Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Anton S antonsteenvoorden

Block or report user

Report or block antonsteenvoorden

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View uitwerking_iad1.md

Niet officiele uitwerkingen

#Hash tables Wat is een hashtable?

Een hashtable is een datastructuur waarbij je aan de hand van een unieke sleutel "key" een waarde kan ophalen "value".

Wat is het doel van de hash functie?

De hashfunctie berekent een sleutel over hetgeen je wilt invoegen in de hashtable. De hashfunctie moet hetzelfde argument dezelfde uitkomst hebben.

You can’t perform that action at this time.