Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Thientran2910
Thientran2910 / ConvertVie.js
Created July 2, 2019 12:24 — forked from hu2di/ConvertVie.js
JavaScript: Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu
View ConvertVie.js
function change_alias(alias) {
var str = alias;
str = str.toLowerCase();
str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g,"a");
str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g,"e");
str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g,"i");
str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g,"o");
str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g,"u");
str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g,"y");
str = str.replace(/đ/g,"d");