Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Sergi Tur Badenas acacha

View GitHub Profile
@acacha
acacha / NOTA_SOBRE_LARAVEL_SCOUT_I_GITIGNORE.md
Last active Jan 29, 2020
NOTA_SOBRE_LARAVEL_SCOUT_I_GITIGNORE
View NOTA_SOBRE_LARAVEL_SCOUT_I_GITIGNORE.md

Si ja teniu el fitxer pujat a Github s'ha d'eliminar amb:

git rm --cached storage/channels.index
git add .
git commit -a -m "Sync"
git push origin master
@acacha
acacha / gist:1b6f683077b19bea63d4eb57b0a5059c
Created Jan 17, 2020
SELECTS ADMINISTRATIVE STATUS | DEPARTMENTS | ESPECIALITIES
View gist:1b6f683077b19bea63d4eb57b0a5059c
-[ ] Són autocompletes i ja utilitzem autocompletes als fitres
- [ ] Reaprofitar codi autocomplete (vista tonta autocomplete app-xxx-autocomplete o similars)
- [ ] cal tenir en compte però que aquests selects (poden?opcional)tenen validació, mostren errors i per tant cal fer composició
- [ ] API comuna -> Totes les propietats indiquen tipus i no permetem propietats amb diferents tipus (id o objecte per exemple i evitar problemes)
- [ ] Comprovar no afecta a ningú i tot funciona correctament
@acacha
acacha / NOTES_CORRECCIONS_GERARD.md
Last active Jan 15, 2020
NOTES_CORRECCIONS_GERARD
View NOTES_CORRECCIONS_GERARD.md
 • llegeix els comentaris generals fets a tot el grup alguns també t'afecten: https://gist.github.com/acacha/572e7f522b3f443fc8be23593f394755
 • La toolbar de les cards té un botó X per tancar. Has fet el minimitzar i maximitzar però no el close
 • Testos a explotació de Messages, hi ha error Copy/paste: Spatie\Permission\Exceptions\RoleDoesNotExist: There is no role named ChannelsManager.
 • Utilitza marges per separar les icones/botons update i delete a la llista de canals/missatges.
 • Després de crear un message/channel cal posar a buit ('') els camps. Ara després afegir un canal/missatges si torno a posar afegir surten les dades de l'anterior canal/missatge afegit
 • Messages:
  • Cal poder modificar l'usuari del missatge (els admins i els managers). Ha de ser un desplegable amb la llista usuaris i per defecte seleccionar l'usuari logat
 • No mostra spinner/loading durant l'operació esborrar
@acacha
acacha / 15_GENER_2020.md
Last active Jan 15, 2020
15_GENER_2020.md
View 15_GENER_2020.md

Comprovacions/checks

 • Al component de card amb toolbar que vam fer, teniu pendent fer maximitzar/minitmitzar/close. Alguns ho heu fet però IMPORTANT:
  • El minimitzar/maximitzar ha de ser en un mateix icona, que mostri minimitzar quan està maximitzar i maximitzar quan està minimitzat
 • Aplicar eslint a tots els fitxers Javascript que entregeu
 • Repasar que no queda "basura" al entregar
  • Buscar tots els console.log i eliminar
  • buscar tots els TODOS i mirar si ja es poden eliminar
  • Buscar tots els dd() i dump() i eliminar
 • als testos treure tots els withoutExceptionHandling
@acacha
acacha / NOTES_MOIXONET_NATIVESCRIPT.md
Last active Jan 16, 2020
NOTES_MOIXONET_NATIVESCRIPT
View NOTES_MOIXONET_NATIVESCRIPT.md

Aplicació a moixonet:

@acacha
acacha / NUXT_FRONTEND_NOW.md
Created Dec 4, 2019
PROJECTE MOIXONET NUXT A NOW
View NUXT_FRONTEND_NOW.md
View gist:dd893315c060cb25b5c9efd2b568dbe1
# ADVANCED VUE COMPONENTS
Exemples: inheritance, compositions, associations:
- https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/uml-aggregation-vs-composition/
- https://www.thoughtworks.com/insights/blog/composition-vs-inheritance-how-choose
- https://learn.adamwathan.com/advanced-vue/extending-components-using-composition
- ModalDialog -> Composició es pot crear ConfirmModalDialog, Announcementdialog
## COMPOSITIONS VS INHERITANCE
View LINTING.md
View aliases
alias gs="git status"
alias gl="git log"
alias gcom="git checkout master"
alias gaa="git add ."
alias gc="git commit -m "
alias gp="git push"
alias nah="git reset --hard && git clean -df"
View NOTES_MOIXONET_MOBILE.md

FLOW USUARI NORMAL

Vegeu aplicació ebando per Android. Les interfície/frontend web/nuxt si tenen gestió (creació de canals, CRUD canals i missatges, etc) però les Apps natives Android/Ios només tenen funcionailitats usuaris normals

Notes sobre seguretat:

 • Canals són públics i els missatges també: de fet no caldria usuari a la app mòbil.
 • Crides GET a la API totes públiques!!!