Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View aiko-chan-ai's full-sized avatar
🌸
Hello everyone! I'm Ely~

Elysia aiko-chan-ai

🌸
Hello everyone! I'm Ely~
View GitHub Profile
@aiko-chan-ai
aiko-chan-ai / discord_webpack.md
Last active June 4, 2024 17:11
Discord Webpack

Get + Find modules

!function(){"use strict";function e(){let e=window.webpackChunkdiscord_app.push([[Symbol()],{},e=>e]);return window.webpackChunkdiscord_app.pop(),e}function t(){let t=[];for(let n of Object.values(e().c))n.exports&&n.exports!==window&&t.push(n.exports);return t}function n(e){return t().find(e)}function r(e){return t().filter(e)}function o(e,t=!1){var o=t?[]:null;let i=(t?r:n)(function(n){let r=e(n);return r&&(t?o.push(r):o=r),r});return t?o.map((e,t)=>"string"==typeof e?i[t][e]:i[t]):"string"==typeof o?i[o]:i}function i(e,t){if(e?.displayName===t||"function"==typeof e?.getName&&e.getName()===t)return!0;for(let n of Object.getOwnPropertyNames(e)){try{e[n]}catch{console.warn("%c[elysia] %cFailed to access property","color: purple","",n,e);continue}if(e[n]?.displayName===t||"function"==typeof e[n]?.getName&&e[n]?.getName()===t)return n}}function l(e,t){var n=null;for(let r of t){if(e&&["object","function"].includes(typeof e)&&r in e)continue;let o=null;for(let i of Object.getOwnProper
@aiko-chan-ai
aiko-chan-ai / ansi-colors-discord.md
Last active March 16, 2023 17:42 — forked from kkrypt0nn/ansi-colors-discord.md
A guide to ANSI on Discord

Hướng dẫn về ANSI trên Discord

Discord hiện đang dần triển khai khả năng gửi tin nhắn có màu trong các khối mã. Nó sử dụng mã màu ANSI, vì vậy nếu bạn đã thử in văn bản có màu trong thiết bị đầu cuối hoặc bảng điều khiển của mình bằng Python hoặc các ngôn ngữ khác thì bạn sẽ thấy dễ dàng.

Giải thích nhanh

Để có thể gửi văn bản có màu, bạn cần sử dụng ngôn ngữ ansi cho khối mã của mình và cung cấp tiền tố của định dạng này trước khi viết văn bản:

\u001b[{format};{color}m