Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@anhtuank7c
Last active January 17, 2024 03:08
Show Gist options
  • Save anhtuank7c/9e38f4c569846e8219a508c0e5112cf1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anhtuank7c/9e38f4c569846e8219a508c0e5112cf1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Loại bỏ giọng nói trong video

Loại bỏ giọng nói trong video

Mục đích: Loại bỏ giọng nói khỏi video để lồng tiếng

Yêu cầu hệ thống

Các bước thực hiện

  • Chọn link video bất kỳ trên Youtube rồi dùng phần mềm 4K Video Downloader để tải về máy

  • Truy cập website https://vocalremover.org/ để tách giọng nói, chỉ tải về file video nhạc nền

  • Để video đã tải ở bước 2 và file audio ở bước 3 cùng 1 thư mục

  • Dùng terminal (cửa sổ lệnh) để chạy lệnh sau: ffmpeg -i video_dau_vao.mp4 -i audio_dau_vao.mp3 -c:v copy -map 0:v -map 1:a -y video_dau_ra.mp4

    Khi lệnh chạy hoàn tất và không có lỗi xảy ra bạn sẽ có được file video_dau_ra.mp4

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment