Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@alexanno

alexanno/sql-notater.sql

Last active Apr 12, 2016
Embed
What would you like to do?
-- http://overpass-turbo.eu/
-- https://gist.github.com/atlefren/60234fb68d8299136c05
-- http://www.norkart.no/produkt/datavarehus/
-- toalett og kommunekart
SELECT
f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
count(k.cartodb_id) antall
FROM kommuner f join toaletter k on (k.the_geom && f.the_geom) group by f.cartodb_id,f.the_geom,f.the_geom_webmercator
-- toaletter og kommuner - bedre
SELECT
f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.navn,
(select count(t.cartodb_id) from toaletter t where st_intersects(t.the_geom, f.the_geom)) antall
FROM kommuner f
-- bryggerier per kommune med left join
SELECT
f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.navn,
count(b.cartodb_id) antall_brygg
FROM kommuner f left join bryggerier b on (f.the_geom && b.the_geom) group by f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.navn
-- nærmeste toalett til alle bryggerier i norge
SELECT
f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.name,
(select st_astext(the_geom) from toaletter t order by t.the_geom <-> f.the_geom limit 1) toalett
FROM bryggerier f
-- omsetninger innenfor naturvernområde
SELECT
f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.omsetningsbeloep,
f.tekstfelt,
b.faktaark
FROM omsetninger f join naturvernomrader b on (f.the_geom && b.the_geom)
--omsetninger med bryggeriavstand og naturvernområde og innenfor 10km av bryggeri
SELECT
f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.omsetningsbeloep,
f.tekstfelt,
(select faktaark from naturvernomrader n where n.the_geom && f.the_geom) naturvernomrade,
(select st_distance(t.the_geom,f.the_geom) from bryggerier t order by t.the_geom <-> f.the_geom limit 1) bryggeriavstand_sphere,
(select st_distance(st_transform(t.the_geom,32633),st_transform(f.the_geom,32633)) from bryggerier t order by t.the_geom <-> f.the_geom limit 1) bryggeriavstand_utm
FROM omsetninger f
where (select st_distance(st_transform(t.the_geom,32633),st_transform(f.the_geom,32633)) from bryggerier t order by t.the_geom <-> f.the_geom limit 1) < 10000
-- antall kulturminner per kommune - lage datasett fra spørring:
SELECT
f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.navn,
count(1) antall_kulturminner
FROM kommuner f left join kulturminner b on (f.the_geom && b.the_geom) group by f.cartodb_id,
f.the_geom_webmercator,
f.the_geom,
f.navn
-- Kombinert geometri og avstandsspørringer
SELECT k.the_geom, k.the_geom_webmercator,
st_distance(st_transform(k.the_geom,32633),st_transform(km.the_geom,32633)) avstand FROM toaletter k, markarundt_tracks km WHERE st_dwithin(st_transform(k.the_geom,32633),st_transform(km.the_geom,32633),1500)
UNION
select the_geom, the_geom_webmercator, 1.0 from markarundt_tracks
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment