Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
 • Save anynoomcz/69900ad4cd546458dfe0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anynoomcz/69900ad4cd546458dfe0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Jak v roce 2015 probíhala příprava implementace systému EET

Stručná historie dodávky systému EET

Plány Ministerstva financí

Během roku 2015 probíhaly nezanedbatelné aktivity v oblasti EET tak, jak je MF na počátku roku předestřelo v tiskové zprávě.

Průzkum trhu

Dle uvedeného plánu SPCSS (Státní pokladna Centrum sdílených služeb) uspořádalo průzkum trhu, který byl podkladem pro zúžení skupiny oslovených potenciálních dodavatelů, kde základním kvalifikačním předpokladem byla schopnost zpracovávat nabídku a následně dodávat systém v režimu utajených informací.

Neveřejné výběrové řízení

Po průzkumu trhu bylo zahájeno neveřejné výběrové řízení na dodávku klíčových částí IS EET, do kterého bylo pozváno 5 společností vybraných na základě vyhodnoceného průzkumu trhu. Vzhledem k tomu, že předpokládané dodávky zahrnují oblasti spadající pod klasifikované informace, bylo postupováno standardním způsobem, který se v těchto případech používá z důvodu efektivity. Zadání bylo rozděleno na část chráněnou pouze NDA (non disclosure agreement - dohoda o mlčenlivosti) a na část zpracovávanou v řežimu utajovaných informací.

V rámci výběrového řízení bylo osloveným firmám doporučeno připravit prototyp poptávaného systému, byly vyzvány k prezentaci svých nabízených řešení. Prezentace proběhly, byly předváděny prototypy nabízených systémů, dodavatelé prezentovali přístup k řešení a architekturu. Na základě prezentací a zde kladených dotazů SPCSS vydalo doplňující informace k zadání výběrového řízení. Doplňující informace dodavatelé zapracovali do nabízeného řešení a nabídky byly odevzdány.

Výběrové řízení bylo vyhodnoceno a 21.10.2015 byli účastníci informování o výsledku soutěže. S firmou, která nabídla nejvhodnější řešení dle hodnocení SPCSS, zahájil státní podnik jednání o smlouvě, jejíž návrh by rovněž součástí zadání neveřejného výběrového řízení. Zároveň byli zástupci vybraného dodavatele přizvání na jednání, kde byla probírána specifikace rozhraní systému EET, aby se mohli s připravovanou specifikací připravirt a zároveň aby byla specifikace v souladu s potřebami navrhovaného řešení systému. Současně s diskusemi nad specifikací probíhala smluvní jednání, kde se do smluv formálně promítal obsah nabídky. Obsahy smluv byly připraveny a odslouhlaseny oběma stranami (SPCSS, vítěz neveřejného výběrového řízení) v polovině prosince 2015. Následovalo čekání na schválení zákona.

Koncem roku také zástupci SPCSS prezentovali zamýšlené vlastnosti systému EET veřenosti.

Věci se začaly měnit s novým rokem

V lednu 2016 došlo k zásadnímu obratu. SPCSS ukončilo konzultace s vybraným dodavatelem. Zároveň od ledna již SPCSS po roce práce tamního týmu nefiguruje v oficiálních akcích spojených s EET např. na lednová schůzi podvýboru pro ochranu soukromí nebylo SPCSS zastoupeno vůbec, ačkoli drží v ruce technický návrh vítězné nabídky výběrového řízení. Jak se později ukázalo, začátkem ledna došlo v příprave EET k výraznému otočení kormidla směrem od více méně transparentního (byť neveřejného) výběrového řízení prováděného v souladu s avízovým postupem z výše uvedené zprávy MF, směrem k direktivnímu rozhodování GFŘ (Generální finanční ředitelství). Změna směru byla stvrzena tiskovou zprávou GFŘ, kde byl zveřejněn způsob implementace systému formou jednacího řízení bez uveřejnění silami prostřednictvím stávajícího dodavatele systému ADIS (Automatizovaný daňový informační systém).

Celá anabáze byla dokončena odvoláním managementu SPCSS a vypsáním výběrového řízení na nového ředitele SPCSS.

UPDATE 10.3.2016:

GFŘ a SPCSS zveřejňují každý svůj vlastní záměr na otevřený tendr na dodávku certifikační autority, kde autorita GFŘ je s největší pravděpodobností míněna jako autorita, která ze zákona má být součástí systému EET. Ukazuje se tedy, že dodávka stávajícího dodavatele ADIS ve výši 50 milionů korun neobsahuje vybudování odpovídající certifikační autority.

Kde získat další informace a na co se ptát

Pokud chcete získat více informací na téma EET v roce 2015, doporučuji se dotazovat u SPCSS/GFŘ na základě zákona 106 na následující :

 • jaké byly výsledky proběhnuvšího průzkumu trhu a které firmy byly osloveny
 • jaký byl výsledek vyhodnocení průzkumu trhu
 • které firmy byly vybrány pro oslovení v neveřejném výběrovém řízení
 • jaké bylo zadání výběrového řízení v oblastech, které se netýkaly utajovaných skutečností
 • jaký byl výsledek neveřejného výběrového řízení

Stručná časová osa dosavadního dění:

 • v průběhu roku 2014 - dochází k oddělení SPCSS z STC (Státní tiskárna cenin)
 • podzim 2014 - začalo se mluvit o realizaci systému pro EET, silná inspirace Chorvatskem, na MF a GFŘ se začíná chystat struktura projektu, kde nikdo neví, kde má projekt hlavu a obě organizace si ho přehazují jako horký brambor
 • podzim 2014 - byl vyměněn náměstek pro informatiku na MF
 • předvánoční obobí 2014 - firmy začínají kroužit kolem MF a snaží se ukrojit něco z koláče implementace EET, prezentují vedení IT na MF své možnosti a pohledy na řešení
 • vánoce 2014 - na MF dochází k výměně náměstka pro informatiku (přichází Hejna)
 • začátek 2015 - BDO tvoří studii proveditelnosti, aby mělo na závěr roku co uniknout
 • jaro 2015 - MF definuje dodavateský model EET: MF pověřuje GFŘ zodpovědností za EET a předepisuje mu, že dodavatelem systému a jeho provozovatelem bude nově vzniklý státní podnik SPCSS
 • jaro 2015 - MF najímá do SPCSS tým, který se má zabývat realizací EET, počínaje ředitelem SPCSS až po standardní složky projektové kanceláře, paralelně s tím se spouští usazování role SPCSS jako poskytovatele IT služeb pro organizace v rámci resortu MF
 • jaro 2015 - GFŘ zajišťuje výjimku na projekt EET z důvodu existence utajovaných skutečností v rámci projektu („Veřejná zakázka se vypisovat nebude, protože tato zakázka podléhá výjimce – jsou utajované skutečnosti,“ - Generální ředitel finanční správy Martin Janeček na www.podnikatel.cz, 30.4.2015)
 • jaro 2015 - je definován model, jak se SPCSS dobere k dodavateli systému EET. Východiskem je nutnost, aby dodavatel měl prověření “V” a možná i “D”. Bude proveden průzkum trhu a na základě jeho výsledků přímo osloveno cca 5 potenciálních dodavatelů v rámci interního výběrového řízení.
 • přelom jaro/léto 2015 - SPCSS organizuje průzkum trhu. Jsou osloveny více měné všechny firmy s prověřením “V”. Průzkum požaduje reference na zpracování vysokého množství transakcí, na vývojářské kapacity, projektové kapacity a na schopnost dodávat v režimu “V”/“D”.
 • léto 2015 - SPCSS dostává odpovědi na průzkum trhu, které vyhodnocuje a získává seznam několika (~5) potenciálních dodavatelů, zároveň SPCSS připravuje na základě studie proveditelnosti zadání pro neveřejné výběrové řízení.
 • léto 2015 - Potenciální dodavatelé jsou pozváni do interního výběrového řízení. V rámci zadání jsou poptávány zhruba následující okruhy: aplikace EET, certifikační autorita EET, nezávislé testování a QA,bezpečnost.
 • léto 2015 - vláda schvaluje zákon o EET a posouvá ho do sněmovny
 • konec léta 2015 - oslovené firmy dodávají nabídky, jejichž součástí je i prezentace přístupu a prototypu řešení, který byl volitelně poptán v zadání.
 • podzim 2015 - v SPCSS probíhá hodnocení podaných nabídek
 • zima 2015 - je vybrána nejvýhodnější nabídka a účastníkům jsou oznámeny výsledky jejich účasti
 • zima 2015 - SPCSS vyjednává s vybraným vítězem neveřejného výběrového řízení a upřesňují se smlulvní podmínky na základě konkrétní nabídky vítězného uchazeče tak, aby bylo možné smlouvu podepsat ihned po přijetí zákona
 • zima 2015 - SPCSS probíhjají konzultace s vybraným dodavatelem nad definicí rozhraní EET
 • přelom 2015/2016 - na MF končí náměstkyně Hronochová, která se nepřihlásila do výběrového řízení podle služebního zákona
 • zima 2016 - s vybraným dodavatelem jsou přerušena smluvní jednání s tím, že GFŘ přehodnocuje způsob implementace a roli SPCSS v této implementaci.
 • leden 2016 - schválení zákona ve třetím čten
 • únor 2016 - oznámení způsobu technické realizace EET rozšířením ADIS
 • březen 2016 - personální výměny v SPCSS
 • březen 2016 - GFŘ a SPCSS vypisují předběžnou informaci o připravovaném výběrovém řízení na certifikační autoritu přičemž nejméně jedna z nich s velkou pravděpodobností souvisí se systémem EET
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment