Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
POLITYKA PRYWATNOŚCI - Zebra
Codeina Lab szanuje prawo użytkowników aplikacji do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.
1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje użytkownika, nie są udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.
2. Aplikacja Zebra na system Android korzysta z następujących uprawnień:
Pamięć - karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline,
Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych.
Możliwość wywołania usługi wybierania numeru – dzięki temu uprawnieniu użytkownik może kliknąć w numer telefonu zawarty w treściach aplikacji dzięki czemu zostanie wywołana od razu możliwości zadzwonienia do niego
Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów w funkcjonalności AR (poszerzonej rzeczywistości)
W razie jakichkolwiek pytań. Skontaktuj się z nami na adres codeinagames@gmail.com
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.