Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@alswl
Forked from indiejoseph/现代汉语常用词表.txt
Created September 18, 2019 07:37
Show Gist options
  • Save alswl/b17764a934548115da4d71c3de594c4c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save alswl/b17764a934548115da4d71c3de594c4c to your computer and use it in GitHub Desktop.
现代汉语常用词表
This file has been truncated, but you can view the full file.
阿爸 a1'ba4 18137
阿昌族 a1'chang1'zu2 50849
阿斗 a1'dou3 42632
阿飞 a1'fei1 48603
阿富汗 a1'fu4'han4 3461
阿訇 a1'hong1 34432
阿拉伯数字 a1'la1'bo2'shu4'zi4 35937
阿拉伯语 a1'la1'bo2'yu3 30476
阿妈 a1'ma1 16220
阿门 a1'men2 47913
阿Q a1'qiu1 20845
阿司匹林 a1'si1'pi3'lin2 40294
阿嚏 a1'ti4 54643
阿姨 a1'yi2 6842
啊 a1 16090
啊呀 a1'ya1 15418
啊哟 a1'yo1 23908
啊 a2 28693
啊 a3 18287
啊 a4 5514
啊 a 1175
哎 ai1 5497
哎呀 ai1'ya1 8456
哎哟 ai1'yo1 11815
哀告 ai1'gao4 36418
哀求 ai1'qiu2 11984
哀兵必胜 ai1'bing1'bi4'sheng4 53102
哀愁 ai1'chou2 25684
哀悼 ai1'dao4 8091
哀歌 ai1'ge1 40509
哀嚎 ai1'hao2 45194
哀号 ai1'hao2 29605
哀叫 ai1'jiao4 35031
哀哭 ai1'ku1 41402
哀怜 ai1'lian2 35032
哀鸣 ai1'ming2 28081
哀戚 ai1'qi1 46661
哀泣 ai1'qi4 44322
哀伤 ai1'shang1 19763
哀思 ai1'si1 23975
哀叹 ai1'tan4 26507
哀恸 ai1'tong4 46377
哀痛 ai1'tong4 27828
哀婉 ai1'wan3 32720
哀怨 ai1'yuan4 23209
哀乐 ai1'yue4 20602
唉 ai1 7474
唉声叹气 ai1'sheng1'tan4'qi4 24870
唉呀 ai1'ya1 25872
埃 ai1 6336
埃及 ai1'ji2 3121
挨 ai1 4736
挨边儿 ai1'bian1'er2 53583
挨次 ai1'ci4 40951
挨个儿 ai1'ge4'er 42370
挨户 ai1'hu4 17735
挨肩儿 ai1'jian1'er 46979
挨近 ai1'jin4 26596
挨揍 ai1'zou4 36941
挨 ai2 4436
挨饿 ai2'e4 16362
挨批 ai2'pi1 34907
挨整 ai2'zheng3 37482
皑皑 ai2'ai2 28598
癌 ai2 10793
癌变 ai2'bian4 35321
癌细胞 ai2'xi4'bao1 19156
癌症 ai2'zheng4 6730
癌肿 ai2'zhong3 44071
嗳 ai3 9372
矮 ai3 5267
矮墩墩 ai3'dun1'dun1 53103
矮胖 ai3'pang4 27829
矮小 ai3'xiao3 16293
矮子 ai3'zi3 22440
唉 ai4 4115
艾 ai4 9226
艾蒿 ai4'hao1 36593
艾窝窝 ai4'wo1'wo 55566
艾滋病 ai4'zi1'bing4 3427
爱心 ai4'xin1 4350
爱 ai4 323
爱不释手 ai4'bu4'shi4'shou3 24929
爱财如命 ai4'cai2'ru2'ming4 54115
爱称 ai4'cheng1 46662
爱答不理 ai4'da1'bu4'li3 52602
爱戴 ai4'dai4 11712
爱尔兰 ai4'er3'lan2 6977
爱抚 ai4'fu3 19330
爱国 ai4'guo2 2338
爱国主义 ai4'guo2'zhu3'yi4 3990
爱好 ai4'hao4 5492
爱河 ai4'he2 36942
爱护 ai4'hu4 5862
爱将 ai4'jiang4 34908
爱克斯光 ai4'ke4'si1'guang1 55082
爱怜 ai4'lian2 23303
爱恋 ai4'lian4 22255
爱美 ai4'mei3 21216
爱面子 ai4'mian4'zi3 31481
爱莫能助 ai4'mo4'neng2'zhu4 31595
爱慕 ai4'mu4 18550
爱女 ai4'nv3 29712
爱情 ai4'qing2 2005
爱人 ai4'ren2 5519
爱神 ai4'shen2 30357
爱屋及乌 ai4'wu1'ji2'wu1 47287
爱惜 ai4'xi1 14976
爱憎 ai4'zeng1 24550
爱憎分明 ai4'zeng1'fen1'ming2 33081
隘口 ai4'kou3 39452
碍 ai4 10576
碍口 ai4'kou3 54644
碍难 ai4'nan2 48993
碍事 ai4'shi4 24816
碍手碍脚 ai4'shou3'ai4'jiao3 45495
碍眼 ai4'yan3 43825
暧昧 ai4'mei4 17148
安理会 an1'li3'hui4 4752
安谧 an1'mi4 36770
安眠 an1'mian2 32861
安分守己 an1'fen4'shou3'ji3 30358
安眠药 an1'mian2'yao4 21184
安康 an1'kang1 12674
安民告示 an1'min2'gao4'shi4 45797
安宁 an1'ning2 6724
安排 an1'pai2 613
安 an1 1651
安步当车 an1'bu4'dang4'che1 53104
安插 an1'cha1 27587
安抵 an1'di3 45796
安定 an1'ding4 4956
安度 an1'du4 27830
安顿 an1'dun4 15085
安放 an1'fang4 15202
安分 an1'fen4 19045
安抚 an1'fu3 16334
安好 an1'hao3 36594
安徽 an1'hui1 3002
安家 an1'jia1 21467
安检 an1'jian3 20603
安静 an1'jing4 5113
安居 an1'ju1 15923
安居工程 an1'ju1'gong1'cheng2 28340
安居乐业 an1'ju1'le4'ye4 10051
安乐 an1'le4 19724
安乐死 an1'le4'si3 38044
安乐窝 an1'le4'wo1 37483
安乐椅 an1'le4'yi3 44323
安寝 an1'qin3 44324
安全 an1'quan2 709
安全带 an1'quan2'dai4 19797
安全岛 an1'quan2'dao3 48994
安全阀 an1'quan2'fa2 48251
安全感 an1'quan2'gan3 11863
安全帽 an1'quan2'mao4 30135
安全门 an1'quan2'men2 42371
安全套 an1'quan2'tao4 23630
安全系数 an1'quan2'xi4'shu4 29177
安然 an1'ran2 11659
安如磐石 an1'ru2'pan2'shi2 55849
安如泰山 an1'ru2'tai4'shan1 55083
安设 an1'she4 42847
安身 an1'shen1 27022
安身立命 an1'shen1'li4'ming4 27259
安神 an1'shen2 34572
安生 an1'sheng1 22441
安适 an1'shi4 31376
安睡 an1'shui4 28897
安泰 an1'tai4 39037
安土重迁 an1'tu3'zhong4'qian1 53584
安危 an1'wei1 10168
安慰 an1'wei4 3875
安稳 an1'wen3 14568
安息 an1'xi1 18762
安闲 an1'xian2 25466
安详 an1'xiang2 12330
安享 an1'xiang3 33609
安歇 an1'xie1 38045
安心 an1'xin1 4180
安养 an1'yang3 54116
安逸 an1'yi4 18491
安营 an1'ying2 36943
安营扎寨 an1'ying2'zha1'zhai4 27510
安于 an1'yu2 24930
安葬 an1'zang4 17219
安之若素 an1'zhi1'ruo4'su4 43360
安置 an1'zhi4 2645
安装 an1'zhuang1 3200
安培 an1'pei2 22659
安贫乐道 an1'pin2'le4'dao4 46980
安琪儿 an1'qi2'er2 38213
桉树 an1'shu4 32345
氨 an1 11115
氨基酸 an1'ji1'suan1 15442
氨气 an1'qi4 41641
氨水 an1'shui3 34573
庵 an1 12110
庵堂 an1'tang2 46088
谙练 an1'lian4 55567
谙熟 an1'shu2 36771
鹌鹑 an1'chun2 29290
鞍马 an1'ma3 26027
鞍马劳顿 an1'ma3'lao2'dun4 48604
鞍前马后 an1'qian2'ma3'hou4 44325
鞍子 an1'zi3 38627
俺 an3 2677
埯 an3 51701
岸 an4 4679
岸然 an4'ran2 50468
按照 an4'zhao4 634
按脉 an4'mai4 52135
按 an4 279
按兵不动 an4'bing1'bu4'dong4 27023
按部就班 an4'bu4'jiu4'ban1 25179
按键 an4'jian4 32346
按揭 an4'jie1 23054
按理 an4'li3 30787
按例 an4'li4 48995
按摩 an4'mo2 10229
按捺 an4'na4 25943
按钮 an4'niu3 18863
按期 an4'qi1 12723
按时 an4'shi2 5677
按说 an4'shuo1 19355
按图索骥 an4'tu2'suo3'ji4 39235
按压 an4'ya1 37125
按语 an4'yu3 34909
案头 an4'tou2 18138
案 an4 1109
案板 an4'ban3 28985
案牍 an4'du2 48605
案发 an4'fa1 13946
案犯 an4'fan4 20151
案件 an4'jian4 1461
案卷 an4'juan4 23156
案例 an4'li4 7184
案情 an4'qing2 11301
案由 an4'you2 36095
案值 an4'zhi2 13209
案子 an4'zi3 6523
暗藏 an4'cang2 25244
暗娼 an4'chang1 34574
暗场 an4'chang3 55568
暗潮 an4'chao2 49705
暗处 an4'chu4 19837
暗淡 an4'dan4 14340
暗补 an4'bu3 53105
暗道 an4'dao4 37484
暗 an4 2609
暗地 an4'di4 10450
暗地里 an4'di4'li 17062
暗房 an4'fang2 46981
暗访 an4'fang3 14710
暗沟 an4'gou1 50469
暗害 an4'hai4 42848
暗含 an4'han2 37485
暗号 an4'hao4 24620
暗合 an4'he2 38046
暗河 an4'he2 39453
暗盒 an4'he2 55569
暗红 an4'hong2 32467
暗疾 an4'ji2 55084
暗记 an4'ji4 48252
暗箭 an4'jian4 40723
暗礁 an4'jiao1 32206
暗扣儿 an4'kou4'er2 50072
暗里 an4'li3 25539
暗恋 an4'lian4 37126
暗流 an4'liu2 33724
暗绿 an4'lv4 42123
暗泣 an4'qi4 46982
暗器 an4'qi4 48253
暗杀 an4'sha1 11305
暗伤 an4'shang1 51258
暗哨 an4'shao4 54645
暗示 an4'shi4 6515
暗室 an4'shi4 38214
暗送秋波 an4'song4'qiu1'bo1 50850
暗算 an4'suan4 26799
暗锁 an4'suo3 51702
暗探 an4'tan4 41869
暗无天日 an4'wu2'tian1'ri4 39864
暗喜 an4'xi3 41403
暗线 an4'xian4 54646
暗箱操作 an4'xiang1'cao1'zuo4 17705
暗想 an4'xiang3 16118
暗笑 an4'xiao4 26308
暗语 an4'yu3 39865
暗喻 an4'yu4 45798
暗中 an4'zhong1 6274
暗转 an4'zhuan3 55085
暗自 an4'zi4 12063
暗暗 an4'an4 6258
暗堡 an4'bao3 45195
黯然 an4'ran2 17605
黯然神伤 an4'ran2'shen2'shang1 35774
黯然失色 an4'ran2'shi1'se4 29817
黯淡 an4'dan4 14340
肮脏 ang1'zang1 10361
当 ang1 591
昂 ang2 9175
昂贵 ang2'gui4 10673
昂然 ang2'ran2 19075
昂首 ang2'shou3 17992
昂首阔步 ang2'shou3'kuo4'bu4 34433
昂扬 ang2'yang2 10466
盎然 ang4'ran2 15295
盎司 ang4'si1 29384
凹 ao1 10293
凹版 ao1'ban3 52136
凹镜 ao1'jing4 55911
凹面 ao1'mian4 55086
凹凸 ao1'tu1 40724
凹陷 ao1'xian4 24551
熬 ao1 36595
敖 ao2 18265
敖包 ao2'bao1 41404
嗷嗷 ao2'ao2 29178
嗷嗷待哺 ao2'ao2'dai4'bu3 38628
獒 ao2 45196
遨游 ao2'you2 20391
熬 ao2 4313
熬出头 ao2'chu1'tou2 47914
熬煎 ao2'jian1 29713
熬夜 ao2'ye4 27024
翱翔 ao2'xiang2 20192
螯 ao2 32964
鏖战 ao2'zhan4 19916
袄 ao3 12835
拗 ao4 9862
拗口 ao4'kou3 41171
傲然 ao4'ran2 23409
傲 ao4 9713
傲岸 ao4'an4 46378
傲骨 ao4'gu3 35469
傲慢 ao4'man4 13485
傲气 ao4'qi4 24871
傲世 ao4'shi4 54117
傲视 ao4'shi4 31596
奥援 ao4'yuan2 50073
奥运会 ao4'yun4'hui4 2428
奥妙 ao4'miao4 17348
奥委会 ao4'wei3'hui4 14383
奥 ao4 6567
奥秘 ao4'mi4 11108
澳 ao4 3929
澳大利亚 ao4'da4'li4'ya4 3084
澳抗 ao4'kang4 53106
澳门 ao4'men2 2475
澳洲 ao4'zhou1 13402
懊悔 ao4'hui3 14668
懊恼 ao4'nao3 17125
懊丧 ao4'sang4 22085
鏊子 ao4'zi3 45197
八 ba1 355
八拜之交 ba1'bai4'zhi1'jiao1 54647
八宝饭 ba1'bao3'fan4 47288
八宝粥 ba1'bao3'zhou1 48606
八辈子 ba1'bei4'zi3 42849
八成 ba1'cheng2 16363
八方 ba1'fang1 18864
八哥 ba1'ge1 17501
八股 ba1'gu3 25944
八卦 ba1'gua4 21468
八卦掌 ba1'gua4'zhang3 53107
八角 ba1'jiao3 17681
八角帽 ba1'jiao3'mao4 50851
八角形 ba1'jiao3'xing2 47915
八路 ba1'lu4 18052
八路军 ba1'lu4'jun1 7778
八面玲珑 ba1'mian4'ling2'long2 42850
八面威风 ba1'mian4'wei1'feng1 44602
八旗 ba1'qi2 18639
八仙 ba1'xian1 24416
八仙过海 ba1'xian1'guo4'hai3 34575
八仙桌 ba1'xian1'zhuo1 23631
八一 ba1'yi1 4464
八音盒 ba1'yin1'he2 54648
八月节 ba1'yue4'jie2 45496
八字 ba1'zi4 13210
八字步 ba1'zi4'bu4 46663
八字胡 ba1'zi4'hu2 45799
八字脚 ba1'zi4'jiao3 52603
八字眉 ba1'zi4'mei2 55087
八字形 ba1'zi4'xing2 54649
巴 ba1 1410
巴巴 ba1'ba1 43826
巴比伦 ba1'bi3'lun2 33215
巴不得 ba1'bu'de 14770
巴豆 ba1'dou4 46089
巴儿狗 ba1'er'gou3 55088
巴基斯坦 ba1'ji1'si1'tan3 3475
巴结 ba1'jie 15138
巴黎 ba1'li2 2625
巴山蜀水 ba1'shan1'shu3'shui3 47592
巴士 ba1'shi4 21941
巴望 ba1'wang4 25540
巴掌 ba1'zhang3 8739
叭 ba1 10069
叭儿狗 ba1'er'gou3 55088
扒 ba1 16883
扒车 ba1'che1 54650
扒拉 ba1'la 31482
扒皮 ba1'pi2 49706
吧 ba1 1938
吧嗒 ba1'da 34146
吧唧 ba1'ji1 47289
吧女 ba1'nv3 54118
吧台 ba1'tai2 24312
芭蕉 ba1'jiao1 21890
芭蕉扇 ba1'jiao1'shan4 35775
芭蕾 ba1'lei3 12210
芭蕾舞 ba1'lei3'wu3 14306
疤 ba1 12661
疤痕 ba1'hen2 22350
捌 ba1 27338
笆斗 ba1'dou3 53585
拔罐子 ba2'guan4'zi3 54651
拔腿 ba2'tui3 24105
拔 ba2 3784
拔步 ba2'bu4 47290
拔除 ba2'chu2 36419
拔刀相助 ba2'dao1'xiang1'zhu4 42633
拔地而起 ba2'di4'er2'qi3 16838
拔高 ba2'gao1 26177
拔河 ba2'he2 25541
拔火罐 ba2'huo3'guan4 51703
拔尖 ba2'jian1 18232
拔脚 ba2'jiao3 36772
拔节 ba2'jie2 28521
拔锚 ba2'mao2 53108
拔苗助长 ba2'miao2'zhu4'zhang3 37310
拔取 ba2'qu3 52604
拔丝 ba2'si1 54119
拔营 ba2'ying2 36420
拔擢 ba2'zhuo2 46379
跋山涉水 ba2'shan1'she4'shui3 30019
跋涉 ba2'she4 12269
跋文 ba2'wen2 50074
跋 ba2 11823
跋扈 ba2'hu4 25118
把持 ba3'chi2 19612
把 ba3 22
把柄 ba3'bing3 20604
把舵 ba3'duo4 50075
把儿 ba3'er2 20002
把风 ba3'feng1 51704
把关 ba3'guan1 8570
把家 ba3'jia1 49707
把角 ba3'jiao3 54120
把酒 ba3'jiu3 21095
把口儿 ba3'kou3'er 45800
把揽 ba3'lan 52605
把牢 ba3'lao2 51705
把脉 ba3'mai4 28898
把门 ba3'men2 14437
把尿 ba3'niao4 50470
把式 ba3'shi 20392
把守 ba3'shou3 15895
把手 ba3'shou 22771
把水搅浑 ba3'shui3'jiao3'hun2 54121
把头 ba3'tou2 18551
把玩 ba3'wan2 27260
把握 ba3'wo4 1431
把戏 ba3'xi4 12124
把兄弟 ba3'xiong1'di4 38832
把盏 ba3'zhan3 46664
把子 ba3'zi 20298
靶 ba3 12683
靶场 ba3'chang3 26243
靶心 ba3'xin1 44072
靶子 ba3'zi3 24036
坝 ba4 5376
坝地 ba4'di4 38629
坝基 ba4'ji1 53109
坝身 ba4'shen1 55089
坝址 ba4'zhi3 29291
坝子 ba4'zi3 28160
爸 ba4 3326
爸爸 ba4'ba4 1575
罢 ba4 2581
罢工 ba4'gong1 10651
罢官 ba4'guan1 26244
罢教 ba4'jiao4 53586
罢课 ba4'ke4 28694
罢了 ba4'le 4725
罢了 ba4'liao3 16119
罢免 ba4'mian3 9098
罢赛 ba4'sai4 40725
罢市 ba4'shi4 31707
罢手 ba4'shou3 27432
罢休 ba4'xiu1 14938
罢演 ba4'yan3 47593
罢战 ba4'zhan4 47917
鲅鱼 ba4'yu2 50852
霸业 ba4'ye4 41172
霸 ba4 7123
霸道 ba4'dao 26723
霸道 ba4'dao4 19296
霸气 ba4'qi4 24931
霸权 ba4'quan2 14200
霸市 ba4'shi4 32207
霸王 ba4'wang2 17126
霸王鞭 ba4'wang2'bian1 48254
霸占 ba4'zhan4 18948
霸主 ba4'zhu3 20561
耙 ba4 36421
耙地 ba4'di4 47916
掰 bai1 14591
掰开 bai1'kai1 28695
掰腕子 bai1'wan4'zi3 55090
白矾 bai2'fan2 53110
白色 bai2'se4 3182
白汤 bai2'tang1 53111
白铜 bai2'tong2 38833
白血球 bai2'xue4'qiu2 40297
白班 bai2'ban1 45497
白醋 bai2'cu4 52606
白 bai2 700
白皑皑 bai2'ai2'ai2 43118
白案 bai2'an4 53587
白白 bai2'bai2 8844
白板 bai2'ban3 47291
白报纸 bai2'bao4'zhi3 51706
白璧微瑕 bai2'bi4'wei1'xia2 51707
白璧无瑕 bai2'bi4'wu2'xia2 54652
白菜 bai2'cai4 11341
白茬儿 bai2'cha2'er 43361
白吃 bai2'chi1 23684
白痴 bai2'chi1 24817
白炽灯 bai2'chi4'deng1 33478
白搭 bai2'da1 29080
白大褂 bai2'da4'gua4 22086
白带 bai2'dai4 50471
白道 bai2'dao4 53588
白地 bai2'di4 36773
白癜风 bai2'dian4'feng1 47918
白丁 bai2'ding1 42124
白垩 bai2'e4 36596
白发 bai2'fa4 10858
白饭 bai2'fan4 40952
白费 bai2'fei4 18266
白费蜡 bai2'fei4'la4 54122
白粉 bai2'fen3 20929
白粉病 bai2'fen3'bing4 45498
白干儿 bai2'gan1'er 44904
白宫 bai2'gong1 7729
白骨 bai2'gu3 27261
白骨精 bai2'gu3'jing1 43827
白鹳 bai2'guan4 42851
白果 bai2'guo3 35033
白鹤 bai2'he4 22862
白喉 bai2'hou2 34147
白狐 bai2'hu2 50853
白虎 bai2'hu3 32468
白花 bai2'hua1 18492
白花花 bai2'hua1'hua1 20930
白话 bai2'hua4 12403
白桦 bai2'hua4 26309
白化病 bai2'hua4'bing4 54653
白话诗 bai2'hua4'shi1 36096
白话文 bai2'hua4'wen2 21891
白晃晃 bai2'huang3'huang3 44073
白灰 bai2'hui1 27339
白金 bai2'jin1 25395
白金汉宫 bai2'jin1'han4'gong1 39236
白净 bai2'jing4 19798
白酒 bai2'jiu3 12749
白驹过隙 bai2'ju1'guo4'xi4 51259
白卷 bai2'juan4 47919
白开水 bai2'kai1'shui3 27991
白蜡 bai2'la4 41642
白兰地 bai2'lan2'di4 25119
白兰瓜 bai2'lan2'gua1 46665
白兰花 bai2'lan2'hua1 43586
白梨 bai2'li2 47594
白痢 bai2'li4 55570
白鲢 bai2'lian2 46380
白脸 bai2'lian3 19013
白领 bai2'ling3 18525
白露 bai2'lu4 34434
白鹭 bai2'lu4 18267
白马王子 bai2'ma3'wang2'zi3 36422
白茫茫 bai2'mang2'mang2 19871
白蒙蒙 bai2'meng2'meng2 48607
白米 bai2'mi3 32965
白面 bai2'mian4 14869
白面儿 bai2'mian4'er 27758
白面书生 bai2'mian4'shu1'sheng1 39454
白描 bai2'miao2 28986
白沫 bai2'mo4 27340
白木耳 bai2'mu4'er3 54123
白内障 bai2'nei4'zhang4 16441
白嫩 bai2'nen4 26245
白胖 bai2'pang4 37311
白皮书 bai2'pi2'shu1 13830
白皮松 bai2'pi2'song1 42125
白旗 bai2'qi2 22256
白鳍豚 bai2'qi2'tun2 33082
白饶 bai2'rao2 48608
白热 bai2're4 44326
白热化 bai2're4'hua4 23104
白人 bai2'ren2 10683
白刃 bai2'ren4 38630
白日 bai2'ri4 16983
白日梦 bai2'ri4'meng4 33216
白日做梦 bai2'ri4'zuo4'meng4 45198
白肉 bai2'rou4 40295
白润 bai2'run4 52607
白色恐怖 bai2'se4'kong3'bu4 27262
白色垃圾 bai2'se4'la1'ji1 43828
白色污染 bai2'se4'wu1'ran3 29494
白生生 bai2'sheng1'sheng1 39455
白食 bai2'shi2 48255
白事 bai2'shi4 40296
白手起家 bai2'shou3'qi3'jia1 25180
白薯 bai2'shu3 21341
白水 bai2'shui3 26800
白糖 bai2'tang2 21415
白天 bai2'tian1 1983
白天鹅 bai2'tian1'e2 25606
白条 bai2'tiao2 15500
白条猪 bai2'tiao2'zhu1 55571
白条子 bai2'tiao2'zi 51260
白铁 bai2'tie3 45801
白铁皮 bai2'tie3'pi2 55091
白厅 bai2'ting1 51708
白头 bai2'tou2 44327
白头翁 bai2'tou2'weng1 48996
白头偕老 bai2'tou2'xie2'lao3 36423
白玩儿 bai2'wan2'er 50854
白文 bai2'wen2 42634
白皙 bai2'xi1 18358
白细胞 bai2'xi4'bao1 20073
白熊 bai2'xiong2 47595
白血病 bai2'xue4'bing4 15732
白眼 bai2'yan3 16961
白眼儿狼 bai2'yan3'er'lang2 55092
白眼珠 bai2'yan3'zhu1 46381
白杨 bai2'yang2 17245
白药 bai2'yao4 36597
白夜 bai2'ye4 39456
白衣天使 bai2'yi1'tian1'shi3 18385
白蚁 bai2'yi3 21995
白银 bai2'yin2 15383
白玉 bai2'yu4 27433
白玉兰 bai2'yu4'lan2 34008
白云 bai2'yun2 7092
白斩鸡 bai2'zhan3'ji1 52608
白纸 bai2'zhi3 11882
白芷 bai2'zhi3 49708
白纸黑字 bai2'zhi3'hei1'zi4 31820
白种人 bai2'zhong3'ren2 38047
白昼 bai2'zhou4 18865
白浊 bai2'zhuo2 54124
白字 bai2'zi4 33217
白族 bai2'zu2 17650
百战百胜 bai3'zhan4'bai3'sheng4 35322
百 bai3 459
百般 bai3'ban1 16593
百宝箱 bai3'bao3'xiang1 39866
百倍 bai3'bei4 16861
百病 bai3'bing4 29081
百步穿杨 bai3'bu4'chuan1'yang2 48609
百尺竿头 bai3'chi3'gan1'tou2 37312
百儿八十 bai3'er'ba1'shi2 45499
百发百中 bai3'fa1'bai3'zhong4 41173
百废待兴 bai3'fei4'dai4'xing1 28438
百分 bai3'fen1 19764
百分比 bai3'fen1'bi3 22715
百分点 bai3'fen1'dian3 3637
百分率 bai3'fen1'lv4 55093
百分数 bai3'fen1'shu4 50472
百分之百 bai3'fen1'zhi1'bai3 10808
百分制 bai3'fen1'zhi4 37670
百感交集 bai3'gan3'jiao1'ji2 24932
百官 bai3'guan1 9724
百合 bai3'he2 19418
百合花 bai3'he2'hua1 31483
百花奖 bai3'hua1'jiang3 35776
百花齐放 bai3'hua1'qi2'fang4 13781
百货 bai3'huo4 14669
百家姓 bai3'jia1'xing4 32208
百家争鸣 bai3'jia1'zheng1'ming2 18233
百科全书 bai3'ke1'quan2'shu1 18980
百孔千疮 bai3'kong3'qian1'chuang1 45199
百口莫辩 bai3'kou3'mo4'bian4 51709
百里挑一 bai3'li3'tiao1'yi1 39457
百灵 bai3'ling2 23353
百忙 bai3'mang2 32721
百年 bai3'nian2 3583
百年不遇 bai3'nian2'bu4'yu4 24678
百年大计 bai3'nian2'da4'ji4 28082
百日 bai3'ri4 16120
百日咳 bai3'ri4'ke2 44603
百事通 bai3'shi4'tong1 50473
百思不解 bai3'si1'bu4'jie3 46983
百万 bai3'wan4 3798
百闻不如一见 bai3'wen2'bu4'ru2'yi1'jian4 36097
百无禁忌 bai3'wu2'jin4'ji4 46382
百无聊赖 bai3'wu2'liao2'lai4 28899
百姓 bai3'xing4 1517
百业 bai3'ye4 24872
百叶 bai3'ye4 41405
百叶窗 bai3'ye4'chuang1 38048
百依百顺 bai3'yi1'bai3'shun4 33725
百战不殆 bai3'zhan4'bu4'dai4 42126
百折不回 bai3'zhe2'bu4'hui2 42852
百折不挠 bai3'zhe2'bu4'nao2 18683
百褶裙 bai3'zhe3'qun2 43587
佰 bai3 30244
柏 bai3 16781
柏树 bai3'shu4 19838
柏油 bai3'you2 21469
柏油路 bai3'you2'lu4 19076
摆阔 bai3'kuo4 40298
摆脱 bai3'tuo1 2803
摆 bai3 951
摆布 bai3'bu4 15558
摆荡 bai3'dang4 48997
摆动 bai3'dong4 13211
摆渡 bai3'du4 27992
摆放 bai3'fang4 9950
摆架子 bai3'jia4'zi3 31261
摆件 bai3'jian4 53112
摆酒 bai3'jiu3 41406
摆擂台 bai3'lei4'tai2 48610
摆列 bai3'lie4 40080
摆龙门阵 bai3'long2'men2'zhen4 45802
摆弄 bai3'nong4 15576
摆平 bai3'ping2 24873
摆谱儿 bai3'pu3'er 41870
摆设 bai3'she4 43588
摆设 bai3'she 12693
摆摊儿 bai3'tan1'er2 46666
摆样子 bai3'yang4'zi3 41174
摆正 bai3'zheng4 17838
摆子 bai3'zi3 36774
败 bai4 2560
败北 bai4'bei3 21252
败笔 bai4'bi3 34576
败兵 bai4'bing1 39458
败草 bai4'cao3 51261
败毒 bai4'du2 55850
败坏 bai4'huai4 10474
败火 bai4'huo3 48998
败绩 bai4'ji4 24157
败家 bai4'jia1 36098
败家子 bai4'jia1'zi3 28439
败将 bai4'jiang4 38631
败局 bai4'ju2 31377
败军 bai4'jun1 36775
败类 bai4'lei4 24481
败露 bai4'lu4 26801
败落 bai4'luo4 33610
败诉 bai4'su4 17651
败退 bai4'tui4 23354
败亡 bai4'wang2 28440
败象 bai4'xiang4 53113
败兴 bai4'xing4 32347
败絮 bai4'xu4 42635
败血症 bai4'xue4'zheng4 39661
败叶 bai4'ye4 38834
败仗 bai4'zhang4 18139
败阵 bai4'zhen4 39038
拜 bai4 3985
拜把子 bai4'ba3'zi 46090
拜别 bai4'bie2 43119
拜辞 bai4'ci2 40299
拜倒 bai4'dao3 33726
拜读 bai4'du2 27759
拜访 bai4'fang3 9613
拜佛 bai4'fo2 28245
拜服 bai4'fu2 46667
拜官 bai4'guan1 50076
拜贺 bai4'he4 43589
拜会 bai4'hui4 18195
拜见 bai4'jian4 24264
拜金 bai4'jin1 39662
拜金主义 bai4'jin1'zhu3'yi4 19446
拜客 bai4'ke4 46984
拜领 bai4'ling3 48256
拜年 bai4'nian2 9360
拜请 bai4'qing3 54125
拜师 bai4'shi1 26246
拜寿 bai4'shou4 30891
拜堂 bai4'tang2 36776
拜天地 bai4'tian1'di4 42636
拜托 bai4'tuo1 18887
拜望 bai4'wang4 34910
拜物教 bai4'wu4'jiao4 53589
拜谢 bai4'xie4 21562
拜谒 bai4'ye4 21136
稗草 bai4'cao3 46668
稗官野史 bai4'guan1'ye3'shi3 54654
稗子 bai4'zi3 44074
扳 ban1 10274
扳倒 ban1'dao3 37127
扳道 ban1'dao4 53114
扳动 ban1'dong4 44905
扳机 ban1'ji1 29818
扳手 ban1'shou 38215
扳子 ban1'zi 53115
班 ban1 961
班轮 ban1'lun2 34911
班禅 ban1'chan2 13017
班长 ban1'chang2 4376
班车 ban1'che1 15461
班次 ban1'ci4 22975
班底 ban1'di3 34148
班房 ban1'fang2 35470
班会 ban1'hui4 31262
班机 ban1'ji1 20846
班级 ban1'ji2 12475
班门弄斧 ban1'men2'nong4'fu3 43362
班期 ban1'qi1 48999
班师 ban1'shi1 20801
班主任 ban1'zhu3'ren4 8725
班子 ban1'zi3 3511
班组 ban1'zu3 14075
般 ban1 1222
般配 ban1'pei4 31821
颁发 ban1'fa1 4479
颁布 ban1'bu4 3337
颁奖 ban1'jiang3 6394
颁行 ban1'xing2 30245
斑鸠 ban1'jiu1 32966
斑 ban1 13681
斑白 ban1'bai2 26948
斑斑 ban1'ban1 15117
斑驳 ban1'bo2 17839
斑驳陆离 ban1'bo2'lu4'li2 46383
斑点 ban1'dian3 22976
斑痕 ban1'hen2 44604
斑斓 ban1'lan2 20893
斑马 ban1'ma3 29082
斑马线 ban1'ma3'xian4 34274
斑蝥 ban1'mao2 54126
斑秃 ban1'tu1 54655
斑纹 ban1'wen2 41175
斑竹 ban1'zhu2 45200
搬 ban1 2305
搬兵 ban1'bing1 50855
搬家 ban1'jia1 9477
搬弄 ban1'nong4 41176
搬迁 ban1'qian1 6229
搬移 ban1'yi2 49354
搬用 ban1'yong4 39039
搬运 ban1'yun4 12281
瘢痕 ban1'hen2 42127
癍 ban1 51710
板 ban3 1923
板报 ban3'bao4 27672
板壁 ban3'bi4 26724
板擦儿 ban3'ca1'er 46985
板材 ban3'cai2 23519
板床 ban3'chuang2 40300
板凳 ban3'deng4 10200
板房 ban3'fang2 49709
板斧 ban3'fu3 35938
板胡 ban3'hu2 47920
板结 ban3'jie2 29927
板块 ban3'kuai4 10392
板蓝根 ban3'lan2'gen1 36424
板栗 ban3'li4 14020
板脸 ban3'lian3 50077
板铺 ban3'pu1 51262
板球 ban3'qiu2 41177
板上钉钉 ban3'shang4'ding4'ding1 42128
板式 ban3'shi4 49355
板书 ban3'shu1 40510
板刷 ban3'shua1 49356
板条 ban3'tiao2 46986
板鸭 ban3'ya1 42637
板牙 ban3'ya2 44075
板眼 ban3'yan3 27178
板油 ban3'you2 50078
板障 ban3'zhang4 51263
板滞 ban3'zhi4 50079
板子 ban3'zi3 17127
版 ban3 1115
版本 ban3'ben3 8413
版次 ban3'ci4 6527
版画 ban3'hua4 14170
版面 ban3'mian4 11358
版权 ban3'quan2 8859
版权页 ban3'quan2'ye4 47596
版式 ban3'shi4 30892
版税 ban3'shui4 31004
版图 ban3'tu2 15697
办事处 ban4'shi4'chu4 4832
办 ban4 261
办案 ban4'an4 4426
办报 ban4'bao4 18234
办差 ban4'chai1 51264
办法 ban4'fa3 273
办公 ban4'gong1 3210
办公楼 ban4'gong1'lou2 9134
办公室 ban4'gong1'shi4 831
办公厅 ban4'gong1'ting1 4746
办公桌 ban4'gong1'zhuo1 10889
办货 ban4'huo4 44328
办理 ban4'li3 1802
办事 ban4'shi4 1775
办事员 ban4'shi4'yuan2 22198
办学 ban4'xue2 3944
办罪 ban4'zui4 53116
半边天 ban4'bian1'tian1 26508
半酣 ban4'han1 36944
半票 ban4'piao4 39867
半 ban4 285
半百 ban4'bai3 32085
半半拉拉 ban4'ban'la1'la1 55572
半饱 ban4'bao3 40953
半辈子 ban4'bei4'zi3 21792
半边 ban4'bian1 15991
半成品 ban4'cheng2'pin3 21509
半大不小 ban4'da4'bu4'xiao3 50856
半岛 ban4'dao3 6339
半导体 ban4'dao3'ti3 9461
半道 ban4'dao4 41407
半点儿 ban4'dian3'er2 10975
半吊子 ban4'diao4'zi3 49710
半封建 ban4'feng1'jian4 16391
半官方 ban4'guan1'fang1 47597
半价 ban4'jia4 27993
半截 ban4'jie2 11257
半斤八两 ban4'jin1'ba1'liang3 44906
半径 ban4'jing4 12187
半决赛 ban4'jue2'sai4 6782
半空 ban4'kong1 13299
半老徐娘 ban4'lao3'xu2'niang2 44076
半路 ban4'lu4 16942
半路出家 ban4'lu4'chu1'jia1 41643
半瓶醋 ban4'ping2'cu4 54656
半坡 ban4'po1 37128
半球 ban4'qiu2 22660
半山腰 ban4'shan1'yao1 24874
半身不遂 ban4'shen1'bu4'sui2 34149
半身像 ban4'shen1'xiang4 41644
半生 ban4'sheng1 18169
半生不熟 ban4'sheng1'bu4'shu2 39237
半世 ban4'shi4 37313
半数 ban4'shu4 8669
半死 ban4'si3 21416
半死不活 ban4'si3'bu4'huo2 30574
半天 ban4'tian1 10650
半透明 ban4'tou4'ming2 28246
半途 ban4'tu2 19297
半途而废 ban4'tu2'er2'fei4 25396
半推半就 ban4'tui1'ban4'jiu4 38216
半脱产 ban4'tuo1'chan3 55573
半文盲 ban4'wen2'mang2 32967
半新不旧 ban4'xin1'bu4'jiu4 43829
半信半疑 ban4'xin4'ban4'yi2 20647
半休 ban4'xiu1 54127
半袖 ban4'xiu4 50857
半腰 ban4'yao1 40301
半夜 ban4'ye4 6590
半夜三更 ban4'ye4'san1'geng1 23304
半圆 ban4'yuan2 26802
半圆形 ban4'yuan2'xing2 30575
半月刊 ban4'yue4'kan1 20430
半月形 ban4'yue4'xing2 43830
半载 ban4'zai4 26178
半殖民地 ban4'zhi2'min2'di4 13929
半中间 ban4'zhong1'jian1 50858
半中腰 ban4'zhong1'yao1 52137
半子 ban4'zi3 51265
半自动 ban4'zi4'dong4 45500
伴 ban4 5204
伴唱 ban4'chang4 39040
伴读 ban4'du2 50474
伴郎 ban4'lang2 49000
伴侣 ban4'lv3 14953
伴娘 ban4'niang2 37842
伴随 ban4'sui2 4630
伴同 ban4'tong2 49001
伴舞 ban4'wu3 33218
伴音 ban4'yin1 49357
伴游 ban4'you2 43363
伴有 ban4'you3 17626
伴奏 ban4'zou4 13058
扮 ban4 10508
扮酷 ban4'ku4 54128
扮相 ban4'xiang4 31133
扮演 ban4'yan3 5444
扮装 ban4'zhuang1 54129
扮作 ban4'zuo4 36945
拌 ban4 11672
拌和 ban4'huo4 32588
拌料 ban4'liao4 51711
拌种 ban4'zhong3 50859
拌嘴 ban4'zui3 28795
绊 ban4 12776
绊倒 ban4'dao3 27760
绊儿 ban4'er 47921
绊脚 ban4'jiao3 45803
绊脚石 ban4'jiao3'shi2 25873
绊马索 ban4'ma3'suo3 50860
绊子 ban4'zi3 44605
瓣儿 ban4'er2 35471
瓣膜 ban4'mo2 35623
邦交 bang1'jiao1 10179
邦联 bang1'lian2 38049
帮规 bang1'gui1 54657
帮佣 bang1'yong1 48257
帮 bang1 889
帮办 bang1'ban4 28796
帮补 bang1'bu3 53590
帮衬 bang1'chen4 41408
帮厨 bang1'chu2 40511
帮倒忙 bang1'dao4'mang2 46669
帮扶 bang1'fu2 4894
帮工 bang1'gong1 24744
帮会 bang1'hui4 39041
帮教 bang1'jiao4 10563
帮困 bang1'kun4 16121
帮忙 bang1'mang2 4496
帮派 bang1'pai4 33869
帮腔 bang1'qiang1 32862
帮手 bang1'shou3 15807
帮闲 bang1'xian2 31378
帮凶 bang1'xiong1 25685
帮主 bang1'zhu3 51266
帮助 bang1'zhu4 423
帮子 bang1'zi3 24875
梆硬 bang1'ying4 52138
梆子 bang1'zi3 8363
绑架 bang3'jia4 7606
绑 bang3 7942
绑带 bang3'dai4 48258
绑匪 bang3'fei3 30359
绑缚 bang3'fu4 46384
绑票 bang3'piao4 30893
绑腿 bang3'tui3 37843
绑扎 bang3'za1 40081
榜 bang3 11236
榜首 bang3'shou3 13006
榜书 bang3'shu1 50475
榜文 bang3'wen2 50476
榜样 bang3'yang4 5483
膀 bang3 20620
膀臂 bang3'bi4 47292
膀大腰圆 bang3'da4'yao1'yuan2 47922
膀子 bang3'zi 13285
蚌 bang4 25874
蚌壳 bang4'ke2 39459
傍 bang4 12168
傍晚 bang4'wan3 5349
傍午 bang4'wu3 55575
傍依 bang4'yi1 54658
棒 bang4 5435
棒操 bang4'cao1 55094
棒槌 bang4'chui2 23468
棒打鸳鸯 bang4'da3'yuan1'yang1 50861
棒喝 bang4'he4 36425
棒球 bang4'qiu2 18981
棒糖 bang4'tang2 52609
棒针 bang4'zhen1 55574
棒子 bang4'zi3 17606
棒子面 bang4'zi3'mian4 40082
磅 bang4 17246
磅秤 bang4'cheng4 40726
镑 bang4 20431
包容 bao1'rong2 13725
包圆儿 bao1'yuan2'er 55576
包 bao1 884
包办 bao1'ban4 13845
包庇 bao1'bi4 15478
包藏 bao1'cang2 32863
包产 bao1'chan3 35163
包场 bao1'chang3 46670
包抄 bao1'chao1 30136
包车 bao1'che1 28441
包打天下 bao1'da3'tian1'xia4 37844
包打听 bao1'da3'ting1 41178
包饭 bao1'fan4 38835
包房 bao1'fang2 25120
包袱 bao1'fu 5598
包袱皮儿 bao1'fu'pi2'er 39460
包干儿 bao1'gan1'er 15524
包工 bao1'gong1 29385
包公 bao1'gong1 24745
包工头 bao1'gong1'tou2 21096
包管 bao1'guan3 35472
包裹 bao1'guo3 10133
包含 bao1'han2 3820
包涵 bao1'han 24417
包换 bao1'huan4 46987
包活儿 bao1'huo2'er2 48611
包伙 bao1'huo3 55095
包机 bao1'ji1 9519
包间 bao1'jian1 34009
包金 bao1'jin1 47598
包括 bao1'kuo4 488
包揽 bao1'lan3 11703
包罗 bao1'luo2 38050
包罗万象 bao1'luo2'wan4'xiang4 31822
包赔 bao1'pei2 49358
包皮 bao1'pi2 36946
包片儿 bao1'pian1'er 33727
包票 bao1'piao4 49359
包身工 bao1'shen1'gong1 53117
包退 bao1'tui4 48259
包围 bao1'wei2 5032
包围圈 bao1'wei2'quan1 31263
包厢 bao1'xiang1 15277
包销 bao1'xiao1 25945
包心菜 bao1'xin1'cai4 52139
包修 bao1'xiu1 39238
包养 bao1'yang3 45501
包月 bao1'yue4 30894
包孕 bao1'yun4 50862
包蕴 bao1'yun4 52610
包扎 bao1'za1 17736
包装 bao1'zhuang1 4013
包装箱 bao1'zhuang1'xiang1 38421
包装纸 bao1'zhuang1'zhi3 36947
包子 bao1'zi 13171
包租 bao1'zu1 41645
孢子 bao1'zi3 15908
苞 bao1 22563
胞弟 bao1'di4 36099
胞姐 bao1'jie3 54130
胞妹 bao1'mei4 44077
胞兄 bao1'xiong1 45201
胞兄弟 bao1'xiong1'di 53591
胞衣 bao1'yi1 51712
煲 bao1 24482
龅牙 bao1'ya2 55096
褒贬 bao1'bian3 24361
褒贬 bao1'bian 42638
褒词 bao1'ci2 55851
褒奖 bao1'jiang3 20648
褒扬 bao1'yang2 25316
剥皮 bao1'pi2 28987
炮 bao1 17993
雹灾 bao2'zai1 44907
雹子 bao2'zi3 45804
薄 bao2 1679
薄饼 bao2'bing3 40954
薄脆 bao2'cui4 50863
宝地 bao3'di4 23210
宝岛 bao3'dao3 23014
宝 bao3 3155
宝宝 bao3'bao3 15032
宝贝 bao3'bei4 7423
宝贝疙瘩 bao3'bei4'ge1'da 50081
宝刹 bao3'cha4 54659
宝刀 bao3'dao1 29180
宝典 bao3'dian3 37314
宝殿 bao3'dian4 47599
宝盖儿 bao3'gai4'er2 52140
宝贵 bao3'gui4 2851
宝号 bao3'hao4 53592
宝剑 bao3'jian4 14977
宝眷 bao3'juan4 51267
宝库 bao3'ku4 12247
宝蓝 bao3'lan2 48612
宝山 bao3'shan1 22041
宝石 bao3'shi2 13350
宝书 bao3'shu1 49711
宝塔 bao3'ta3 18140
宝物 bao3'wu4 21838
宝玉 bao3'yu4 22306
宝藏 bao3'zang4 19269
宝珠 bao3'zhu1 11598
宝座 bao3'zuo4 13528
饱 bao3 4431
饱餐 bao3'can1 28797
饱尝 bao3'chang2 22481
饱嗝儿 bao3'ge2'er 39663
饱含 bao3'han2 12354
饱和 bao3'he2 9935
饱经 bao3'jing1 28798
饱经沧桑 bao3'jing1'cang1'sang1 32086
饱经风霜 bao3'jing1'feng1'shuang1 32864
饱览 bao3'lan3 29179
饱满 bao3'man3 9068
饱食终日,无所用心 bao3'shi2'zhong1'ri4'wu2'suo3'yong4'xin1 52611
饱受 bao3'shou4 12943
饱学 bao3'xue2 43590
饱眼福 bao3'yan3'fu2 45502
饱胀 bao3'zhang4 50080
保温杯 bao3'wen1'bei1 46671
保险 bao3'xian3 1743
保甲 bao3'jia3 31708
保温瓶 bao3'wen1'ping2 42372
保举 bao3'ju3 37315
保鲜 bao3'xian1 14234
保全 bao3'quan2 8424
保鲜袋 bao3'xian1'dai4 55577
保送 bao3'song4 25001
保鲜剂 bao3'xian1'ji4 44606
保险带 bao3'xian3'dai4 48261
保险单 bao3'xian3'dan1 32469
保险灯 bao3'xian3'deng1 53118
保险法 bao3'xian3'fa3 23734
保 bao3 981
保安 bao3'an1 6348
保安族 bao3'an1'zu2 52141
保本 bao3'ben3 31005
保镖 bao3'biao1 17523
保不定 bao3'bu'ding4 41179
保不住 bao3'bu'zhu4 24552
保藏 bao3'cang2 31823
保持 bao3'chi2 589
保存 bao3'cun2 3177
保单 bao3'dan1 17436
保底 bao3'di3 37486
保管 bao3'guan3 8767
保管员 bao3'guan3'yuan2 28696
保护 bao3'hu4 516
保护国 bao3'hu4'guo2 43364
保护价 bao3'hu4'jia4 15384
保护人 bao3'hu4'ren2 27025
保护伞 bao3'hu4'san3 12488
保护色 bao3'hu4'se4 43831
保皇 bao3'huang2 34010
保价 bao3'jia4 35164
保驾 bao3'jia4 21049
保驾护航 bao3'jia4'hu4'hang2 27761
保荐 bao3'jian4 25467
保健 bao3'jian4 4511
保健操 bao3'jian4'cao1 42129
保健品 bao3'jian4'pin3 13418
保健站 bao3'jian4'zhan4 43591
保洁 bao3'jie2 16364
保龄球 bao3'ling2'qiu2 16091
保留 bao3'liu2 2760
保媒 bao3'mei2 48260
保密 bao3'mi4 7695
保苗 bao3'miao2 38632
保命 bao3'ming4 40512
保姆 bao3'mu3 7365
保暖 bao3'nuan3 15501
保票 bao3'piao4 37129
保人 bao3'ren2 36948
保墒 bao3'shang1 32968
保释 bao3'shi4 33870
保收 bao3'shou1 30137
保守 bao3'shou3 6675
保守派 bao3'shou3'pai4 25608
保守主义 bao3'shou3'zhu3'yi4 28799
保税仓库 bao3'shui4'cang1'ku4 48613
保税区 bao3'shui4'qu1 15828
保胎 bao3'tai1 54131
保外就医 bao3'wai4'jiu4'yi1 30576
保卫 bao3'wei4 3614
保温 bao3'wen1 15623
保险柜 bao3'xian3'gui4 26657
保险期 bao3'xian3'qi1 46988
保险丝 bao3'xian3'si1 35165
保险套 bao3'xian3'tao4 54132
保险系数 bao3'xian3'xi4'shu4 45805
保险箱 bao3'xian3'xiang1 32209
保修 bao3'xiu1 24483
保养 bao3'yang3 12317
保有 bao3'you3 18949
保佑 bao3'you4 12125
保育 bao3'yu4 32470
保育员 bao3'yu4'yuan2 38633
保育院 bao3'yu4'yuan4 46989
保障 bao3'zhang4 1343
保真 bao3'zhen1 47923
保证 bao3'zheng4 768
保证金 bao3'zheng4'jin1 12450
保证人 bao3'zheng4'ren2 24679
保证书 bao3'zheng4'shu1 30360
保值 bao3'zhi2 12935
保质保量 bao3'zhi4'bao3'liang4 46091
保质期 bao3'zhi4'qi1 26949
保种 bao3'zhong3 54660
保重 bao3'zhong4 16221
保准 bao3'zhun3 31709
鸨儿 bao3'er2 54133
鸨母 bao3'mu3 39868
堡 bao3 3361
堡垒 bao3'lei3 9719
报应 bao4'ying4 17149
报话机 bao4'hua4'ji1 47600
报忧 bao4'you1 25875
报幕员 bao4'mu4'yuan2 52612
报怨 bao4'yuan4 28161
报送 bao4'song4 11414
报载 bao4'zai4 17860
报效 bao4'xiao4 12881
报站 bao4'zhan4 53594
报章 bao4'zhang1 24553
报账 bao4'zhang4 28083
报纸 bao4'zhi3 1253
报 bao4 438
报案 bao4'an4 13378
报表 bao4'biao3 12914
报偿 bao4'chang2 36598
报呈 bao4'cheng2 54661
报仇 bao4'chou2 10869
报酬 bao4'chou 5573
报春花 bao4'chun1'hua1 40302
报答 bao4'da2 11933
报单 bao4'dan1 47293
报到 bao4'dao4 10224
报道 bao4'dao4 1001
报德 bao4'de2 33871
报端 bao4'duan1 21510
报恩 bao4'en1 27588
报废 bao4'fei4 10422
报复 bao4'fu4 5209
报告 bao4'gao4 391
报告会 bao4'gao4'hui4 5938
报告文学 bao4'gao4'wen2'xue2 9876
报功 bao4'gong1 30246
报关 bao4'guan1 12476
报馆 bao4'guan3 14654
报国 bao4'guo2 12525
报价 bao4'jia4 16092
报捷 bao4'jie2 26950
报界 bao4'jie4 29386
报警 bao4'jing3 8325
报警器 bao4'jing3'qi4 30138
报刊 bao4'kan1 3474
报考 bao4'kao3 8850
报名 bao4'ming2 4371
报幕 bao4'mu4 44329
报批 bao4'pi1 16782
报请 bao4'qing3 18708
报人 bao4'ren2 37487
报丧 bao4'sang1 35624
报社 bao4'she4 6142
报审 bao4'shen3 49360
报失 bao4'shi1 53593
报时 bao4'shi2 41646
报数 bao4'shu4 43365
报摊 bao4'tan1 32589
报亭 bao4'ting2 36599
报童 bao4'tong2 40955
报头 bao4'tou2 36949
报务 bao4'wu4 48614
报务员 bao4'wu4'yuan2 43832
报喜 bao4'xi3 18734
报销 bao4'xiao1 8146
报晓 bao4'xiao3 32722
报信 bao4'xin4 26310
报修 bao4'xiu1 40083
报验 bao4'yan4 47924
报业 bao4'ye4 23909
抱 bao4 1490
抱病 bao4'bing4 27831
抱不平 bao4'bu4'ping2 26377
抱残守缺 bao4'can2'shou3'que1 41180
抱佛脚 bao4'fo2'jiao3 35777
抱负 bao4'fu4 14530
抱憾 bao4'han4 39239
抱恨 bao4'hen4 49002
抱恨终天 bao4'hen4'zhong1'tian1 53119
抱愧 bao4'kui4 43366
抱歉 bao4'qian4 11191
抱屈 bao4'qu1 40956
抱拳 bao4'quan2 29819
抱头鼠窜 bao4'tou2'shu3'cuan4 39664
抱团儿 bao4'tuan2'er 49361
抱窝 bao4'wo1 52613
抱养 bao4'yang3 40513
抱怨 bao4'yuan4 6343
豹子 bao4'zi3 14655
鲍 bao4 14150
鲍鱼 bao4'yu2 28800
暴政 bao4'zheng4 30682
暴 bao4 7389
暴毙 bao4'bi4 49003
暴病 bao4'bing4 39665
暴跌 bao4'die1 23015
暴动 bao4'dong4 14745
暴发 bao4'fa1 11985
暴发户 bao4'fa1'hu4 24362
暴风 bao4'feng1 33479
暴风雪 bao4'feng1'xue3 20074
暴风雨 bao4'feng1'yu3 17063
暴风骤雨 bao4'feng1'zhou4'yu3 32723
暴富 bao4'fu4 26658
暴君 bao4'jun1 30577
暴力 bao4'li4 3518
暴利 bao4'li4 19183
暴戾 bao4'li4 33219
暴戾恣睢 bao4'li4'zi4'sui1 54662
暴敛 bao4'lian3 42853
暴烈 bao4'lie4 33083
暴露 bao4'lu4 3938
暴乱 bao4'luan4 25181
暴怒 bao4'nu4 30681
暴虐 bao4'nue4 27762
暴晒 bao4'shai4 35473
暴尸 bao4'shi1 49362
暴死 bao4'si3 40303
暴殄天物 bao4'tian3'tian1'wu4 45806
暴跳 bao4'tiao4 31134
暴跳如雷 bao4'tiao4'ru2'lei2 33220
暴突 bao4'tu1 46385
暴徒 bao4'tu2 23469
暴行 bao4'xing2 14723
暴饮暴食 bao4'yin3'bao4'shi2 51713
暴雨 bao4'yu3 6441
暴躁 bao4'zao4 17652
暴涨 bao4'zhang3 20847
爆米花 bao4'mi3'hua1 41181
爆竹 bao4'zhu2 9415
爆 bao4 7776
爆炒 bao4'chao3 40304
爆肚儿 bao4'du3'er 46990
爆发 bao4'fa1 3108
爆发力 bao4'fa1'li4 32348
爆冷 bao4'leng3 28442
爆冷门 bao4'leng3'men2 36600
爆裂 bao4'lie4 22772
爆满 bao4'man3 16771
爆棚 bao4'peng2 52614
爆破 bao4'po4 12507
爆破手 bao4'po4'shou3 55578
爆破筒 bao4'po4'tong3 51268
爆炸 bao4'zha4 2551
爆炸力 bao4'zha4'li4 52142
爆炸物 bao4'zha4'wu4 20978
爆炸性 bao4'zha4'xing4 31135
爆仗 bao4'zhang4 53120
刨 bao4 23735
刨冰 bao4'bing1 49712
刨床 bao4'chuang2 54134
刨花 bao4'hua1 44607
刨花板 bao4'hua1'ban3 44078
刨食 bao4'shi2 37576
刨子 bao4'zi 15992
曝光 bao4'guang1 7269
别 be4 40734
卑鄙 bei1'bi3 13831
卑躬屈膝 bei1'gong1'qu1'xi1 46991
卑贱 bei1'jian4 30578
卑劣 bei1'lie4 18526
卑怯 bei1'qie4 37316
卑琐 bei1'suo3 42130
卑微 bei1'wei1 22661
卑污 bei1'wu1 40084
卑下 bei1'xia4 33480
杯盏 bei1'zhan3 46386
杯中物 bei1'zhong1'wu4 48615
杯子 bei1'zi3 8617
杯 bei1 977
杯弓蛇影 bei1'gong1'she2'ying3 50477
杯盘狼藉 bei1'pan2'lang2'ji2 46092
杯赛 bei1'sai4 8808
杯水车薪 bei1'shui3'che1'xin1 29606
悲惨 bei1'can3 8869
悲 bei1 5857
悲哀 bei1'ai1 5572
悲愁 bei1'chou2 39042
悲楚 bei1'chu3 48616
悲怆 bei1'chuang4 19388
悲悼 bei1'dao4 34577
悲愤 bei1'fen4 13083
悲歌 bei1'ge1 29181
悲观 bei1'guan1 9652
悲观主义 bei1'guan1'zhu3'yi4 38634
悲号 bei1'hao2 40305
悲欢离合 bei1'huan1'li2'he2 25121
悲剧 bei1'ju4 3849
悲苦 bei1'ku3 23685
悲凉 bei1'liang2 15443
悲悯 bei1'min3 27908
悲鸣 bei1'ming2 33221
悲凄 bei1'qi1 45504
悲戚 bei1'qi1 29083
悲泣 bei1'qi4 32210
悲切 bei1'qie4 36260
悲秋 bei1'qiu1 42374
悲伤 bei1'shang1 9703
悲声 bei1'sheng1 28341
悲思 bei1'si1 53596
悲酸 bei1'suan1 45505
悲叹 bei1'tan4 29084
悲啼 bei1'ti2 46672
悲天悯人 bei1'tian1'min3'ren2 33611
悲恸 bei1'tong4 29293
悲痛 bei1'tong4 7855
悲痛欲绝 bei1'tong4'yu4'jue2 30020
悲喜剧 bei1'xi3'ju4 33362
悲咽 bei1'ye4 51714
悲壮 bei1'zhuang4 10550
碑亭 bei1'ting2 46387
碑文 bei1'wen2 19613
碑座 bei1'zuo4 50479
碑 bei1 6479
碑额 bei1'e2 53597
碑记 bei1'ji4 41871
碑碣 bei1'jie2 50478
碑刻 bei1'ke4 34275
碑林 bei1'lin2 34435
碑铭 bei1'ming2 41872
碑身 bei1'shen1 53121
碑石 bei1'shi2 36100
碑拓 bei1'ta4 55580
碑帖 bei1'tie4 38635
背 bei1 3930
背包袱 bei1'bao1'fu 45202
背带 bei1'dai4 35166
背带裤 bei1'dai4'ku4 54663
背带裙 bei1'dai4'qun2 55579
背篼 bei1'dou1 38836
背负 bei1'fu4 18577
背黑锅 bei1'hei1'guo1 45503
背筐 bei1'kuang1 53595
背篓 bei1'lou3 29292
背头 bei1'tou2 41182
背债 bei1'zhai4 51269
北非 bei3'fei1 20075
北极熊 bei3'ji2'xiong2 36950
北齐 bei3'qi2 30021
北周 bei3'zhou1 35167
北回归线 bei3'hui2'gui1'xian4 33363
北汉 bei3'han4 31710
北极 bei3'ji2 12344
北 bei3 583
北半球 bei3'ban4'qiu2 18105
北边 bei3'bian1 14680
北冰洋 bei3'bing1'yang2 29085
北部 bei3'bu4 3505
北朝 bei3'chao2 26109
北极光 bei3'ji2'guang1 44608
北斗 bei3'dou3 24363
北斗星 bei3'dou3'xing1 36101
北伐 bei3'fa2 14724
北方 bei3'fang1 1878
北极狐 bei3'ji2'hu2 47294
北极圈 bei3'ji2'quan1 36426
北方话 bei3'fang1'hua4 46673
北房 bei3'fang2 33222
北极星 bei3'ji2'xing1 33364
北风 bei3'feng1 7641
北国 bei3'guo2 16752
北疆 bei3'jiang1 33223
北京 bei3'jing1 141
北京时间 bei3'jing1'shi2'jian1 11444
北京鸭 bei3'jing1'ya1 44908
北京猿人 bei3'jing1'yuan2'ren2 35778
北麓 bei3'lu4 29607
北美洲 bei3'mei3'zhou1 22042
北面 bei3'mian4 16783
北欧 bei3'ou1 13542
北曲 bei3'qu3 48617
北上 bei3'shang4 8972
北宋 bei3'song4 14631
北头 bei3'tou2 40727
北纬 bei3'wei3 17085
北魏 bei3'wei4 20432
北温带 bei3'wen1'dai4 55581
北洋军阀 bei3'yang2'jun1'fa2 22442
北约 bei3'yue1 3837
贝 bei4 8702
贝雕 bei4'diao1 53122
贝壳 bei4'ke2 22482
贝雷帽 bei4'lei2'mao4 42375
贝类 bei4'lei4 21511
贝母 bei4'mu3 45807
备 bei4 3169
备案 bei4'an4 6180
备办 bei4'ban4 37488
备不住 bei4'bu'zhu4 55582
备查 bei4'cha2 37489
备饭 bei4'fan4 52143
备份 bei4'fen4 22526
备耕 bei4'geng1 17064
备荒 bei4'huang1 37845
备货 bei4'huo4 49713
备件 bei4'jian4 36102
备考 bei4'kao3 28247
备课 bei4'ke4 20465
备料 bei4'liao4 42376
备马 bei4'ma3 41647
备品 bei4'pin3 46674
备受 bei4'shou4 7863
备忘 bei4'wang4 55583
备忘录 bei4'wang4'lu4 8530
备悉 bei4'xi1 53598
备用 bei4'yong4 16275
备有 bei4'you3 21512
备员 bei4'yuan2 50864
备战 bei4'zhan4 7241
备至 bei4'zhi4 29608
备置 bei4'zhi4 50082
备注 bei4'zhu4 49004
背心 bei4'xin1 12308
背 bei4 1705
背包 bei4'bao1 13300
背部 bei4'bu4 21839
背道而驰 bei4'dao4'er2'chi2 16237
背地里 bei4'di4'li 22443
背对背 bei4'dui4'bei4 45808
背风 bei4'feng1 32969
背光 bei4'guang1 44609
背后 bei4'hou4 2249
背景 bei4'jing3 1831
背井离乡 bei4'jing3'li2'xiang1 27832
背静 bei4'jing 51715
背靠背 bei4'kao4'bei4 38636
背离 bei4'li2 11959
背面 bei4'mian4 14632
背囊 bei4'nang2 42373
背叛 bei4'pan4 11068
背鳍 bei4'qi2 55097
背弃 bei4'qi4 23785
背人 bei4'ren2 40306
背时 bei4'shi2 38837
背书 bei4'shu1 29294
背水一战 bei4'shui3'yi1'zhan4 29086
背诵 bei4'song4 14045
背信弃义 bei4'xin4'qi4'yi4 39666
背阴 bei4'yin1 43120
背影 bei4'ying3 8128
背约 bei4'yue1 44909
背运 bei4'yun4 45203
钡 bei4 9532
倍率 bei4'lv4 46992
倍 bei4 973
倍感 bei4'gan3 22087
倍加 bei4'jia1 13726
倍受 bei4'shou4 28801
倍数 bei4'shu4 30139
倍增 bei4'zeng1 17406
悖论 bei4'lun4 23786
悖谬 bei4'miu4 48262
悖逆 bei4'ni4 38838
被单 bei4'dan1 21996
被面 bei4'mian4 33612
被 bei4 39
被捕 bei4'bu3 8203
被刺 bei4'ci4 30477
被动 bei4'dong4 5443
被服 bei4'fu2 33365
被俘 bei4'fu2 17706
被覆 bei4'fu4 47295
被告 bei4'gao4 4582
被害 bei4'hai4 16547
被害人 bei4'hai4'ren2 16238
被控 bei4'kong4 32865
被里 bei4'li3 37130
被难 bei4'nan4 44910
被迫 bei4'po4 5410
被褥 bei4'ru4 12882
被套 bei4'tao4 40085
被头 bei4'tou2 37131
被窝儿 bei4'wo1'er 10302
被絮 bei4'xu4 55098
被罩 bei4'zhao4 37846
被子 bei4'zi 6656
焙 bei4 17065
焙干 bei4'gan1 55584
辈 bei4 6289
辈出 bei4'chu1 22916
辈分 bei4'fen 33481
辈数儿 bei4'shu4'er 48618
辈子 bei4'zi3 9022
蓓蕾 bei4'lei3 39043
呗 bei 9266
奔 ben1 2611
奔波 ben1'bo1 9023
奔驰 ben1'chi2 9600
奔窜 ben1'cuan4 40728
奔放 ben1'fang4 15220
奔赴 ben1'fu4 8488
奔流 ben1'liu2 16093
奔忙 ben1'mang2 23847
奔跑 ben1'pao3 9556
奔丧 ben1'sang1 30022
奔逃 ben1'tao2 26028
奔腾 ben1'teng2 11693
奔突 ben1'tu1 36951
奔袭 ben1'xi2 31824
奔泻 ben1'xie4 46093
奔涌 ben1'yong3 20931
奔逐 ben1'zhu2 54664
奔走 ben1'zou3 9795
奔走呼号 ben1'zou3'hu1'hao2 32590
奔走相告 ben1'zou3'xiang1'gao4 29387
贲门 ben1'men2 51270
锛 ben1 36103
锛子 ben1'zi3 50865
本能 ben3'neng2 6840
本市 ben3'shi4 7349
本县 ben3'xian4 15052
本月 ben3'yue4 5110
本 ben3 115
本本主义 ben3'ben3'zhu3'yi4 28599
本部 ben3'bu4 20562
本埠 ben3'bu4 40307
本册 ben3'ce4 55099
本当 ben3'dang1 35034
本岛 ben3'dao3 51271
本地 ben3'di4 3102
本分 ben3'fen4 18456
本该 ben3'gai1 15158
本国 ben3'guo2 4696
本行 ben3'hang2 23976
本籍 ben3'ji2 53123
本家 ben3'jia1 33613
本届 ben3'jie4 3479
本金 ben3'jin1 17297
本就 ben3'jiu4 8275
本科 ben3'ke1 7198
本科生 ben3'ke1'sheng1 12675
本来 ben3'lai2 1237
本利 ben3'li4 42854
本领 ben3'ling3 4304
本名 ben3'ming2 41648
本命年 ben3'ming4'nian2 43121
本末 ben3'mo4 34276
本末倒置 ben3'mo4'dao4'zhi4 33482
本年 ben3'nian2 32591
本票 ben3'piao4 45204
本钱 ben3'qian2 12836
本人 ben3'ren2 2423
本日 ben3'ri4 36261
本色 ben3'se4 8059
本色 ben3'shai3 23848
本身 ben3'shen1 1302
本省 ben3'sheng3 11916
本事 ben3'shi 3668
本事 ben3'shi4 51716
本题 ben3'ti2 35625
本体 ben3'ti3 14531
本土 ben3'tu3 8225
本位 ben3'wei4 24106
本位主义 ben3'wei4'zhu3'yi4 32349
本文 ben3'wen2 7627
本息 ben3'xi1 16917
本相 ben3'xiang4 34736
本校 ben3'xiao4 17627
本心 ben3'xin1 29388
本性 ben3'xing4 10014
本业 ben3'ye4 42855
本义 ben3'yi4 29389
本意 ben3'yi4 12126
本源 ben3'yuan2 29928
本愿 ben3'yuan4 55100
本章 ben3'zhang1 19654
本着 ben3'zhe 5184
本职 ben3'zhi2 15852
本旨 ben3'zhi3 43592
本质 ben3'zhi4 1980
本主儿 ben3'zhu3'er 2334
本子 ben3'zi3 9298
本字 ben3'zi4 52144
本族 ben3'zu2 30895
奔 ben4 2827
奔命 ben4'ming4 39240
奔头儿 ben4'tou'er 29087
笨 ben4 8211
笨伯 ben4'bo2 45205
笨蛋 ben4'dan4 28248
笨活儿 ben4'huo2'er 55585
笨鸟先飞 ben4'niao3'xian1'fei1 50866
笨手笨脚 ben4'shou3'ben4'jiao3 37490
笨头笨脑 ben4'tou2'ben4'nao3 53599
笨重 ben4'zhong4 19839
笨拙 ben4'zhuo1 15909
崩 beng1 8533
崩解 beng1'jie3 44330
崩溃 beng1'kui4 9152
崩裂 beng1'lie4 41183
崩落 beng1'luo4 53124
崩盘 beng1'pan2 47601
崩塌 beng1'ta1 24818
崩坍 beng1'tan1 54665
绷 beng1 14002
绷带 beng1'dai4 20932
绷子 beng1'zi 49005
嘣 beng1 26110
甭 beng2 6393
绷脸 beng3'lian3 53600
泵 beng4 12055
泵站 beng4'zhan4 25946
迸 beng4 12867
迸发 beng4'fa1 15646
迸溅 beng4'jian4 45809
迸裂 beng4'lie4 43122
蹦 beng4 6463
蹦床 beng4'chuang2 55101
蹦高 beng4'gao1 49714
蹦极 beng4'ji2 35168
蹦跳 beng4'tiao4 28600
逼 bi1 2473
逼供 bi1'gong4 17886
逼供信 bi1'gong4'xin4 52145
逼和 bi1'he2 40957
逼婚 bi1'hun1 54135
逼近 bi1'jin4 10859
逼良为娼 bi1'liang2'wei2'chang1 48619
逼迫 bi1'po4 13799
逼抢 bi1'qiang3 43833
逼人 bi1'ren2 10710
逼上梁山 bi1'shang4'liang2'shan1 38422
逼使 bi1'shi3 40729
逼视 bi1'shi4 29390
逼问 bi1'wen4 33483
逼债 bi1'zhai4 43593
逼真 bi1'zhen1 13800
荸荠 bi2'qi2 37847
鼻腔 bi2'qiang1 22142
鼻翼 bi2'yi4 31825
鼻 bi2 7691
鼻翅 bi2'chi4 47602
鼻窦 bi2'dou4 51272
鼻窦炎 bi2'dou4'yan2 46993
鼻儿 bi2'er 52615
鼻尖 bi2'jian1 18735
鼻孔 bi2'kong3 11116
鼻梁 bi2'liang2 14550
鼻青脸肿 bi2'qing1'lian3'zhong3 34011
鼻塞 bi2'se4 45810
鼻涕 bi2'ti4 12016
鼻头 bi2'tou2 30683
鼻息 bi2'xi1 29295
鼻血 bi2'xue4 35626
鼻烟 bi2'yan1 35627
鼻烟壶 bi2'yan1'hu2 36601
鼻炎 bi2'yan2 36952
鼻音 bi2'yin1 34012
鼻子 bi2'zi3 3537
鼻子眼儿 bi2'zi'yan3'er 36602
鼻祖 bi2'zu3 35323
匕首 bi3'shou3 16276
比方 bi3'fang1 12382
比例尺 bi3'li4'chi3 23105
比 bi3 98
比比皆是 bi3'bi3'jie1'shi4 15577
比不上 bi3'bu4'shang4 15462
比得上 bi3'de2'shang4 27511
比分 bi3'fen1 5840
比附 bi3'fu4 40730
比划 bi3'hua 17327
比基尼 bi3'ji1'ni2 42377
比及 bi3'ji2 46994
比价 bi3'jia4 14870
比肩 bi3'jian1 26029
比较 bi3'jiao4 321
比例 bi3'li4 1770
比量 bi3'liang 40514
比邻 bi3'lin2 30140
比率 bi3'lv4 14134
比美 bi3'mei3 49715
比目鱼 bi3'mu4'yu2 42378
比拟 bi3'ni3 14419
比丘 bi3'qiu1 41649
比丘尼 bi3'qiu1'ni2 46094
比如 bi3'ru2 1214
比赛 bi3'sai4 899
比试 bi3'shi4 28601
比武 bi3'wu3 16094
比兴 bi3'xing1 44610
比翼 bi3'yi4 31711
比翼鸟 bi3'yi4'niao3 50083
比翼齐飞 bi3'yi4'qi2'fei1 38839
比喻 bi3'yu4 8194
比照 bi3'zhao4 21217
比值 bi3'zhi2 22917
比重 bi3'zhong4 3216
比作 bi3'zuo4 17191
彼 bi3 5562
彼岸 bi3'an4 13444
彼此 bi3'ci3 2165
秕谷 bi3'gu3 55102
笔债 bi3'zhai4 51273
笔 bi3 735
笔触 bi3'chu4 19690
笔底下 bi3'di3'xia 50084
笔调 bi3'diao4 24876
笔端 bi3'duan1 29820
笔伐 bi3'fa2 39869
笔法 bi3'fa3 19212
笔锋 bi3'feng1 29391
笔杆儿 bi3'gan3'er 23910
笔杆子 bi3'gan3'zi 33484
笔耕 bi3'geng1 36104
笔管 bi3'guan3 42856
笔画 bi3'hua4 19548
笔会 bi3'hui4 21793
笔迹 bi3'ji4 19270
笔记 bi3'ji4 8360
笔记本 bi3'ji4'ben3 7971
笔记本电脑 bi3'ji4'ben3'dian4'nao3 18552
笔架 bi3'jia4 38051
笔尖 bi3'jian1 28988
笔力 bi3'li4 33084
笔立 bi3'li4 55103
笔录 bi3'lu4 21563
笔帽 bi3'mao4 45206
笔名 bi3'ming2 18106
笔墨 bi3'mo4 8727
笔墨官司 bi3'mo4'guan1'si1 49363
笔势 bi3'shi4 47603
笔试 bi3'shi4 18553
笔顺 bi3'shun4 49716
笔算 bi3'suan4 54136
笔谈 bi3'tan2 24819
笔套 bi3'tao4 53602
笔体 bi3'ti3 52146
笔挺 bi3'ting3 24364
笔筒 bi3'tong3 32471
笔头儿 bi3'tou2'er 30247
笔误 bi3'wu4 44079
笔洗 bi3'xi3 52147
笔下 bi3'xia4 9010
笔形 bi3'xing2 53603
笔译 bi3'yi4 50085
笔意 bi3'yi4 40515
笔友 bi3'you3 54666
笔战 bi3'zhan4 51274
笔者 bi3'zhe3 3032
笔直 bi3'zhi2 12394
笔走龙蛇 bi3'zou3'long2'she2 49717
鄙视 bi3'shi4 16573
鄙薄 bi3'bo2 30361
鄙见 bi3'jian4 54137
鄙陋 bi3'lou4 46388
鄙弃 bi3'qi4 34578
鄙人 bi3'ren2 26659
鄙俗 bi3'su2 40958
鄙夷 bi3'yi2 18107
鄙意 bi3'yi4 48263
币 bi4 8425
币值 bi4'zhi2 27179
币制 bi4'zhi4 40516
必定 bi4'ding4 5296
必要 bi4'yao4 926
必 bi4 1335
必备 bi4'bei4 13026
必得 bi4'dei3 16335
必将 bi4'jiang1 3026
必然 bi4'ran2 1177
必然性 bi4'ran2'xing4 12355
必胜 bi4'sheng4 14320
必修 bi4'xiu1 29392
必修课 bi4'xiu1'ke4 19419
必须 bi4'xu1 155
必需 bi4'xu1 7245
必需品 bi4'xu1'pin3 19509
必要性 bi4'yao4'xing4 9916
必由之路 bi4'you2'zhi1'lu4 12111
毕 bi4 4442
毕剥 bi4'bo1 52616
毕恭毕敬 bi4'gong1'bi4'jing4 25686
毕竟 bi4'jing4 2151
毕露 bi4'lu4 36953
毕生 bi4'sheng1 11660
毕业 bi4'ye4 1211
毕业生 bi4'ye4'sheng1 2861
闭 bi4 2795
闭关 bi4'guan1 38423
闭关锁国 bi4'guan1'suo3'guo2 33224
闭关自守 bi4'guan1'zi4'shou3 31264
闭馆 bi4'guan3 41184
闭合 bi4'he2 19510
闭会 bi4'hui4 17169
闭经 bi4'jing1 50480
闭卷 bi4'juan4 46389
闭口 bi4'kou3 21290
闭路 bi4'lu4 46095
闭路电视 bi4'lu4'dian4'shi4 26803
闭门 bi4'men2 15808
闭门羹 bi4'men2'geng1 34436
闭门思过 bi4'men2'si1'guo4 49006
闭门造车 bi4'men2'zao4'che1 33485
闭目 bi4'mu4 22918
闭幕 bi4'mu4 5189
闭幕词 bi4'mu4'ci2 40731
闭目塞听 bi4'mu4'se4'ting1 49718
闭幕式 bi4'mu4'shi4 11376
闭气 bi4'qi4 48620
闭塞 bi4'se4 14725
闭锁 bi4'suo3 37317
闭校 bi4'xiao4 37788
闭月羞花 bi4'yue4'xiu1'hua1 51275
庇护 bi4'hu4 15015
庇护所 bi4'hu4'suo3 35939
庇荫 bi4'yin4 47925
庇佑 bi4'you4 46675
哔叽 bi4'ji1 29609
陛下 bi4'xia4 23683
毙 bi4 8263
毙命 bi4'ming4 23520
毙伤 bi4'shang1 41873
婢女 bi4'nv3 29929
敝帚自珍 bi4'zhou3'zi4'zhen1 52617
筚路蓝缕 bi4'lu4'lan2'lv3 41874
滗 bi4 49364
痹症 bi4'zheng4 53126
蓖麻 bi4'ma2 37848
裨益 bi4'yi4 29495
弊 bi4 8883
弊病 bi4'bing4 16943
弊端 bi4'duan1 7998
弊害 bi4'hai4 45812
弊政 bi4'zheng4 41185
碧玉 bi4'yu4 32087
碧 bi4 4927
碧波 bi4'bo1 16140
碧草 bi4'cao3 43123
碧海 bi4'hai3 21417
碧空 bi4'kong1 32211
碧蓝 bi4'lan2 26951
碧螺春 bi4'luo2'chun1 45811
碧绿 bi4'lv4 13772
碧桃 bi4'tao2 29296
碧血丹心 bi4'xue4'dan1'xin1 54667
碧油油 bi4'you2'you2 53604
箅子 bi4'zi3 48264
蔽 bi4 10765
壁虎 bi4'hu3 33614
壁纸 bi4'zhi3 37849
壁 bi4 4165
壁报 bi4'bao4 34150
壁橱 bi4'chu2 37491
壁灯 bi4'deng1 39044
壁挂 bi4'gua4 42379
壁挂式 bi4'gua4'shi4 48622
壁柜 bi4'gui4 46390
壁画 bi4'hua4 9346
壁龛 bi4'kan1 44911
壁垒 bi4'lei3 8596
壁垒森严 bi4'lei3'sen1'yan2 47926
壁立 bi4'li4 36427
壁炉 bi4'lu2 29930
壁上观 bi4'shang4'guan1 49719
壁饰 bi4'shi4 54138
壁毯 bi4'tan3 46391
壁钟 bi4'zhong1 54668
篦 bi4 42131
篦子 bi4'zi3 48621
避雷针 bi4'lei2'zhen1 39461
避 bi4 4562
避风 bi4'feng1 27994
避风港 bi4'feng1'gang3 35474
避讳 bi4'hui4 28989
避忌 bi4'ji4 44611
避雷器 bi4'lei2'qi4 52148
避乱 bi4'luan4 45207
避免 bi4'mian3 1685
避难 bi4'nan4 15053
避难所 bi4'nan4'suo3 33872
避让 bi4'rang4 26509
避实就虚 bi4'shi2'jiu4'xu1 41409
避世 bi4'shi4 42639
避暑 bi4'shu3 14819
避嫌 bi4'xian2 34737
避邪 bi4'xie2 38217
避雨 bi4'yu3 30478
避孕 bi4'yun4 22199
避孕套 bi4'yun4'tao4 32088
避重就轻 bi4'zhong4'jiu4'qing1 31265
臂 bi4 6440
臂膀 bi4'bang3 19872
臂力 bi4'li4 41410
臂弯 bi4'wan1 29931
臂章 bi4'zhang1 38052
臂肘 bi4'zhou3 48265
边 bian1 441
边城 bian1'cheng2 21050
边陲 bian1'chui2 15118
边地 bian1'di4 32350
边防 bian1'fang2 4406
边防军 bian1'fang2'jun1 26311
边防哨 bian1'fang2'shao4 52149
边防线 bian1'fang2'xian4 32472
边防站 bian1'fang2'zhan4 32351
边锋 bian1'feng1 52618
边幅 bian1'fu2 38424
边关 bian1'guan1 16705
边患 bian1'huan4 43594
边际 bian1'ji4 19298
边检 bian1'jian3 47604
边疆 bian1'jiang1 6532
边角 bian1'jiao3 28522
边角料 bian1'jiao3'liao4 45506
边界 bian1'jie4 4372
边界线 bian1'jie4'xian4 25002
边境 bian1'jing4 3957
边境线 bian1'jing4'xian4 25397
边框 bian1'kuang4 44080
边贸 bian1'mao4 22257
边门 bian1'men2 40087
边民 bian1'min2 23849
边卡 bian1'qia3 55586
边区 bian1'qu1 10907
边塞 bian1'sai4 32473
边务 bian1'wu4 52150
边线 bian1'xian4 42380
边沿 bian1'yan2 21997
边缘 bian1'yuan2 5714
边缘化 bian1'yuan2'hua4 22088
边远 bian1'yuan3 9253
边寨 bian1'zhai4 42132
砭骨 bian1'gu3 52151
编校 bian1'jiao4 36777
编年体 bian1'nian2'ti3 45507
编演 bian1'yan3 38637
编钟 bian1'zhong1 31007
编 bian1 2131
编程 bian1'cheng2 24484
编创 bian1'chuang4 34437
编次 bian1'ci4 42133
编导 bian1'dao3 10317
编订 bian1'ding4 49365
编队 bian1'dui4 14187
编号 bian1'hao4 11455
编后 bian1'hou4 18493
编绘 bian1'hui4 46096
编辑 bian1'ji2 2194
编辑部 bian1'ji2'bu4 10393
编结 bian1'jie2 47605
编剧 bian1'ju4 11091
编列 bian1'lie4 50481
编录 bian1'lu4 54669
编码 bian1'ma3 13276
编目 bian1'mu4 39462
编内 bian1'nei4 54670
编年 bian1'nian2 38053
编年史 bian1'nian2'shi3 35940
编排 bian1'pai2 12318
编派 bian1'pai 49720
编审 bian1'shen3 31006
编外 bian1'wai4 28602
编委 bian1'wei3 27512
编舞 bian1'wu3 40088
编写 bian1'xie3 5887
编修 bian1'xiu1 20299
编选 bian1'xuan3 26725
编译 bian1'yi4 20193
编印 bian1'yin4 19157
编余 bian1'yu2 28249
编造 bian1'zao4 11599
编者 bian1'zhe3 6960
编者按 bian1'zhe3'an4 7921
编织 bian1'zhi1 8724
编织袋 bian1'zhi1'dai4 31266
编制 bian1'zhi4 3346
编著 bian1'zhu4 20724
编撰 bian1'zhuan4 15119
编组 bian1'zu3 26726
编纂 bian1'zuan3 12788
煸 bian1 32212
蝙蝠 bian1'fu2 17298
蝙蝠衫 bian1'fu2'shan1 52152
鳊鱼 bian1'yu2 50086
鞭 bian1 8611
鞭策 bian1'ce4 14786
鞭长莫及 bian1'chang2'mo4'ji2 36262
鞭打 bian1'da3 26867
鞭打快牛 bian1'da3'kuai4'niu2 55104
鞭笞 bian1'chi1 37132
鞭炮 bian1'pao4 9742
鞭辟入里 bian1'pi4'ru4'li3 47927
鞭梢 bian1'shao1 48623
鞭挞 bian1'ta4 21218
鞭子 bian1'zi3 11029
贬 bian3 9759
贬称 bian3'cheng1 55105
贬斥 bian3'chi4 37133
贬词 bian3'ci2 49721
贬低 bian3'di1 21564
贬官 bian3'guan1 46995
贬损 bian3'sun3 38425
贬义 bian3'yi4 38054
贬抑 bian3'yi4 40517
贬谪 bian3'zhe2 42857
贬值 bian3'zhi2 9825
贬职 bian3'zhi2 55106
扁 bian3 7130
扁担 bian3'dan 11542
扁豆 bian3'dou4 36954
扁平 bian3'ping2 19799
扁桃体 bian3'tao2'ti3 43595
扁圆 bian3'yuan2 40089
匾 bian3 8502
匾额 bian3'e2 22043
便携式 bian4'xie2'shi4 25003
便 bian4 169
便步 bian4'bu4 54671
便餐 bian4'can1 43834
便车 bian4'che1 43124
便池 bian4'chi2 37492
便当 bian4'dang 22662
便道 bian4'dao4 8652
便饭 bian4'fan4 26030
便服 bian4'fu2 31008
便函 bian4'han2 54139
便壶 bian4'hu2 55852
便笺 bian4'jian1 49366
便捷 bian4'jie2 8940
便览 bian4'lan3 55108
便利 bian4'li4 4476
便利店 bian4'li4'dian4 52153
便路 bian4'lu4 55587
便帽 bian4'mao4 49007
便门 bian4'men2 35170
便秘 bian4'mi4 28697
便民 bian4'min2 7832
便溺 bian4'niao4 42134
便盆 bian4'pen2 45813
便签 bian4'qian1 54140
便桥 bian4'qiao2 42858
便人 bian4'ren2 55109
便条 bian4'tiao2 34277
便桶 bian4'tong3 49008
便鞋 bian4'xie2 49367
便血 bian4'xie3 42135
便宴 bian4'yan4 51276
便衣 bian4'yi1 16667
便宜行事 bian4'yi2'xing2'shi4 38056
便于 bian4'yu2 5525
便中 bian4'zhong1 55588
便装 bian4'zhuang1 28603
变卖 bian4'mai4 17170
变迁 bian4'qian1 7026
变 bian4 264
变色 bian4'shai3 13652
变工 bian4'gong1 49722
变色 bian4'se4 43596
变局 bian4'ju2 43367
变色镜 bian4'se4'jing4 53605
变色龙 bian4'se4'long2 40732
变声 bian4'sheng1 50087
变数 bian4'shu4 19331
变速 bian4'su4 26868
变速器 bian4'su4'qi4 40518
变本加厉 bian4'ben3'jia1'li4 23157
变成 bian4'cheng2 581
变电器 bian4'dian4'qi4 55107
变电站 bian4'dian4'zhan4 23521
变调 bian4'diao4 39667
变动 bian4'dong4 5350
变法 bian4'fa3 16962
变革 bian4'ge2 3115
变更 bian4'geng1 6464
变故 bian4'gu4 16239
变卦 bian4'gua4 24933
变化 bian4'hua4 366
变化无常 bian4'hua4'wu2'chang2 35169
变幻 bian4'huan4 11895
变换 bian4'huan4 9796
变幻莫测 bian4'huan4'mo4'ce4 29714
变价 bian4'jia4 40308
变节 bian4'jie2 38638
变例 bian4'li4 53127
变脸 bian4'lian3 21097
变量 bian4'liang4 15258
变乱 bian4'luan4 26312
变态 bian4'tai4 14746
变体 bian4'ti3 29496
变天 bian4'tian1 38055
变通 bian4'tong1 18053
变为 bian4'wei2 3836
变味儿 bian4'wei4'er2 27833
变戏法 bian4'xi4'fa3 25317
变现 bian4'xian4 24107
变相 bian4'xiang4 8292
变心 bian4'xin1 33225
变形 bian4'xing2 8698
变型 bian4'xing2 43368
变性 bian4'xing4 20194
变压器 bian4'ya1'qi4 16615
变样 bian4'yang4 22143
变异 bian4'yi4 9993
变易 bian4'yi4 34151
变质 bian4'zhi4 10588
变种 bian4'zhong3 19511
遍 bian4 1624
遍布 bian4'bu4 8286
遍地 bian4'di4 11004
遍及 bian4'ji2 11049
遍体鳞伤 bian4'ti3'lin2'shang1 30248
遍野 bian4'ye3 29393
遍于 bian4'yu2 49009
辨 bian4 7007
辨别 bian4'bie2 10930
辨认 bian4'ren4 11609
辨识 bian4'shi2 29394
辨析 bian4'xi1 27995
辨正 bian4'zheng4 53128
辨证 bian4'zheng4 20933
辩 bian4 7602
辩白 bian4'bai2 30249
辩驳 bian4'bo2 20040
辩才 bian4'cai2 44612
辩词 bian4'ci2 54672
辩护 bian4'hu4 9141
辩护权 bian4'hu4'quan2 48624
辩护人 bian4'hu4'ren2 18235
辩护士 bian4'hu4'shi4 52154
辩解 bian4'jie3 11804
辩论 bian4'lun4 6705
辩难 bian4'nan4 49368
辩士 bian4'shi4 45208
辩手 bian4'shou3 49369
辩诉 bian4'su4 53606
辩诬 bian4'wu1 47606
辩证法 bian4'zheng4'fa3 10533
辩证唯物主义 bian4'zheng4'wei2'wu4'zhu3'yi4 12383
辫子 bian4'zi3 8811
彪悍 biao1'han4 55589
彪形大汉 biao1'xing2'da4'han4 34579
标准时 biao1'zhun3'shi2 39463
标榜 biao1'bang3 16649
标准像 biao1'zhun3'xiang4 55113
标高 biao1'gao1 37671
标准音 biao1'zhun3'yin1 48625
标枪 biao1'qiang1 29497
标准语 biao1'zhun3'yu3 54673
标致 biao1'zhi4 15639
标 biao1 3974
标本 biao1'ben3 8476
标兵 biao1'bing1 8699
标尺 biao1'chi3 21291
标底 biao1'di3 35779
标的 biao1'di4 12384
标点 biao1'dian3 22615
标点符号 biao1'dian3'fu2'hao4 31267
标定 biao1'ding4 33486
标杆 biao1'gan1 25318
标号 biao1'hao4 32474
标记 biao1'ji4 11824
标价 biao1'jia4 14255
标金 biao1'jin1 50482
标量 biao1'liang4 55110
标卖 biao1'mai4 55111
标明 biao1'ming2 11784
标牌 biao1'pai2 19549
标签 biao1'qian1 10104
标示 biao1'shi4 23016
标书 biao1'shu1 28698
标题 biao1'ti2 1323
标图 biao1'tu2 49370
标新立异 biao1'xin1'li4'yi4 27589
标样 biao1'yang4 55112
标语 biao1'yu3 6904
标语牌 biao1'yu3'pai2 26660
标志 biao1'zhi4 1676
标注 biao1'zhu4 20076
标准 biao1'zhun3 746
标准化 biao1'zhun3'hua4 5565
标准件 biao1'zhun3'jian4 44912
膘肥体壮 biao1'fei2'ti3'zhuang4 39464
膘 biao1 22863
膘肥 biao1'fei2 40733
飙车 biao1'che1 48266
飙升 biao1'sheng1 21342
摽 biao1 46098
表 biao3 1132
表白 biao3'bai2 14003
表报 biao3'bao4 54674
表册 biao3'ce4 47928
表层 biao3'ceng2 12868
表达 biao3'da2 1540
表带 biao3'dai4 49723
表弟 biao3'di4 13543
表哥 biao3'ge1 12489
表格 biao3'ge2 12309
表功 biao3'gong1 40519
表记 biao3'ji4 52155
表姐 biao3'jie3 13486
表解 biao3'jie3 54675
表决 biao3'jue2 5295
表决器 biao3'jue2'qi4 46996
表决权 biao3'jue2'quan2 32592
表里 biao3'li3 23055
表里不一 biao3'li3'bu4'yi1 50867
表里如一 biao3'li3'ru2'yi1 37850
表链 biao3'lian4 46097
表露 biao3'lu4 19578
表妹 biao3'mei4 12543
表面 biao3'mian4 2359
表面光 biao3'mian4'guang1 55590
表面化 biao3'mian4'hua4 39870
表面积 biao3'mian4'ji1 31484
表面文章 biao3'mian4'wen2'zhang1 18813
表明 biao3'ming2 1103
表盘 biao3'pan2 46997
表皮 biao3'pi2 17407
表亲 biao3'qin1 40090
表情 biao3'qing2 3315
表示 biao3'shi4 223
表述 biao3'shu4 7623
表率 biao3'shuai4 8042
表态 biao3'tai4 7260
表土 biao3'tu3 34580
表现 biao3'xian4 314
表现力 biao3'xian4'li4 16008
表象 biao3'xiang4 15313
表演 biao3'yan3 1252
表演唱 biao3'yan3'chang4 44913
表演赛 biao3'yan3'sai4 28990
表扬 biao3'yang2 8184
表彰 biao3'zhang1 3648
表针 biao3'zhen1 53607
表征 biao3'zheng1 20848
表侄 biao3'zhi2 44914
表字 biao3'zi4 25004
婊子 biao3'zi3 14235
裱 biao3 22564
裱褙 biao3'bei4 53608
裱糊 biao3'hu2 34912
鳔 biao4 55591
憋 bie1 6890
憋得慌 bie1'de2'huang1 38840
憋闷 bie1'men 23850
憋气 bie1'qi4 27673
憋屈 bie1'qu1 43597
鳖 bie1 14503
瘪三 bie1'san1 35171
别传 bie2'zhuan4 35628
别有风味 bie2'you3'feng1'wei4 44331
别有天地 bie2'you3'tian1'di4 52620
别处 bie2'chu4 8758
别有用心 bie2'you3'yong4'xin1 17476
别离 bie2'li2 25468
别针 bie2'zhen1 36105
别无长物 bie2'wu2'zhang3'wu4 54676
别致 bie2'zhi4 12112
别字 bie2'zi4 34913
别 bie2 427
别称 bie2'cheng1 40959
别出心裁 bie2'chu1'xin1'cai2 21697
别的 bie2'de 1628
别动队 bie2'dong4'dui4 43598
别号 bie2'hao4 31009
别集 bie2'ji2 46392
别家 bie2'jia1 38841
别具匠心 bie2'ju4'jiang4'xin1 40960
别具一格 bie2'ju4'yi1'ge2 21137
别开生面 bie2'kai1'sheng1'mian4 15674
别看 bie2'kan4 9664
别论 bie2'lun4 29821
别名 bie2'ming2 27834
别情 bie2'qing2 49010
别人 bie2'ren 646
别墅 bie2'shu4 7469
别树一帜 bie2'shu4'yi1'zhi4 55114
别说 bie2'shuo1 10551
别体 bie2'ti3 52619
别无二致 bie2'wu2'er4'zhi4 47607
别绪 bie2'xu4 52156
别样 bie2'yang4 19917
别业 bie2'ye4 53129
别有洞天 bie2'you3'dong4'tian1 44915
蹩脚 bie2'jiao3 27434
瘪 bie3 15221
别扭 bie4'niu 10208
宾馆 bin1'guan3 4360
宾客 bin1'ke4 12857
宾朋 bin1'peng2 31379
宾语 bin1'yu3 30579
宾至如归 bin1'zhi4'ru2'gui1 36428
宾主 bin1'zhu3 11205
彬彬有礼 bin1'bin1'you3'li3 21098
傧相 bin1'xiang4 32593
滨 bin1 9682
缤纷 bin1'fen1 18322
濒临 bin1'lin2 10711
濒死 bin1'si3 41186
濒危 bin1'wei1 12211
濒于 bin1'yu2 28342
摈斥 bin4'chi4 47296
摈除 bin4'chu2 52621
摈弃 bin4'qi4 23305
殡殓 bin4'lian4 51277
殡仪馆 bin4'yi2'guan3 21185
殡葬 bin4'zang4 17328
髌骨 bin4'gu3 51717
鬓发 bin4'fa4 24680
鬓角 bin4'jiao3 25005
鬓毛 bin4'mao2 51278
槟榔 bing1'lang 17840
冰消瓦解 bing1'xiao1'wa3'jie3 52622
冰山 bing1'shan1 17737
冰冻 bing1'dong4 20894
冰盖 bing1'gai4 22716
冰柜 bing1'gui4 33366
冰毒 bing1'du2 27180
冰谷 bing1'gu3 46099
冰棍儿 bing1'gun4'er 31380
冰河 bing1'he2 26435
冰封 bing1'feng1 26597
冰花 bing1'hua1 44082
冰挂 bing1'gua4 54141
冰雕 bing1'diao1 25245
冰峰 bing1'feng1 36603
冰镐 bing1'gao3 54677
冰激凌 bing1'ji1'ling2 27909
冰窖 bing1'jiao4 31136
冰冷 bing1'leng3 10503
冰凌 bing1'ling2 30479
冰鞋 bing1'xie2 45209
冰雪 bing1'xue3 6914
冰溜 bing1'liu4 55117
冰排 bing1'pai2 44332
冰硬 bing1'ying4 54143
冰镇 bing1'zhen4 42640
冰砖 bing1'zhuan1 51718
冰片 bing1'pian4 48627
冰期 bing1'qi1 19840
冰清玉洁 bing1'qing1'yu4'jie2 38218
冰球 bing1'qiu2 18888
冰室 bing1'shi4 54142
冰释 bing1'shi4 42381
冰霜 bing1'shuang1 34738
冰炭 bing1'tan4 49724
冰凉 bing1'liang2 11637
冰糖 bing1'tang2 27910
冰糖葫芦 bing1'tang2'hu2'lu 40091
冰天雪地 bing1'tian1'xue3'di4 21021
冰坨 bing1'tuo2 49371
冰箱 bing1'xiang1 7944
冰 bing1 2418
冰坝 bing1'ba4 55115
冰雹 bing1'bao2 15180
冰碴儿 bing1'cha2'er 45814
冰场 bing1'chang3 34581
冰车 bing1'che1 55116
冰川 bing1'chuan1 8929
冰船 bing1'chuan2 53130
冰床 bing1'chuang2 53609
冰袋 bing1'dai4 47297
冰刀 bing1'dao1 44081
冰道 bing1'dao4 48626
冰灯 bing1'deng1 25182
冰点 bing1'dian3 32594
冰晶 bing1'jing1 27026
兵不厌诈 bing1'bu4'yan4'zha4 44613
兵法 bing1'fa3 17552
兵戈 bing1'ge1 36778
兵工 bing1'gong1 50868
兵工厂 bing1'gong1'chang3 29822
兵荒马乱 bing1'huang1'ma3'luan4 27435
兵火 bing1'huo3 46100
兵祸 bing1'huo4 42136
兵家 bing1'jia1 21608
兵舰 bing1'jian4 30896
兵谏 bing1'jian4 47298
兵力 bing1'li4 6670
兵临城下 bing1'lin2'cheng2'xia4 42382
兵马 bing1'ma3 12366
兵马俑 bing1'ma3'yong3 20195
兵痞 bing1'pi3 50088
兵器 bing1'qi4 11216
兵强马壮 bing1'qiang2'ma3'zhuang4 43370
兵权 bing1'quan2 23158
兵刃 bing1'ren4 44916
兵戎 bing1'rong2 46101
兵戎相见 bing1'rong2'xiang1'jian4 35172
兵士 bing1'shi4 8319
兵书 bing1'shu1 31826
兵团 bing1'tuan2 7208
兵饷 bing1'xiang3 42860
兵械 bing1'xie4 40309
兵蚁 bing1'yi3 50483
兵 bing1 1173
兵役 bing1'yi4 20232
兵役法 bing1'yi4'fa3 32089
兵变 bing1'bian4 21138
兵役制 bing1'yi4'zhi4 47929
兵营 bing1'ying2 19299
兵油子 bing1'you2'zi3 51719
兵员 bing1'yuan2 25319
兵源 bing1'yuan2 42137
兵不血刃 bing1'bu4'xue4'ren4 42859
兵灾 bing1'zai1 42383
兵站 bing1'zhan4 27436
兵制 bing1'zhi4 47299
兵种 bing1'zhong3 21253
兵卒 bing1'zu2 43371
兵车 bing1'che1 38842
兵船 bing1'chuan2 36955
兵丁 bing1'ding1 23306
丙 bing3 9164
丙纶 bing3'lun2 51720
秉笔 bing3'bi3 36106
秉承 bing3'cheng2 18835
秉持 bing3'chi2 34739
秉公 bing3'gong1 22351
秉公执法 bing3'gong1'zhi2'fa3 23686
秉性 bing3'xing4 21513
秉正 bing3'zheng4 52157
秉政 bing3'zheng4 43599
秉烛 bing3'zhu2 41875
秉烛夜游 bing3'zhu2'ye4'you2 54144
柄 bing3 9233
饼 bing3 8214
饼干 bing3'gan1 15559
饼子 bing3'zi3 20934
禀报 bing3'bao4 10881
禀赋 bing3'fu4 28991
禀告 bing3'gao4 32352
禀明 bing3'ming2 29823
屏 bing3 9502
屏除 bing3'chu2 49372
屏气 bing3'qi4 38843
屏弃 bing3'qi4 54145
屏退 bing3'tui4 38057
屏息 bing3'xi1 20895
并购 bing4'gou4 12345
并拢 bing4'long3 34438
并重 bing4'zhong4 8351
并 bing4 45
并称 bing4'cheng1 26727
并存 bing4'cun2 8312
并蒂莲 bing4'di4'lian2 48628
并发 bing4'fa1 28162
并发症 bing4'fa1'zheng4 17810
并非 bing4'fei1 1693
并轨 bing4'gui3 20605
并驾齐驱 bing4'jia4'qi2'qu1 27763
并肩 bing4'jian1 11142
并进 bing4'jin4 20347
并举 bing4'ju3 7947
并力 bing4'li4 24681
并立 bing4'li4 32970
并联 bing4'lian2 23977
并列 bing4'lie4 12602
并茂 bing4'mao4 17861
并排 bing4'pai2 16392
并且 bing4'qie3 666
并入 bing4'ru4 17192
并吞 bing4'tun1 30788
并网 bing4'wang3 28084
并行 bing4'xing2 15330
并行不悖 bing4'xing2'bu4'bei4 36604
并用 bing4'yong4 14504
病房 bing4'fang2 5804
病 bing4 383
病案 bing4'an4 45508
病包儿 bing4'bao1'er 48629
病变 bing4'bian4 14213
病残 bing4'can2 29088
病程 bing4'cheng2 26869
病虫害 bing4'chong2'hai4 10189
病床 bing4'chuang2 9995
病毒 bing4'du2 2618
病夫 bing4'fu1 38639
病根 bing4'gen1 27181
病故 bing4'gu4 19420
病害 bing4'hai4 16529
病号 bing4'hao4 28343
病号饭 bing4'hao4'fan4 49011
病患 bing4'huan4 42384
病家 bing4'jia1 43600
病假 bing4'jia4 26313
病句 bing4'ju4 51279
病菌 bing4'jun1 14489
病况 bing4'kuang4 42861
病理 bing4'li3 14939
病历 bing4'li4 15698
病例 bing4'li4 5381
病魔 bing4'mo2 13212
病情 bing4'qing2 5369
病区 bing4'qu1 34013
病人 bing4'ren2 1082
病容 bing4'rong2 35475
病入膏肓 bing4'ru4'gao1'huang1 35629
病弱 bing4'ruo4 38219
病史 bing4'shi3 26661
病势 bing4'shi4 26662
病逝 bing4'shi4 13760
病榻 bing4'ta4 22483
病态 bing4'tai4 14670
病体 bing4'ti3 26870
病痛 bing4'tong4 15086
病退 bing4'tui4 37134
病危 bing4'wei1 19725
病象 bing4'xiang4 50089
病休 bing4'xiu1 39241
病恹恹 bing4'yan1'yan1 49012
病秧子 bing4'yang1'zi3 51721
病疫 bing4'yi4 41650
病因 bing4'yin1 14808
病友 bing4'you3 27097
病愈 bing4'yu4 27182
病员 bing4'yuan2 25320
病源 bing4'yuan2 31712
病灶 bing4'zao4 27437
病征 bing4'zheng1 52623
病症 bing4'zheng4 13965
病状 bing4'zhuang4 31010
摒除 bing4'chu2 43601
摒绝 bing4'jue2 54678
摒弃 bing4'qi4 11342
拨 bo1 3172
拨打 bo1'da3 11600
拨动 bo1'dong4 21840
拨发 bo1'fa1 52158
拨付 bo1'fu4 12385
拨号 bo1'hao4 23911
拨叫 bo1'jiao4 52624
拨款 bo1'kuan3 6784
拨拉 bo1'la 32866
拨浪鼓 bo1'lang4'gu3 38844
拨乱反正 bo1'luan4'fan3'zheng4 17193
拨弄 bo1'nong 25066
拨冗 bo1'rong3 36429
拨通 bo1'tong1 14592
拨转 bo1'zhuan3 42385
拨子 bo1'zi3 50869
波峰 bo1'feng1 33226
波涛 bo1'tao1 12676
波 bo1 2781
波长 bo1'chang2 11747
波荡 bo1'dang4 52625
波动 bo1'dong4 6261
波段 bo1'duan4 20563
波谷 bo1'gu3 37493
波光 bo1'guang1 21565
波及 bo1'ji2 14954
波澜 bo1'lan2 12544
波澜壮阔 bo1'lan2'zhuang4'kuo4 15139
波浪 bo1'lang4 10735
波谱 bo1'pu3 46676
波束 bo1'shu4 40310
波斯猫 bo1'si1'mao1 44614
波纹 bo1'wen2 23787
波形 bo1'xing2 38220
波音 bo1'yin1 12684
波折 bo1'zhe2 19046
玻璃 bo1'li2 2408
玻璃丝 bo1'li2'si1 46998
玻璃纸 bo1'li2'zhi3 42641
玻璃钢 bo1'li'gang1 23851
玻璃纤维 bo1'li'xian1'wei2 38640
剥 bo1 6852
剥夺 bo1'duo2 6933
剥离 bo1'li2 13434
剥落 bo1'luo4 24746
剥取 bo1'qu3 54146
剥蚀 bo1'shi2 31950
剥削 bo1'xue1 6619
剥削阶级 bo1'xue1'jie1'ji2 13487
钵盂 bo1'yu2 50870
钵 bo1 15278
饽饽 bo1'bo1 21254
菠菜 bo1'cai4 21219
菠萝 bo1'luo2 23632
菠萝蜜 bo1'luo2'mi4 47608
播 bo1 5785
播报 bo1'bao4 21378
播出 bo1'chu1 5606
播发 bo1'fa1 23251
播放 bo1'fang4 6754
播讲 bo1'jiang3 45815
播弄 bo1'nong 34582
播撒 bo1'sa3 21698
播散 bo1'san4 47300
播送 bo1'song4 29715
播扬 bo1'yang2 46677
播音 bo1'yin1 22144
播音室 bo1'yin1'shi4 48630
播音员 bo1'yin1'yuan2 17964
播映 bo1'ying4 27183
播种 bo1'zhong3 6147
播种 bo1'zhong4 25947
柏林 bo2'lin2 6609
脖梗儿 bo2'geng3'er 39046
脖领儿 bo2'ling3'er 40520
脖子 bo2'zi3 4028
脖颈儿 bo2'geng3'er 39046
伯 bo2 7642
伯伯 bo2'bo 11934
伯父 bo2'fu4 12451
伯爵 bo2'jue2 22977
伯劳 bo2'lao2 49013
伯乐 bo2'le4 24313
伯母 bo2'mu3 12677
伯仲 bo2'zhong4 39045
伯仲之间 bo2'zhong4'zhi1'jian1 48631
驳 bo2 9902
驳岸 bo2'an4 53610
驳斥 bo2'chi4 15385
驳船 bo2'chuan2 37318
驳倒 bo2'dao3 34740
驳回 bo2'hui2 11816
驳壳枪 bo2'ke2'qiang1 32595
驳论 bo2'lun4 54679
驳议 bo2'yi4 49373
驳运 bo2'yun4 54680
驳杂 bo2'za2 44615
帛画 bo2'hua4 49725
帛书 bo2'shu1 43372
泊 bo2 12490
泊地 bo2'di4 54147
泊位 bo2'wei4 19841
勃勃 bo2'bo2 20300
勃发 bo2'fa1 21892
勃朗宁 bo2'lang3'ning2 46102
勃然 bo2'ran2 17553
勃兴 bo2'xing1 34278
钹 bo2 36605
舶来品 bo2'lai2'pin3 35324
博士 bo2'shi4 1645
博引 bo2'yin3 38845
博 bo2 8700
博爱 bo2'ai4 19512
博彩 bo2'cai3 39668
博采众长 bo2'cai3'zhong4'chang2 26804
博大精深 bo2'da4'jing1'shen1 14341
博导 bo2'dao3 32475
博得 bo2'de2 11601
博古通今 bo2'gu3'tong1'jin1 48267
博览 bo2'lan3 18554
博览会 bo2'lan3'hui4 4628
博取 bo2'qu3 33728
博识 bo2'shi2 50484
博士点 bo2'shi4'dian3 42138
博士后 bo2'shi4'hou4 10846
博士生 bo2'shi4'sheng1 9040
博闻强记 bo2'wen2'qiang2'ji4 48268
博物 bo2'wu4 31485
博物馆 bo2'wu4'guan3 3681
博物院 bo2'wu4'yuan4 33873
博学 bo2'xue2 24621
博雅 bo2'ya3 37672
渤海 bo2'hai3 10134
鹁鸽 bo2'ge1 41187
鹁鸪 bo2'gu1 55592
搏 bo2 11464
搏动 bo2'dong4 34583
搏斗 bo2'dou4 10423
搏击 bo2'ji1 15624
搏杀 bo2'sha1 29498
搏战 bo2'zhan4 39047
膊裂 bo2'lie4 46725
薄礼 bo2'li3 47301
薄 bo2 4128
薄板 bo2'ban3 25607
薄待 bo2'dai4 45210
薄地 bo2'di4 42139
薄技 bo2'ji4 54681
薄酒 bo2'jiu3 47930
薄利 bo2'li4 47609
薄利多销 bo2'li4'duo1'xiao1 37319
薄命 bo2'ming4 31713
薄膜 bo2'mo2 14420
薄暮 bo2'mu4 31381
薄情 bo2'qing2 39242
薄弱 bo2'ruo4 4309
薄田 bo2'tian2 50485
薄雾 bo2'wu4 25542
薄幸 bo2'xing4 48632
薄葬 bo2'zang4 51280
跛 bo3 18457
跛脚 bo3'jiao3 40092
跛子 bo3'zi3 29395
跛足 bo3'zu2 43835
簸 bo3 32971
簸荡 bo3'dang4 51722
簸箩 bo3'luo 51723
薄荷 bo4'he 11763
薄荷脑 bo4'he'nao3 53611
簸箕 bo4'ji 23736
擘划 bo4'hua4 53612
啵 bo 17628
醭 bu2 40521
堡 bu3 4800
堡子 bu3'zi 37494
卜 bu3 11446
卜辞 bu3'ci2 47302
卜卦 bu3'gua4 37851
卜居 bu3'ju1 51281
卜筮 bu3'shi4 42386
补种 bu3'zhong3 27996
补 bu3 1726
补白 bu3'bai2 45211
补办 bu3'ban4 22444
补报 bu3'bao4 45509
补编 bu3'bian1 46103
补差 bu3'cha1 44333
补偿 bu3'chang2 3430
补充 bu3'chong1 2563
补丁 bu3'ding 18359
补发 bu3'fa1 19655
补过 bu3'guo4 34741
补给 bu3'ji3 13247
补给线 bu3'ji3'xian4 45212
补记 bu3'ji4 46393
补剂 bu3'ji4 51724
补假 bu3'jia4 54682
补交 bu3'jiao1 24218
补酒 bu3'jiu3 55118
补救 bu3'jiu4 13098
补考 bu3'kao3 30250
补课 bu3'ke4 14871
补漏 bu3'lou4 49014
补苗 bu3'miao2 55593
补票 bu3'piao4 39243
补品 bu3'pin3 30251
补缺 bu3'que1 29610
补税 bu3'shui4 33487
补台 bu3'tai2 47610
补贴 bu3'tie1 3166
补习 bu3'xi2 17408
补习班 bu3'xi2'ban1 23159
补写 bu3'xie3 44917
补休 bu3'xiu1 46394
补选 bu3'xuan3 20756
补血 bu3'xue4 42387
补养 bu3'yang3 39669
补药 bu3'yao4 31951
补液 bu3'ye4 47931
补遗 bu3'yi2 46104
补益 bu3'yi4 37135
补正 bu3'zheng4 32972
补助 bu3'zhu4 4161
补助金 bu3'zhu4'jin1 21998
补缀 bu3'zhui4 40522
补足 bu3'zu2 22663
哺乳 bu3'ru3 22258
哺养 bu3'yang3 44083
哺育 bu3'yu4 17066
捕获 bu3'huo4 15853
捕 bu3 5370
捕风捉影 bu3'feng1'zhuo1'ying3 29089
捕捞 bu3'lao1 9498
捕猎 bu3'lie4 29716
捕拿 bu3'na2 48633
捕杀 bu3'sha1 20077
捕食 bu3'shi2 18709
捕捉 bu3'zhuo1 8489
不合 bu4'he2 11385
不即不离 bu4'ji2'bu4'li2 44616
不败之地 bu4'bai4'zhi1'di4 16095
不成 bu4'cheng2 27341
不更事 bu4'geng4'shi4 44084
不归路 bu4'gui1'lu4 41411
不胜其烦 bu4'sheng4'qi2'fan2 46999
不明 bu4'ming2 5607
不失为 bu4'shi1'wei2 11793
不平则鸣 bu4'ping2'ze2'ming2 54151
不时 bu4'shi2 3259
不忍 bu4'ren3 6752
不实 bu4'shi2 12076
不善 bu4'shan4 11306
不识时务 bu4'shi2'shi2'wu4 35325
不识抬举 bu4'shi2'tai2'ju 38426
不自量力 bu4'zi4'liang4'li4 38427
不时之需 bu4'shi2'zhi1'xu1 47932
不是 bu4'shi4 564
不适 bu4'shi4 12176
不是味儿 bu4'shi4'wei4'er 44085
不致 bu4'zhi4 10835
不易 bu4'yi4 4025
不置可否 bu4'zhi4'ke3'fou3 25246
不着边际 bu4'zhuo2'bian1'ji4 26031
不足 bu4'zu2 877
不振 bu4'zhen4 14820
不治之症 bu4'zhi4'zhi1'zheng4 31597
不知所终 bu4'zhi1'suo3'zhong1 45510
不周 bu4'zhou1 25469
不由自主 bu4'you2'zi4'zhu3 9866
不至于 bu4'zhi4'yu2 6366
不足道 bu4'zu2'dao4 28993
不自量 bu4'zi4'liang4 42644
不 bu4 5
不安 bu4'an1 3456
不白之冤 bu4'bai2'zhi1'yuan1 41188
不卑不亢 bu4'bei1'bu4'kang4 29182
不备 bu4'bei4 21893
不比 bu4'bi3 7690
不必 bu4'bi4 2015
不便 bu4'bian4 4250
不才 bu4'cai2 53132
不测 bu4'ce4 17247
不曾 bu4'ceng2 4060
不畅 bu4'chang4 13339
不成才 bu4'cheng2'cai2 53613
不成方圆 bu4'cheng2'fang1'yuan2 38846
不成话 bu4'cheng2'hua4 32353
不成器 bu4'cheng2'qi4 35173
不成体统 bu4'cheng2'ti3'tong3 39465
不成文 bu4'cheng2'wen2 27590
不成文法 bu4'cheng2'wen2'fa3 54683
不逞 bu4'cheng3 48634
不齿 bu4'chi3 26179
不耻下问 bu4'chi3'xia4'wen4 41876
不啻 bu4'chi4 18458
不出所料 bu4'chu1'suo3'liao4 31011
不揣冒昧 bu4'chuai3'mao4'mei4 48635
不辞 bu4'ci2 13172
不辞而别 bu4'ci2'er2'bie2 27098
不错 bu4'cuo4 1762
不打自招 bu4'da3'zi4'zhao1 41651
不大离 bu4'da4'li2 53614
不待 bu4'dai4 12282
不丹 bu4'dan1 22664
不单 bu4'dan1 13213
不但 bu4'dan4 999
不当 bu4'dang4 12375
不倒翁 bu4'dao3'weng1 45213
不得 bu4'de2 693
不得不 bu4'de2'bu4 1632
不得而知 bu4'de2'er2'zhi1 17738
不得了 bu4'de2'liao3 10966
不得要领 bu4'de2'yao4'ling3 32354
不得已 bu4'de2'yi3 7219
不等 bu4'deng3 10908
不等式 bu4'deng3'shi4 50090
不敌 bu4'di2 10180
不点儿 bu4'dian3'er2 48636
不迭 bu4'die2 15120
不定 bu4'ding4 4688
不动产 bu4'dong4'chan3 20301
不冻港 bu4'dong4'gang3 53615
不动声色 bu4'dong4'sheng1'se4 13362
不独 bu4'du2 23687
不端 bu4'duan1 41877
不断 bu4'duan4 291
不对劲儿 bu4'dui4'jin4'er2 21794
不对头 bu4'dui4'tou2 24219
不对味儿 bu4'dui4'wei4'er 51725
不二法门 bu4'er4'fa3'men2 47303
不二价 bu4'er4'jia4 53133
不乏 bu4'fa2 8387
不乏其例 bu4'fa2'qi2'li4 48637
不乏其人 bu4'fa2'qi2'ren2 34152
不法 bu4'fa3 8136
不法之徒 bu4'fa3'zhi1'tu2 27674
不凡 bu4'fan2 12915
不妨 bu4'fang2 5596
不菲 bu4'fei3 17220
不费吹灰之力 bu4'fei4'chui1'hui1'zhi1'li4 37320
不忿 bu4'fen4 42642
不服 bu4'fu2 6570
不符 bu4'fu2 12048
不孚众望 bu4'fu2'zhong4'wang4 54684
不复 bu4'fu4 10428
不负众望 bu4'fu4'zhong4'wang4 27835
不负重望 bu4'fu4'zhong4'wang4 52626
不甘 bu4'gan1 14061
不尴不尬 bu4'gan1'bu4'ga4 48638
不甘寂寞 bu4'gan1'ji4'mo4 28900
不干胶 bu4'gan1'jiao1 49374
不甘示弱 bu4'gan1'shi4'ruo4 28992
不敢当 bu4'gan3'dang1 16650
不公 bu4'gong1 10652
不攻自破 bu4'gong1'zi4'po4 34742
不共戴天 bu4'gong4'dai4'tian1 33615
不苟言笑 bu4'gou3'yan2'xiao4 33227
不顾 bu4'gu4 3081
不关 bu4'guan1 21255
不管 bu4'guan3 1272
不管三七二十一 bu4'guan3'san1'qi1'er4'shi2'yi1 34584
不光 bu4'guang1 7682
不规则 bu4'gui1'ze2 18079
不轨 bu4'gui3 27591
不果 bu4'guo3 42643
不过 bu4'guo4 476
不过尔尔 bu4'guo4'er3'er3 46105
不过意 bu4'guo4'yi4 35174
不寒而栗 bu4'han2'er2'li4 24934
不好惹 bu4'hao3're3 36606
不好意思 bu4'hao3'yi4'si 5118
不和 bu4'he2 32213
不哼不哈 bu4'heng1'bu4'ha1 54148
不欢而散 bu4'huan1'er2'san4 30789
不遑 bu4'huang2 24682
不讳 bu4'hui4 34439
不惑 bu4'huo4 33367
不惑之年 bu4'huo4'zhi1'nian2 35476
不羁 bu4'ji1 25747
不及 bu4'ji2 4526
不计 bu4'ji4 9061
不济 bu4'ji4 17862
不计其数 bu4'ji4'qi2'shu4 21099
不济事 bu4'ji4'shi4 39670
不假思索 bu4'jia3'si1'suo3 21100
不检 bu4'jian3 46106
不见得 bu4'jian4'de2 8896
不见经传 bu4'jian4'jing1'zhuan4 51726
不觉 bu4'jiao4 5284
不解 bu4'jie3 6963
不解之缘 bu4'jie3'zhi1'yuan2 20757
不禁 bu4'jin1 2828
不仅 bu4'jin3 341
不仅仅 bu4'jin3'jin3 4621
不尽然 bu4'jin4'ran2 26728
不近人情 bu4'jin4'ren2'qing2 27184
不经意 bu4'jing1'yi4 12433
不景气 bu4'jing3'qi4 11415
不敬 bu4'jing4 24554
不胫而走 bu4'jing4'er2'zou3 24747
不久 bu4'jiu3 1296
不咎既往 bu4'jiu4'ji4'wang3 50871
不拘 bu4'ju1 16753
不拘小节 bu4'ju1'xiao3'jie2 39244
不拘一格 bu4'ju1'yi1'ge2 19014
不绝 bu4'jue2 5674
不绝如缕 bu4'jue2'ru2'lv3 42862
不绝于耳 bu4'jue2'yu2'er3 20849
不开眼 bu4'kai1'yan3 39048
不堪 bu4'kan1 6083
不堪回首 bu4'kan1'hui2'shou3 27185
不堪入目 bu4'kan1'ru4'mu4 33874
不堪设想 bu4'kan1'she4'xiang3 16839
不可 bu4'ke3 520
不可告人 bu4'ke3'gao4'ren2 23410
不可或缺 bu4'ke3'huo4'que1 11465
不可救药 bu4'ke3'jiu4'yao4 28163
不可开交 bu4'ke3'kai1'jiao1 22717
不可抗力 bu4'ke3'kang4'li4 32973
不可理喻 bu4'ke3'li3'yu4 30684
不可名状 bu4'ke3'ming2'zhuang4 40961
不可胜数 bu4'ke3'sheng4'shu3 37321
不可收拾 bu4'ke3'shou1'shi 19213
不可思议 bu4'ke3'si1'yi4 10251
不可同日而语 bu4'ke3'tong2'ri4'er2'yu3 30480
不可一世 bu4'ke3'yi1'shi4 24418
不可逾越 bu4'ke3'yu2'yue4 24877
不可知论 bu4'ke3'zhi1'lun4 43373
不可终日 bu4'ke3'zhong1'ri4 36107
不快 bu4'kuai4 8618
不愧 bu4'kui4 12501
不赖 bu4'lai4 25609
不劳而获 bu4'lao2'er2'huo4 35941
不老少 bu4'lao3'shao4 53616
不力 bu4'li4 7740
不利 bu4'li4 3617
不良 bu4'liang2 2414
不了了之 bu4'liao3'liao3'zhi1 22307
不料 bu4'liao4 4901
不吝 bu4'lin4 31714
不伦不类 bu4'lun2'bu4'lei4 22145
不论 bu4'lun4 2588
不落窠臼 bu4'luo4'ke1'jiu4 54149
不满 bu4'man3 4044
不蔓不枝 bu4'man4'bu4'zhi1 54150
不毛 bu4'mao2 32596
不毛之地 bu4'mao2'zhi1'di4 29396
不免 bu4'mian3 4232
不妙 bu4'miao4 13553
不名一文 bu4'ming2'yi1'wen2 53134
不摸头 bu4'mo1'tou2 55594
不谋而合 bu4'mou2'er2'he2 25687
不睦 bu4'mu4 37495
不能自拔 bu4'neng2'zi4'ba2 23633
不能自己 bu4'neng2'zi4'ji3 40735
不配 bu4'pei4 16548
不偏不倚 bu4'pian1'bu4'yi3 27263
不平 bu4'ping2 7442
不期而遇 bu4'qi1'er2'yu4 27911
不起眼 bu4'qi3'yan3 14610
不巧 bu4'qiao3 21292
不求甚解 bu4'qiu2'shen4'jie3 38641
不屈 bu4'qu1 15784
不屈不挠 bu4'qu1'bu4'nao2 15419
不确 bu4'que4 32090
不然 bu4'ran2 4140
不仁 bu4'ren2 18196
不忍卒读 bu4'ren3'zu2'du2 49375
不日 bu4'ri4 24314
不容 bu4'rong2 6335
不容分说 bu4'rong2'fen1'shuo1 37322
不容置喙 bu4'rong2'zhi4'hui4 55950
不容置疑 bu4'rong2'zhi4'yi2 21256
不如 bu4'ru2 6907
不辱使命 bu4'ru3'shi3'ming4 20850
不三不四 bu4'san1'bu4'si4 27675
不慎 bu4'shen4 12331
不甚了了 bu4'shen4'le'le 37852
不胜 bu4'sheng4 13761
不胜枚举 bu4'sheng4'mei2'ju3 20896
不爽 bu4'shuang3 31012
不俗 bu4'su2 15675
不速之客 bu4'su4'zhi1'ke4 23211
不遂 bu4'sui4 36956
不同凡响 bu4'tong2'fan2'xiang3 22919
不痛不痒 bu4'tong4'bu4'yang3 35780
不妥 bu4'tuo3 12996
不外 bu4'wai4 17682
不外乎 bu4'wai4'hu1 19842
不枉 bu4'wang3 27676
不为已甚 bu4'wei2'yi3'shen4 49726
不闻不问 bu4'wen2'bu4'wen4 24683
不无 bu4'wu2 14359
不无小补 bu4'wu2'xiao3'bu3 55119
不务正业 bu4'wu4'zheng4'ye4 27027
不惜 bu4'xi1 6060
不下 bu4'xia4 3571
不下于 bu4'xia4'yu2 36263
不相上下 bu4'xiang1'shang4'xia4 23912
不详 bu4'xiang2 22445
不祥 bu4'xiang2 14520
不像话 bu4'xiang4'hua4 21220
不消 bu4'xiao1 14771
不消说 bu4'xiao1'shuo1 18814
不孝 bu4'xiao4 17887
不肖 bu4'xiao4 27677
不肖子 bu4'xiao4'zi3 50872
不屑 bu4'xie4 10284
不懈 bu4'xie4 5931
不屑一顾 bu4'xie4'yi1'gu4 19614
不屑于 bu4'xie4'yu2 21657
不信邪 bu4'xin4'xie2 35942
不兴 bu4'xing1 19356
不省人事 bu4'xing3'ren2'shi4 27342
不幸 bu4'xing4 2483
不休 bu4'xiu1 12858
不修边幅 bu4'xiu1'bian1'fu2 38221
不朽 bu4'xiu3 9767
不锈钢 bu4'xiu4'gang1 16027
不虚此行 bu4'xu1'ci3'xing2 33368
不宣而战 bu4'xuan1'er2'zhan4 50873
不学无术 bu4'xue2'wu2'shu4 35781
不逊 bu4'xun4 24935
不亚于 bu4'ya4'yu2 15829
不言而喻 bu4'yan2'er2'yu4 15159
不要紧 bu4'yao4'jin3 6245
不要脸 bu4'yao4'lian3 14978
不一 bu4'yi1 12847
不依 bu4'yi1 18494
不一而足 bu4'yi1'er2'zu2 23634
不宜 bu4'yi2 5621
不遗余力 bu4'yi2'yu2'li4 16316
不已 bu4'yi3 5414
不以为然 bu4'yi3'wei2'ran2 9704
不以为意 bu4'yi3'wei2'yi4 29824
不意 bu4'yi4 11432
不翼而飞 bu4'yi4'er2'fei1 28802
不亦乐乎 bu4'yi4'le4'hu1 20979
不义之财 bu4'yi4'zhi1'cai2 26247
不用 bu4'yong4 2950
不用说 bu4'yong4'shuo1 9820
不由 bu4'you2 4179
不由得 bu4'you2'de 6272
不由分说 bu4'you2'fen1'shuo1 21139
不虞 bu4'yu2 39671
不远千里 bu4'yuan3'qian1'li3 34743
不约而同 bu4'yue1'er2'tong2 10595
不孕症 bu4'yun4'zheng4 42863
不再 bu4'zai4 703
不在话下 bu4'zai4'hua4'xia4 21746
不择手段 bu4'ze2'shou3'duan4 18022
不粘锅 bu4'zhan1'guo1 39466
不折不扣 bu4'zhe2'bu4'kou4 12707
不争 bu4'zheng1 25006
不正之风 bu4'zheng4'zhi1'feng1 6550
不支 bu4'zhi1 23978
不知 bu4'zhi1 905
不知不觉 bu4'zhi1'bu4'jue2 6387
不知就里 bu4'zhi1'jiu4'li3 46678
不知死活 bu4'zhi1'si3'huo2 45214
不知所措 bu4'zhi1'suo3'cuo4 11947
不知所云 bu4'zhi1'suo3'yun2 28523
不值一提 bu4'zhi2'yi1'ti2 36264
不止 bu4'zhi3 4509
不只 bu4'zhi3 18578
不治 bu4'zhi4 16754
不足挂齿 bu4'zu2'gua4'chi3 44334
不足取 bu4'zu2'qu3 36108
不足为怪 bu4'zu2'wei2'guai4 30897
不足为凭 bu4'zu2'wei2'ping2 50874
不足为奇 bu4'zu2'wei2'qi2 21051
不足为训 bu4'zu2'wei2'xun4 45816
不作声 bu4'zuo4'sheng1 10252
不作为 bu4'zuo4'wei2 18323
布 bu4 1939
布帛 bu4'bo2 41652
布菜 bu4'cai4 52627
布达拉宫 bu4'da2'la1'gong1 21999
布袋 bu4'dai4 21293
布道 bu4'dao4 34014
布尔什维克 bu4'er3'shi2'wei2'ke4 25543
布防 bu4'fang2 33729
布告 bu4'gao4 17086
布谷鸟 bu4'gu3'niao3 33228
布景 bu4'jing3 14888
布局 bu4'ju2 3312
布控 bu4'kong4 32214
布朗族 bu4'lang3'zu2 44617
布雷 bu4'lei2 30481
布料 bu4'liao4 22308
布满 bu4'man3 9726
布面 bu4'mian4 41412
布匹 bu4'pi3 25398
布票 bu4'piao4 41413
布设 bu4'she4 29297
布施 bu4'shi1 30023
布署 bu4'shu3 50486
布头 bu4'tou2 33730
布鞋 bu4'xie2 16462
布衣 bu4'yi1 19214
布依族 bu4'yi1'zu2 30024
布展 bu4'zhan3 30482
布阵 bu4'zhen4 25399
布置 bu4'zhi4 4535
步行街 bu4'xing2'jie1 19579
步 bu4 397
步兵 bu4'bing1 10456
步步为营 bu4'bu4'wei2'ying2 37136
步测 bu4'ce4 55951
步调 bu4'diao4 33229
步伐 bu4'fa2 2528
步法 bu4'fa3 34015
步话机 bu4'hua4'ji1 43602
步犁 bu4'li2 51282
步履 bu4'lv3 15578
步履维艰 bu4'lv3'wei2'jian1 31013
步枪 bu4'qiang1 13662
步人后尘 bu4'ren2'hou4'chen2 53617
步入 bu4'ru4 5710
步哨 bu4'shao4 42140
步态 bu4'tai4 33230
步行 bu4'xing2 8497
步骤 bu4'zhou4 4616
步子 bu4'zi3 9996
部族 bu4'zu2 16616
部类 bu4'lei4 49015
部 bu4 235
部颁 bu4'ban1 23913
部长 bu4'chang2 1061
部队 bu4'dui4 510
部分 bu4'fen 512
部件 bu4'jian4 10153
部将 bu4'jiang1 12158
部落 bu4'luo4 7308
部门 bu4'men2 631
部首 bu4'shou3 39245
部署 bu4'shu3 2094
部属 bu4'shu3 19691
部头 bu4'tou2 52159
部委 bu4'wei3 6006
部位 bu4'wei4 5792
部下 bu4'xia4 8204
埠头 bu4'tou2 40736
簿册 bu4'ce4 49016
簿籍 bu4'ji2 53618
簿记 bu4'ji4 46395
簿子 bu4'zi3 30483
嚓 ca1 55595
擦拭 ca1'shi4 19447
擦子 ca1'zi3 55120
擦洗 ca1'xi3 23522
擦边球 ca1'bian1'qiu2 33488
擦 ca1 2620
擦边 ca1'bian1 50091
擦黑儿 ca1'hei1'er 35943
擦肩而过 ca1'jian1'er2'guo4 21699
擦屁股 ca1'pi4'gu3 39049
擦伤 ca1'shang1 34744
猜 cai1 4052
猜测 cai1'ce4 8574
猜拳 cai1'quan2 34016
猜度 cai1'duo2 32476
猜忌 cai1'ji4 25470
猜透 cai1'tou4 42864
猜想 cai1'xiang3 8444
猜疑 cai1'yi2 15772
猜枚 cai1'mei2 52628
猜谜 cai1'mi2 36265
才 cai2 82
才分 cai2'fen4 46107
才赋 cai2'fu4 53135
才干 cai2'gan4 11638
才高八斗 cai2'gao1'ba1'dou3 48639
才华 cai2'hua2 8168
才具 cai2'ju4 43374
才力 cai2'li4 29499
才略 cai2'lve4 40523
才貌 cai2'mao4 42645
才能 cai2'neng2 1921
才女 cai2'nv3 28994
才气 cai2'qi4 23523
才情 cai2'qing2 26598
才识 cai2'shi2 33875
才疏学浅 cai2'shu1'xue2'qian3 47000
才思 cai2'si1 41653
才学 cai2'xue2 28901
才艺 cai2'yi4 27592
才智 cai2'zhi4 17771
才子 cai2'zi3 14747
才子佳人 cai2'zi3'jia1'ren2 29397
材 cai2 5719
材料 cai2'liao4 692
材质 cai2'zhi4 25247
财运 cai2'yun4 42141
财 cai2 4369
财宝 cai2'bao3 32091
财帛 cai2'bo2 36957
财产 cai2'chan3 1748
财产权 cai2'chan3'quan2 16682
财大气粗 cai2'da4'qi4'cu1 26314
财阀 cai2'fa2 41189
财富 cai2'fu4 2539
财界 cai2'jie4 53136
财经 cai2'jing1 4278
财会 cai2'kuai4 16442
财礼 cai2'li3 37323
财力 cai2'li4 5441
财路 cai2'lu4 33731
财贸 cai2'mao4 22565
财迷 cai2'mi2 44618
财迷心窍 cai2'mi2'xin1'qiao4 51727
财气 cai2'qi4 45215
财权 cai2'quan2 25007
财神 cai2'shen2 17629
财神爷 cai2'shen2'ye2 27764
财势 cai2'shi4 46108
财税 cai2'shui4 9997
财团 cai2'tuan2 18950
财务 cai2'wu4 3039
财物 cai2'wu4 9182
财源 cai2'yuan2 16755
财政 cai2'zheng4 1194
财主 cai2'zhu3 16617
裁夺 cai2'duo2 43603
裁员 cai2'yuan2 16393
裁 cai2 6341
裁兵 cai2'bing1 43836
裁并 cai2'bing4 50487
裁撤 cai2'che4 38058
裁处 cai2'chu3 52629
裁定 cai2'ding4 8082
裁断 cai2'duan4 51728
裁缝 cai2'feng 15525
裁缝 cai2'feng2 40524
裁减 cai2'jian3 14256
裁剪 cai2'jian3 25544
裁决 cai2'jue2 7993
裁军 cai2'jun1 11986
裁判 cai2'pan4 5836
裁判长 cai2'pan4'chang2 35782
裁判员 cai2'pan4'yuan2 12462
采暖 cai3'nuan3 18495
采录 cai3'lu4 42142
采挖 cai3'wa1 34440
采买 cai3'mai3 33616
采煤 cai3'mei2 16618
采蜜 cai3'mi4 38222
采写 cai3'xie3 16294
采光 cai3'guang1 27438
采纳 cai3'na4 7915
采取 cai3'qu3 760
采收 cai3'shou1 27028
采 cai3 2522
采办 cai3'ban4 34914
采编 cai3'bian1 18386
采茶戏 cai3'cha2'xi4 47001
采伐 cai3'fa2 10691
采访 cai3'fang3 1482
采风 cai3'feng1 12609
采购 cai3'gou4 3183
采购员 cai3'gou4'yuan2 30141
采集 cai3'ji2 6475
采景 cai3'jing3 54685
采掘 cai3'jue2 22089
采矿 cai3'kuang4 10509
采血 cai3'xie3 35175
采样 cai3'yang4 21257
采用 cai3'yong4 1257
采油 cai3'you2 22718
采育 cai3'yu4 48640
采运 cai3'yun4 50092
采择 cai3'ze2 47002
采摘 cai3'zhai1 12102
采制 cai3'zhi4 50488
采种 cai3'zhong3 43125
彩霞 cai3'xia2 27186
彩像 cai3'xiang4 54688
彩印 cai3'yin4 38847
彩塑 cai3'su4 37496
彩陶 cai3'tao2 32355
彩头 cai3'tou2 44918
彩釉 cai3'you4 50093
彩云 cai3'yun2 22393
彩照 cai3'zhao4 34153
彩纸 cai3'zhi3 38848
彩 cai3 3135
彩笔 cai3'bi3 39467
彩车 cai3'che1 32092
彩绸 cai3'chou2 36958
彩带 cai3'dai4 27678
彩旦 cai3'dan4 54686
彩蛋 cai3'dan4 39050
彩灯 cai3'deng1 17276
彩电 cai3'dian4 6187
彩蝶 cai3'die2 34441
彩管 cai3'guan3 54687