Created May 7, 2018 02:05
Show Gist options
  • Save TGDUY/3d4eb326ce4c1cf58b6af360dd0e725a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save TGDUY/3d4eb326ce4c1cf58b6af360dd0e725a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sub TrangHoang()
Dim Dic As Object, KQ As Range
Dim TmpVao As Variant, TmpRa As Variant, Tmp As Variant, I As Long, J As Long
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'Khởi tạo dictionary
With Sheet1
TmpRa = .Range("A3:A" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value 'Dữ liệu sẵn có ở cột A
TmpVao = .Range("G3:G" & .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row).Value ' Dữ liệu ở Cột G
Set KQ = .Range("A" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Offset(1)' Ô cần gắn kết quả
End With
For I = LBound(TmpRa, 1) To UBound(TmpRa, 1)' Vòng lặp chạy qua cột A
If Not Dic.exists(CStr(TmpRa(I, 1))) Then Dic.Add CStr(TmpRa(I, 1)), I' Add những phần tử không trùng vào Dic
Next
ReDim Tmp(0)' Tạo mảng một chiều mới để lưu kết quả sau khi đối chiếu
J = -1 ' Do mảng một chiều bắt đầu từ phần tử 0 nên J = -1
For I = LBound(TmpVao, 1) To UBound(TmpVao, 1) ' Vòng lặp chạy qua cột G
If Not Dic.exists(CStr(TmpVao(I, 1))) Then ' Nếu mã chưa tồn tại trong Dic
J = J + 1' Đây là lý do tại sao J = -1 ở dòng trên
ReDim Preserve Tmp(J)' Mở rộng mảng và không làm mất dữ liệu cũ
Tmp(J) = TmpVao(I, 1)'Đưa mã đã có trong cột G mà chưa có trong cột A vào mảng kết quả
End If
Next
KQ.Resize(UBound(Tmp, 1) + 1, 1) = Application.Transpose(Tmp)' Dán kết quả vào bảng tính
End Sub
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment