Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
const isAutoplaySupported = function (callback) {
var timeout;
var waitTime = 200;
var retries = 5;
var currentTry = 0;
var elem = document.createElement('video');
var elemStyle = elem.style;
function testAutoplay(arg) {
currentTry++;
clearTimeout(timeout);
var result = arg && arg.type === 'playing' || elem.currentTime !== 0;
if (!result && currentTry < retries) {
//Detection can be flaky if the browser is slow, so lets retry in a little bit
timeout = setTimeout(testAutoplay, waitTime);
return;
}
elem.removeEventListener('playing', testAutoplay, false);
callback(result);
// Cleanup, but don't assume elem is still in the page -
// an extension (eg Flashblock) may already have removed it.
if (elem.parentNode) {
elem.parentNode.removeChild(elem);
}
}
//skip the test if video itself, or the autoplay
//element on it isn't supported
if (!(elem.canPlayType && elem.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E"').replace(/^no$/, '')) || !('autoplay' in elem)) {
callback(false);
return;
}
elemStyle.position = 'absolute';
elemStyle.height = 0;
elemStyle.width = 0;
try {
elem.src = 'data:video/mp4;base64,AAAAFGZ0eXBNU05WAAACAE1TTlYAAAOUbW9vdgAAAGxtdmhkAAAAAM9ghv7PYIb+AAACWAAACu8AAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAnh0cmFrAAAAXHRraGQAAAAHz2CG/s9ghv4AAAABAAAAAAAACu8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAFAAAAA4AAAAAAHgbWRpYQAAACBtZGhkAAAAAM9ghv7PYIb+AAALuAAANq8AAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAbWhscnZpZGVBVlMgAAAAAAABAB4AAAABl21pbmYAAAAUdm1oZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAAVdzdGJsAAAAp3N0c2QAAAAAAAAAAQAAAJdhdmMxAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAOABIAAAASAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGP//AAAAEmNvbHJuY2xjAAEAAQABAAAAL2F2Y0MBTUAz/+EAGGdNQDOadCk/LgIgAAADACAAAAMA0eMGVAEABGjuPIAAAAAYc3R0cwAAAAAAAAABAAAADgAAA+gAAAAUc3RzcwAAAAAAAAABAAAAAQAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAADgAAAAEAAABMc3RzegAAAAAAAAAAAAAADgAAAE8AAAAOAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA4AAAAOAAAAFHN0Y28AAAAAAAAAAQAAA7AAAAA0dXVpZFVTTVQh0k/Ou4hpXPrJx0AAAAAcTVREVAABABIAAAAKVcQAAAAAAAEAAAAAAAAAqHV1aWRVU01UIdJPzruIaVz6ycdAAAAAkE1URFQABAAMAAAAC1XEAAACHAAeAAAABBXHAAEAQQBWAFMAIABNAGUAZABpAGEAAAAqAAAAASoOAAEAZABlAHQAZQBjAHQAXwBhAHUAdABvAHAAbABhAHkAAAAyAAAAA1XEAAEAMgAwADAANQBtAGUALwAwADcALwAwADYAMAA2ACAAMwA6ADUAOgAwAAABA21kYXQAAAAYZ01AM5p0KT8uAiAAAAMAIAAAAwDR4wZUAAAABGjuPIAAAAAnZYiAIAAR//eBLT+oL1eA2Nlb/edvwWZflzEVLlhlXtJvSAEGRA3ZAAAACkGaAQCyJ/8AFBAAAAAJQZoCATP/AOmBAAAACUGaAwGz/wDpgAAAAAlBmgQCM/8A6YEAAAAJQZoFArP/AOmBAAAACUGaBgMz/wDpgQAAAAlBmgcDs/8A6YEAAAAJQZoIBDP/AOmAAAAACUGaCQSz/wDpgAAAAAlBmgoFM/8A6YEAAAAJQZoLBbP/AOmAAAAACkGaDAYyJ/8AFBAAAAAKQZoNBrIv/4cMeQ==';
}
catch (e) {
callback(false);
return;
}
elem.setAttribute('muted', '');
elem.setAttribute('autoplay', '');
elem.setAttribute('playsinline', '');
elem.style.cssText = 'display:none';
document.documentElement.appendChild(elem);
// wait for the next tick to add the listener, otherwise the element may
// not have time to play in high load situations (e.g. the test suite)
setTimeout(function() {
elem.addEventListener('playing', testAutoplay, false);
timeout = setTimeout(testAutoplay, waitTime);
try { elem.play() } catch (e) {}
}, 0);
};
module.exports = isAutoplaySupported
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment