Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
rails_admin translation for Catalan
ca:
home:
name: Inici
views:
pagination:
previous: "« Anterior"
next: "Següent »"
truncate: ""
admin:
misc:
search: "Cerca"
filter: "Filtra"
refresh: "Actualitza"
show_all: "Mostra'ls tots"
add_filter: "Afegeix filtre"
bulk_menu_title: "Elements seleccionats"
remove: "Elimina"
add_new: "Afegeix nou"
chosen: "Seleccionat %{name}"
chose_all: "Selecciona'ls tots"
clear_all: "Deselecciona"
up: "Amunt"
down: "Avall"
navigation: "Navegació"
log_out: "Eixir"
ago: "enrere"
flash:
successful: "%{name} %{action} amb èxit"
error: "%{name} hauria de ser %{action} i ha fallat"
noaction: "No s'ha efectuat cap acció"
model_not_found: "El model '%{model}' no s'ha trobat"
object_not_found: "%{model} amb id '%{id}' no s'ha trobat"
table_headers:
model_name: "Nom del model"
last_used: "Darrer ús"
records: "Registres"
username: "Usuari"
changes: "Canvis"
created_at: "Data/Hora"
item: "Element"
message: "Missatge"
actions:
dashboard:
title: "Administració del lloc"
menu: "Quadre de comandament"
breadcrumb: "Quadre de comandament"
index:
title: "Llista de %{model_label_plural}"
menu: "Llista"
breadcrumb: "%{model_label_plural}"
show:
title: "Detalls de %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Mostra"
breadcrumb: "%{object_label}"
show_in_app:
menu: "Mostra en l'aplicació"
new:
title: "Nou %{model_label}"
menu: "Afegeix nou"
breadcrumb: "Afegeix"
link: "Afegeix un nou %{model_label}"
done: "creat"
edit:
title: "Edita %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Edita"
breadcrumb: "Edita"
link: "Edita este %{model_label}"
done: "actualitzat"
delete:
title: "Esborra %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Esborra"
breadcrumb: "Esborra"
link: "Esborra '%{object_label}'"
done: "esborrat"
bulk_delete:
title: "Esborra %{model_label_plural}"
menu: "Esborrat múltiple"
breadcrumb: "Esborrat múltiple"
bulk_link: "Esborra els %{model_label_plural} seleccionats"
export:
title: "Exporta %{model_label}"
menu: "Exporta"
breadcrumb: "Exporta"
link: "Exporta els %{model_label_plural} trobats"
bulk_link: "Exporta els %{model_label_plural} seleccionats"
done: "exportat"
history_index:
title: "Història de %{model_label_plural}"
menu: "Història"
breadcrumb: "Història"
history_show:
title: "Història de %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Història"
breadcrumb: "Història"
form:
cancel: "Canceŀla"
basic_info: "Informació bàsica"
required: "Requerit"
optional: "Opcional"
one_char: "caràcter"
char_length_up_to: "longitud fins a"
char_length_of: "longitud de"
save: "Alça"
save_and_add_another: "Alça i afegeix-ne un altre"
save_and_edit: "Alça i edita"
all_of_the_following_related_items_will_be_deleted: "? Els següents elements relacionats poden ser esborrats o quedar òrfens:"
are_you_sure_you_want_to_delete_the_object: "Segur que voleu eliminar este/a %{model_name}"
confirmation: "Sí, fes"
delete_confirmation: "Confirmació d'eliminació"
bulk_delete: "Els següents objectes seran esborrats, la qual cosa pot esborrar o deixar òrfenes algunes de les seues dependències:"
export:
confirmation: "Exporta a %{name}"
select: "Seleccioneu camps per a exportar"
fields_from: "Camps de %{name}"
fields_from_associated: "Camps del %{name} associat"
display: "Mostra %{name}: %{type}"
options_for: "Opcions de %{name}"
empty_value_for_associated_objects: "<buit>"
click_to_reverse_selection: 'Invertiu la selecció'
csv:
header_for_root_methods: "%{name}" # 'model' is available
header_for_association_methods: "%{name} [%{association}]"
encoding_to: "Codifica en"
encoding_to_help: "Escolliu la codificació d'eixida. Deixeu en blanc per a mantindre la codificació actual: (%{name})"
skip_header: "Sense capçalera"
skip_header_help: "No mostres capçalera (sense descripcions dels camps)"
default_col_sep: ","
col_sep: "Separador de columnes"
col_sep_help: "Deixeu en blanc per al valor per defecte ('%{value}')" # value is default_col_sep
@morgoth

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@morgoth

morgoth Jun 7, 2012

Hi.

Can you please update your translations reflecting changes made in sferik/rails_admin@d72fffa

home.name should be now admin.home.name
views.pagination... should be now admin.pagination...

morgoth commented Jun 7, 2012

Hi.

Can you please update your translations reflecting changes made in sferik/rails_admin@d72fffa

home.name should be now admin.home.name
views.pagination... should be now admin.pagination...

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment