Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

/useless.cs

Created Mar 15, 2016
Embed
What would you like to do?
// Logger
private Logger logger = Logger.getLogger();
// Tăng giá trị i lên 1
i++;
// Đây là hàm cộng 2 số, ta có thể dùng phép cộng của C#
// nhưng nên tách thành hàm riêng để tránh lặp code
private int Add(int i, int j) // i là giá trị thứ nhất, j là giá trị thứ hai
{
// Cộng hai số bằng phép cộng của C#
int z = i + j;
// Trả về kết quả
// return z;
// Dòng code này được viết để cái tiến đoạn code cũ, không cần tạo thêm biến mới
// Dòng code này thực hiện phép cộng trên 2 giá trị đưa vào, sau đó trả ra kết quả
return i + j;
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment