Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View TranquilMarmot's full-sized avatar
⚗️
Better Nate than Lever

Nate Moore TranquilMarmot

⚗️
Better Nate than Lever
View GitHub Profile
@TranquilMarmot
TranquilMarmot / print.js
Created January 15, 2020 08:10
Puppeteer print
View print.js
import puppeteer from "puppeteer";
(async () => {
const browser = await puppeteer.launch();
const page = await browser.newPage();
await page.goto("http://localhost:3000/resume", {
waitUntil: "networkidle2"
});
@TranquilMarmot
TranquilMarmot / with_and_without_hooks.md
Last active July 1, 2019 18:52
Typescript with and without hooks
View with_and_without_hooks.md

React and Redux and Typescript with and without React hooks

Setup

Let's set up our Redux types and everything...

types.ts

// types.ts
@TranquilMarmot
TranquilMarmot / dutch.txt
Created August 3, 2018 22:02
Alice's Adventures in Wonderland Corpora
View dutch.txt
ALICE begon er erg genoeg van te krijgen om naast haar zusje aan de waterkant te zitten en niets te doen: ze had een paar keer in het boek gegluurd, dat haar zusje aan het lezen was, maar daar stonden geen plaatjes en gesprekken in ‘en wat is nu een boek zonder plaatjes en gesprekken?’ dacht Alice.
Dus ging zij er over nadenken (voorzover zij dat kon, want de hitte maakte haar erg slaperig en suf) of ze een krans van madeliefjes zou gaan vlechten en ze wist niet goed of dat nu de moeite van het opstaan en bloemen-plukken wel waard was, toen plotseling een wit konijn met rode oogjes langs haar heen liep.
Dit was nu op zichzelf niet zo erg merkwaardig en Alice verbaasde er zich evenmin over, toen zij het Konijn bij zichzelf hoorde zeggen: ‘O wee, o wee, ik kom vast telaat’ (toen zij er later over nadacht, vond zij, dat zij dit vreemd had moeten vinden, maar op dit ogenblik leek het haar heel gewoon). Maar toen het Konijn werkelijk een horloge uit zijn vestzakje haalde, er op keek, en weg holde, sprong Alice op,
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am TranquilMarmot on github.
  • I am tranquilmarmot (https://keybase.io/tranquilmarmot) on keybase.
  • I have a public key whose fingerprint is ACC4 3188 1F3F 6220 B065 11DB 501C 51C4 A41F 9664

To claim this, I am signing this object:

View .vimrc
syntax on
set background=dark
set autoindent
set expandtab
set shiftwidth=2
set tabstop=2
View test2.csv
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: No commas found in this CSV file in line 0.
Name|Number|Money
Isaiah|83498|4
Mariko|16819|7
Cathleen|2158RX|5
Samuel|2840NL|2
Uma|444597|8
Guy|517990|9
Valentine|23177|5
Guy|59305|3
Flavia|C0P 2V7|2
View test.csv
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: No commas found in this CSV file in line 0.
Name|Number
Zelenia|-0.15514031490306
Jana|0.26035423480434
Ariana|0.54730114984997
Martin|-0.020354777126382
Blythe|0.030353115846311
Alfreda|-0.073044525147702
Katell|0.17497148833083
Alea|-0.17967283320587
Prescott|-0.13148820963037
View gist:7177809
Compiling with SSL support
-- checking for module 'openssl'
-- package 'openssl' not found
CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:91 (MESSAGE):
Could NOT find OpenSSL, try to set the path to OpenSSL root folder in the
system variable OPENSSL_ROOT_DIR (missing: OPENSSL_LIBRARIES
OPENSSL_INCLUDE_DIR)
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:252 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
/usr/share/cmake-2.8/Modules/FindOpenSSL.cmake:244 (find_package_handle_standard_args)
View gist:5642194
#include<stdio.h>
#include<time.h>
int main(){
time_t now, then;
time(&now);
int i;
for(i = 0; i < 1000000; i++){
// do nothing?
@TranquilMarmot
TranquilMarmot / gist:5456079
Created April 24, 2013 22:19
What in sam hill
View gist:5456079
public void setColor (float r, float g, float b, float a) {
int intBits = ((int)(255 * a) << 24) | ((int)(255 * b) << 16) | ((int)(255 * g) << 8) | ((int)(255 * r));
float color = NumberUtils.intToFloatColor(intBits);
if (color == this.color) return;
this.color = color;
float[] vertices = this.vertices;
for (int i = 2, n = idx; i < n; i += 5)
vertices[i] = color;
}