Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@aetheryx aetheryx/script.js
Created Jun 4, 2018

Embed
What would you like to do?
Khan Academy ProcessingJS opdracht voor HVA-SKC
// De tafel
background(186, 145, 20);
// Het bord
ellipse(200, 200, 350, 350);
ellipse(200, 200, 300, 300);
// De dikte van onze frieten
strokeWeight(5);
// De minimale/maximale grens waarbij een friet geplaatst kan worden
var minGrens = 75;
var maxGrens = 325;
// Het aantal frieten wat geplaatst wordt
var aantalFrieten = 50;
// De kleur van onze frieten
stroke(255, 230, 0);
// Het plaatsen van de frieten
for (var i = 0; i < aantalFrieten; i++) {
line(
random(minGrens, maxGrens),
random(minGrens, maxGrens),
random(minGrens, maxGrens),
random(minGrens, maxGrens)
);
}
// De "saus" knop
noStroke();
fill(255, 255, 255);
ellipse(30, 30, 40, 40);
// Tekst op de knop
fill(0, 0, 0);
text('Saus', 16, 32);
// Een handler voor de click event
mouseClicked = function () {
// Hier berekenen we de afstand van de muis tot het middelpunt van de knop
// en vergelijken we die met de straal van de knop
var afstand = dist(mouseX, mouseY, 30, 30);
if (afstand <= 20 /* de straal van de knop */) {
// Geel (mayo/mosterd)
fill(255, 255, 0);
ellipse(75, 120, 50, 50);
// Rood (ketchup)
fill(255, 0, 0);
ellipse(95, 95, 50, 50);
}
};
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.