Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View mot so mau bien hieu dep nhat
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
cout<<"Công ty 3m thiết kế thi công làm biển quảng cáo chuyên nghiệp cao cấp tốt nhất, đội ngũ nhân vien thi công làm biển quảng cáo chuyên nghiệp, thi công bảng hiệu đẹp hiệu quả, nhân viên nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển các kỹ thuật làm bảng quảng cáo sao cho hiệu quả hết sức có thể";
cout<<"*****\n";
cout<<"*****\n";
cout<<"*****\n";
View bien quang cao dep
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int age;
age=10;
cout<<" Toi moi "<<age<<" tuoi.\n";
cout<<"Công ty quảng cáo 3m thiết kế thi công làm biển hiệu quảng cáo cao cấp chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay tại việt nam. Đội ngũ nhân viên thi công chuyên nghiệp được đào tạo bài bản về lĩnh vực biển hiệu quảng cáo đẹp sẽ giúp đỡ quý khách hàng loạt các nhiệm vụ tác vụ khác nhau\n";
View code listview bang hieu dep
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="org.o7planning.simplelistview.MainActivity">
View structure c# bien hieu quang cao dep
using System;
struct Book
{
private string ten_sach;
private string tac_gia;
private string the_loai;
private int ma_sach;
public void nhapGiaTri(string t, string a, string s, int id)
{
ten_sach = t;
View structure biển hiệu quảng cáo đẹp
using System;
//cau truc book
struct Book
{
public string ten_sach;
public string tac_gia;
public string the_loai;
public int ma_sach;
};
View Tree bang hieu dep
import java.util.TreeSet;
public class TreeSetExample {
public static void main(String args[]) {
// Tổng hợp tất cả những mẫu biển quảng cáo đẹp nhất hiện nay cho anh em cùng nhau tham khảo nhé
TreeSet<String> tset = new TreeSet<String>();
// Adding elements to TreeSet<String>
tset.add("Bảng hiệu alu");
tset.add("Bảng hiệu đẹp");
tset.add("Bảng hiệu chữ nổi");
View Best listview about bang hieu dep
myListView.SmallImageList = imageList1; // Liên kết danh sách hình ảnh nhỏ với imageList1
ListViewItem cntt = new ListViewItem("Công Nghệ Thông Tin", 0);
ListViewItem.ListViewSubItem svcntt = new ListViewItem.ListViewSubItem(cntt, "3.000 bảng hiệu đẹp");
cntt.SubItems.Add(svcntt);
myListView.Items.Add(cntt);
ListViewItem bk = new ListViewItem("Bách Khoa", 1);
ListViewItem.ListViewSubItem svbk = new ListViewItem.ListViewSubItem(bk, "18.00 bảng hiệu đẹp");
bk.SubItems.Add(svbk);
View Listview bang hieu dep
// Add subitem
ListViewItem cntt = new ListViewItem("Công Nghệ Thông Tin");
ListViewItem.ListViewSubItem svcntt = new ListViewItem.ListViewSubItem(cntt, "3.000 sinh viên");
cntt.SubItems.Add(svcntt);
myListView.Items.Add(cntt);
ListViewItem bk = new ListViewItem("Bách Khoa");
ListViewItem.ListViewSubItem svbk = new ListViewItem.ListViewSubItem(bk, "18.00 sinh viên");
bk.SubItems.Add(svbk);
myListView.Items.Add(bk);
View Source code
import java.util.ArrayList;
import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ListView;
View Listview java
import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.geometry.Orientation;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ListView;
import javafx.scene.control.TextArea;